Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 42 Next Page
Page Background

16

брой 6/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

енергийна ефективност

азходите, свързани с консумация

на електроенергия, обикновено

съставляват до 75% от общите раз-

ходи в рамките на жизнения цикъл на

една система за сгъстен въздух. Само

за година тези разходи могат да

надвишат цената за закупуване на

самото компресорно оборудване.

Проучванията сочат, че в индустри-

алните предприятия, в които се из-

ползва сгъстен въздух като техноло-

гичен носител на енергия, близо 30%

от генерирания ресурс се губи в си-

стемата. Ето защо при промишлени-

те компресорни системи е от изклю-

чителна важностда се прилагатефи-

касни мерки за повишаване на енер-

гийната ефективност, които да ог-

раничат загубите на енергия.

Типична структура на

системите за сгъстен

въздух

Една базова промишлена система

за сгъстен въздух се състои от три

основни компонента: агрегат за про-

изводство на сгъстен въздух – комп-

ресор (един или повече); разпредели-

телна система и оборудване за ути-

лизиране на продукта. Компресорна-

та машина обикновено е с електри-

ческо задвижване. Тя всмуква атмос-

ферен въздух през въздушен филтър

и го компресира, като намалява обе-

ма му значително - например до една

Мерки за

енергоспестяване

при системи за

сгъстен въздух

десета от първоначалния обем. Ти-

пичните индустриални системи ком-

пресират около 7 обема атмосферен

въздух до 1 обем под високо налягане.

Компресираният въздух е с повишена

температура и съдържа концентри-

рана влага от естествената влаж-

ност в атмосферата. По-нататъш-

ната му обработка продължава в

охладителна система и изсушител,

където съдържимата влага се извли-

ча. Така обработеният и компресиран

въздух се подава към разпределител-

ната система на индустриалното

съоръжение или към резервоар за

сгъстен въздух.

Въздухът обикновено се кондици-

онира посредством филтри, които са

монтирани на входните и изходните

точки на системата. Изходните

зони на разпределителните систе-

ми за сгъстен въздух типично включ-

ват спирателен кран, филтър, регу-

латор на налягането и омаслител.

Системата може да подава сгъстен

въздух само към едно или към множе-

ство съоръжения в индустриалното

предприятие. На теория, колкото по-

сложна по структура е една такава

система, толкова повече условия за

загуби на енергия са налице. Типич-

ни причини за такива загуби са

въздушни течове (протечки), спад в

налягането, свръхналягане, употре-

ба на сгъстен въздух за неподходя-

щи приложения, както и влошен кон-

трол и управление на системата.

Сгъстеният въздух като

източник на енергия

Сгъстеният въздух се използва

масово като средство за акумулира-

не на енергия в индустрията за ре-

дица цели като задвижване на маши-

ни и оборудване или осъществяване

на различни технологични процеси.

На практика обаче той се оказва

скъп ресурс. За да бъде оценен най-

точно потенциалът за енергоспес-

тяване в една компресорна система,

е необходимо да се изчисли реална-

та цена за производство на едини-

ца обем сгъстен въздух, включител-

но изразходваната за целта елект-

рическа енергия.

В допълнение е важно да се отче-

те, че системното налягане влияе

върху обема консумиран на изхода на

системата компресиран въздух.

Широко срещан случай в индустрия-

та е системата да работи с много

по-високо от необходимото за нор-

мална работа на задвижваното обо-

рудване налягане. Така се създава

изкуствено по-високо потребление

на генерирания ресурс, което води до

излишни загуби на енергия и по-висо-

ки сметки за електричество.

Ефективно управление

на системите за

сгъстен въздух

Възможностите на една компре-

сорна система да превърне редуци-

раното налягане и ограниченото

Р