Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 42 Next Page
Page Background

20

брой 6/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ВЕИ енергетика

много региони по света елек-

трическите мрежи са или незадово-

лителни като състояние и ефектив-

ност, или несъществуващи. В резул-

тат на това потребителите от

промишлените сектори често под-

хождат към обезпечаване на захран-

ването на различни индустриални

съоръжения чрез дизелови генерато-

ри. Действащитетакива съоръжения

в предприятията по цял свят са с

обща мощност от над 500 гигавата.

Дизеловите генератори осигуря-

ват редица предимства за индуст-

риалните потребители. Като осно-

вен техен недостатък специалисти-

те изтъкват постоянно покачваща-

та се цена на горивото за тези

системи. В същото време разходи-

те за изграждане и експлоатация на

фотоволтаични (PV) системи са

спаднали с повече от 50% в рамки-

те на последните няколко години.

Така слънчевата енергия много чес-

то е най-икономичният алтернати-

вен източник на енергия за отдале-

чените региони по света.

Стремежът към съчетаване на

ползите от дизеловите генератори

и фотоволтаичните системи и ели-

миниране на техните недостатъци

води до разработката на т. нар. хиб-

ридни фотоволтаично-дизелови сис-

теми. Благодарение на тях слънчева-

та енергия, която освен изобилна е и

безплатна, може изгодно да се изпол-

зва като енергиен източник за раз-

лични индустриални приложения.

Икономическа

ефективност на

дизеловите генератори

Ако горивото за дизеловите гене-

ратори трябва да се транспортира

до отдалечени райони, действител-

ните разходи се покачват допълни-

телно заради нуждата от съхране-

ние. Това на практика може да удвои

цената на един литър дизел в сравне-

ние с пазарната му стойност. От-

делно са налице и разходи за серти-

фикати за търговия с CO

2

емисии.

Предимства на

хибридните

фотоволтаично-

дизелови системи

В