Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 42 Next Page
Page Background

6

брой 4/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

От 3 до 5 юни т. г. във в. к. “Ри-

виера“ се проведе ежегодната меж-

дународна конференция “Българската

атомна енергетика - национална,

регионална и световна енергийна

сигурност“, организирана от Българ-

ски атомен форум. Събитието е под

патронажа на Агенцията за ядрено

регулиране, Българската академия на

науките и Форатом - Асоциация на

европейската ядрена индустрия.

Потрадиция конференцията започ-

на с поздравителни адреси, последва-

ни от доклади за опита от строител-

ството на АЕЦ на световни компа-

нии. Обект на обсъждане бяха и пра-

вилата за информиране на ЕК за го-

леми инвестиционни проекти с пред-

ставители на Европейската комисия

и Форатом.

“Водещ приоритет за нас в сфе-

рата на ядрената енергетика е

продължаване живота на 5-и и 6-и

блок на АЕЦ “Козлодуй“ при пълно

спазване на най-високите стандар-

бизнес

БУЛАТОМ проведе

международна конференция

ти за безопасност на Европейския

съюз“, заяви заместник-министърът

на енергетиката Николай Николов.

По неговите думи вече са предприе-

ти необходимите мерки с цел недо-

пускане на забавяне на модернизаци-

ята на двата блока. Изследванията

показват, че техническото състоя-

ние на компонентите на 5-и и 6-и

блок съответстват на европейски-

те изисквания за надеждност и бе-

зопасност. “Очакванията са с мини-

мум 30 години напред да бъде удъл-

жен ресурсът“, каза Николай Нико-

лов. Той направи уточнение, че този

срок е разрешен от конструктора,

а според българското законодател-

ство такова ще бъде издадено за 10

години, след което ще се кандидат-

ства отново. Дейностите по удъл-

жаване срока на експлоатация на

двата блока на АЕЦ “Козлодуй“ са

разделени на два основни етапа. По

думите на енергийния заместник-

министър над 50% от дейностите по

модернизацията на 5-и блок са из-

пълнени. “Уверени сме, че модерниза-

цията на 5-и и 6-и блок на АЕЦ “Коз-

лодуй“ ще приключи в срок“, каза още

той.

Вторият ден от конференцията

предложи на участниците лекции,

посветени на перспективите в раз-

витието, експлоатацията и под-

дръжката на ядрени съоръжения, как-

то и на технологии и практики при

тяхното извеждане от експлоата-

ция, преработка и съхранение на РАО

и ОЯГ.

На 3 юли т. г. в спешен порядък

правителството предприе мерки за

стабилизиране на енергийната сис-

тема, съобщиха от Министерски

съвет. Целта е да се редуцира те-

кущият дефицит в Националната

електрическа компания (НЕК) и да се

създадат условия за либерализация

на българския електроенергиен па-

зар. Предвижда се с промяна в Зако-

на за енергията от възобновяеми

източници общественият доставчик

да изкупува по преференциални цени

само количествата електрическа

енергия, които осигуряват приход на

ВЕИ производителите. По този на-

чин няма да се допусне завишаване

на нормата на възвръщаемост в

сравнение със заложената при опре-

деляне на преференциалните цени.

Положителният ефект за обществе-

ния доставчик от тази мярка по

предварителни данни ще е около 50

млн. лв. Измененията предвиждат и

Създава се фонд "Сигурност на

електроенергийната система"

количествата енергия, надхвърлящи

определения от Комисията за енер-

гийно и водно регулиране (КЕВР) праг,

да не се изкупуват по преференци-

ални цени, а по цена за излишък на

балансиращия пазар.

Изцяло нова разпоредба в ЗЕВИще

позволи на КЕВР да измени цените

за изкупуване на ел. енергия от възоб-

новяеми източници на база резулта-

тите от извършените от Агенция-

та за държавна финансова инспекция

проверки. Инспекциите следва да

установят дали инвестициите,

свързани с изграждането на енергий-

ния обект и формиращи преференци-

алните цени, не надвишават дей-

ствителните разходи.

Създава се фонд "Сигурност на

електроенергийната система", кой-

то да компенсира недостига на сред-

ства за покриване на разходите на

НЕК. Вноски във фонда ще правят

всички производители на електри-

ческа енергия – те ще възлизат на

5% от месечните им приходи от

продадена ел. енергия. Освен това в

него ще постъпват и приходите от

продажбата на въглеродни емисии,

както и събраните суми от такса

"задължение към обществото". Но-

восъздаденият фонд ще се управля-

ва от 7 члена, включително и пред-

ставители на енергийните произво-

дители. Очаква се събраните прихо-

ди във фонда да са над 200 млн. лв.

на годишна база.