Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 42 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 4/2015

7

Професор Брезин, през този

месец приключва изпълнението

на ръководения от Вас проект

BG051PO001-3.3.06-0056

"Подкрепа за развитието на

младите хора в Лесотехнически

университет", финансиран от

ОП "Развитие на човешките

ресурси (2007 - 2013)",

съфинансирана от Европейския

социален фонд на Европейския

съюз и Министерството на

образованието и науката. Каква

е значимостта на проекта за

Лесотехнически университет?

През последните години Лесотехни-

ческият университет натрупа опит в из-

пълнението на проекти, финансирани от

оперативните програми на ЕС. Проек-

тът "Подкрепа за развитието на млади-

те хора в Лесотехнически университет"

е с продължителност две години

(22.07.13г. - 22.07.2015г.) и е с общ бю-

джет 634 412,33 лева, което е значител-

на сума, насочена към подпомагане на

научните изследвания на докторанти,

постдокторанти, млади учени и специа-

лизанти от ЛТУ.

Проектът решава идентифицираните

нужди и проблеми на младите хора в ЛТУ,

като: недостатъчни средства за науч-

ната дейност на докторантите, осигу-

ряване на достъп до водещи научни цен-

трове, международни списания и научни

форуми; информационно подпомагане;

съвременно оборудване и повишаване на

квалификацията.

Целта на проекта е развитието на

научния потенциал на младите хора, чрез

засилване на техния интерес към реали-

зация в сферата на науката и образова-

нието и повишаване качеството на на-

учните разработки. Тя отразява полити-

ката на ЛТУ за осигуряване на оптимал-

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ

РЕСУРСИ" В ПОДКРЕПА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ни условия за реализация на младите хо-

ра в научните изследвания, с оглед ус-

тойчивото развитие на университета

и приобщаването му в Европейското на-

учно пространство.

Какви са основните дейности на

проекта, реализирани до

момента?

Всички планирани дейности и заложе-

ни индикатори са изпълнени. Докторан-

тите са подпомогнати чрез предоставя-

не на допълнителни стипендии и оказва-

не на методична помощ от техните на-

учни ръководители. На постдокторанти-

те, младите учени и специализантите от

ЛТУ е оказвана методична помощ при под-

готовката на научни публикации и про-

веждането на научни експерименти. Пре-

доставена е възможност за повишаване

на квалификацията им чрез участие в лят-

на езикова школа и специализирани обу-

чения по компютърни умения, статисти-

ческа и геопространствена обработка на

данни от научните разработки и опазва-

не на околната среда.

От особено значение за младите хо-

ра е осигурената възможност за изява

и работа в международна среда. На то-

зи етап са реализирани участия в пове-

че от 20 броя научни форума в България

и в чужбина, както и 10 специализации

във водещи научни центрове.

Създаденият Информационен център

за научно подпомагане на младите хора

поддържа научно-информационен портал.

В центъра се представя актуална инфор-

мация за предстоящи научни форуми, от-

ворени конкурси, дейности и инициати-

ви на Европейски институции. Проектът

предоставя достъп до електронните ба-

зи данни на Шпрингер.

Закупените оборудване, материали и

консумативи допринесоха за създаване-

то на по-комфортна и удобна среда за

работа в учебно-лабораторната база на

университета.

Как оценявате ефектa върху

целевите групи?

С реализацията на проекта е повише-

на мотивацията на 47 докторанта и е

развит научният потенциал на 6 броя

млади учени, 8 броя постдокторанти и

23 броя специализанти.

Проектът значително повиши инте-

реса на младите хора към научните из-

следвания в областта на горското сто-

панство, горската промишленост, еко-

логията и опазването на околната сре-

да, ландшафтната архитектура, сто-

панското управление, ветеринарната

медицина и земеделието.

Младите хора натрупаха опит в научни

изяви в международна среда, а създадени-

те контакти са предпоставка за бъдещо-

тоимнаучноразвитие. Теполучихавъзмож-

ност да публикуват висококачествени на-

учни публикации в реферирани списания, да

участват в обучителни курсове и да спе-

циализират във водещи научни центрове.

Всичко това допринесе за качествен

скок в повишаването на тяхната квалифи-

кация и равнището на научните им разра-

ботки, с което е постигната основната

цел на проекта за развитие на научния по-

тенциал на Лесотехнически университет.

платена публикация