Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 42 Next Page
Page Background

10

брой 6/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

проекти, реализации

ай-голямото дружество за от-

крит въгледобив в страната Мини

Марица-изток подписа два догово-

ра за изпълнение на мерки за пови-

шаване на енергийната ефектив-

ност. Проектът “Компенсиране на

реактивната енергия и рехабилита-

ция на промишленото осветление на

минното оборудване в Мини Мари-

ца-изток“ е финансиран от Между-

народен фонд за подпомагане на

извеждането от експлоатация на

АЕЦ Козлодуй. Дейностите по про-

екта възлизат на обща стойност

3,3 млн. лева, от които предприяти-

ето ще получи безвъзмездно 70%.

Реализацията е разделена на два

лота, а срокът за изпълнението им

е една година и три месеца. Първи-

ят етап включва проектиране, дос-

тавка и монтаж на съоръжения и

оборудване за компенсиране на реак-

тивната мощност на тежкото про-

мишлено минно оборудване на Мини

Мини Марица-изток изпълнява проект за

повишаване на енергийната ефективност

Марица-изток, а вторият – рехаби-

литация (проектиране, доставка и

монтаж) на промишленото осветле-

ние в предприятието чрез подмяна

с LED осветители.

“Изпълнението на проекта е от

особено важно значение, тъй като

след въвеждане на новата цена на

електроенергията разходите ни за

консумирана енергия се увеличиха с

близо 1 млн. лв. на месец. Опазване

на околната среда и повишаване на

безопасността на работните мес-

та са другите важни показатели,

които мултиплицират ефективнос-

тта на проекта“, коментират от

въгледобивното дружество.

За изпълнител на мерките по ком-

пенсиране на реактивната мощност

на тежкото минно оборудване пред-

приятието е избрало Siemens Бълга-

рия. “Компенсирането на реактивна-

та мощност ще обхване 148 задвиж-

ващи станции, 10 роторни багера, 10

насипообразувателя, 8 претоварача

и 4 верижни многокофови багера от

типа Rs 710“, поясняват от Мини

Марица-изток.

Рехабилитацията на промишлено-

то осветление чрез подмяна с LED

ще бъде реализирана от Етралукс,

Испания. “Подмяната на промишлени-

те осветители с обща инсталира-

на мощност 1200 kW с енергоефек-

тивни LED осветители ще обхване

156 задвижващи станции, 27 ротор-

ни багера, 12 насипообразувателя, 9

претоварача и 6 верижни многокофо-

ви багера оттипа Rs 710“, допълват

от минното дружество.

Н

а 19 октомври т. г. в Кнежа се

проведе началната пресконференция

на проект “Здравето на природата е

здраве за хората – изграждане и ин-

сталиране на възобновяеми енергий-

ни източници в “Многопрофилна бол-

ница за активно лечение – Кнежа“.

Основна цел на предстоящата

реализация е подмяна на съществу-

ващата и изграждане на високоефек-

тивна отоплителна, вентилационна

и соларна система в сградата на

болничното заведение, използваща

конвенционални горива и възобновя-

еми източници.

Проектът се финансира по Гран-

това схема BG04-02-03 “Мерки за

повишаване на енергийната ефек-

тивност и използване на възобновя-

ема енергия в общински и държавни

сгради и локални отоплителни сис-

теми“. Схемата се реализира по

линия на Програма BG04 “Енергийна

Предстои изграждане на ВЕИ система

в многопрофилната болница в Кнежа

ефективност и възобновяема енер-

гия“, чийто програмен оператор е

Министерство на енергетиката.

В пресконференцията за предста-

вяне на инициативата взеха участие

членове на екипа за управление на

проекта. Те запознаха гостите на

събитието с основна информация за

програмата и с графика за изпълне-

ние на дейностите по изпълнението.

Бенефициент по проекта с продължи-

телност 12 месеца е община Кнежа.

Партньор е норвежката компания

Enоk – senteret AS, която предлага

консултантски услуги и управление на

проекти в сферата на енергийната

ефективност и енергийния ме-

ниджмънт.

От община Кнежа очакват с реа-

лизацията на мащабния ВЕИ проект

да се постигнат значителни иконо-

мии на енергия и разходи в дългосро-

чен план и да се намалят емисиите

на парникови газове и замърсители

на въздуха от болничното заведение.

Сред прогнозните резултати от

изпълнението на дейностите в рам-

ките на модернизацията са намале-

ни емисии на въглероден диоксид CO

2

и увеличено производство на енер-

гия от възобновяеми източници. Про-

ектът цели и постигането на по-

здравословна среда в МБАЛ – Кнежа,

популяризиране на възобновяемата

енергия, засилено взаимодействие

със страните донори, както и подо-

брено качество на медицинските

грижи в община Кнежа.

Н