Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 42 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 6/2015

15

електроенергетика

приложение и др.), както и модул за

диагностика и откриване на грешки

в системата или повреди в оборуд-

ването и инсталациите, необичай-

ни спадове или скокове в енергийно-

то потребление и др.

Част от софтуерната архитек-

тура обикновено е инструмент за

генериране на работни графици на

оборудването, сградните системи и

персонала, чрез които да се оптими-

зира енергийното потребление.

EFMS платформите разполагат и с

модул за генериране на персонализи-

рани доклади и справки за консума-

цията на електроенергия по различ-

ни критерии за търсене и извежда-

нето им в желания формат. Важна

част от структурата на софтуера

е и модулът за синхронизиране на

източниците на данни и информаци-

онните слоеве, който обединява

данните от отделните входящи

потоци в обща среда за анализ и

обработка.

Функции и процеси

Функциите и процесите, изпълня-

вани от софтуера за енергиен ме-

ниджмънт в предприятия, могат да

бъдат подразделени в няколко кате-

гории. Първата група са т. нар. вхо-

дящи процеси или първичното въвеж-

дане на данни в различните модули

(работни графици, сметки за елек-

троенергия, параметри на оборудва-

нето, технически данни за активи-

те, информация за персонала, номи-

нални мощности и специфични раз-

ходи на енергийните консуматори и

др.), които впоследствие служат за

база, както и синхронизирането им

чрез привеждане в обща среда за

обработка. Следващата категория

процеси са свързани с детекция и

диагностика на грешки, повреди и

необичайни явления, които могат да

са свързани с автоматично подава-

не на съответните предварително

зададени от оператор команди към

авариралото оборудване или инста-

лация.

Сред функциите на EFMS плат-

формите е и управлението на работ-

ните процеси и работата на енер-

гийните консуматори в рамките на

денонощието чрез таймери, аларми

и известия, както и автоматично-

то включване и изключване на раз-

лични системи при нужда или кога-

то не се използват (например освет-

лението в незаети помещения, през

деня и др.). Последната група функ-

ции на софтуерните решения за

енергиен мениджмънт са свързани с

осигуряването на обратна връзка

към потребителя чрез визуализация,

изготвяне на справки и доклади и др.

Приложения

Софтуерът за енергиен ме-

ниджмънт е особено ефективно

средство за оптимизиране на по-

треблението на електрическа енер-

гия в енергоемките и енергозависи-

мите индустриални предприятия и

съоръжения, големи търговски и пуб-

лични обекти като офисни сгради,

фирмени седалища, молове, хотели и

транспортни центрове и др. В та-

кива обекти типично има множество

енергийни консуматори, сложни и

натоварени работни графици и ре-

дица условия за високи енергийни

загуби поради неефективно използ-

ване на енергийните ресурси.

Посредством комплексните си

възможности за организация, коор-

диниране, мониторинг и управление

на процесите софтуерът за енерги-

ен мениджмънт позволява инициира-

не и реализиране на оперативни,

тактически и стратегически мероп-

риятия за повишаване на енергийна-

та ефективност и намаляване на

разходите.