Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 42 Next Page
Page Background

28

брой 6/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ядрена енергетика

фициално одобрена от Съве-

та на Европа и от държавните гла-

ви на страните членки през октом-

ври 2014 г., новата Директива за

ядрена безопасност постепенно се

прилага в националните законода-

телства на страните членки, като

това следва да се случи в установе-

ния за целта тригодишен срок. Тя

представлява поправка на друга ди-

ректива, съставена и приета през

2009 г., преди аварията в атомната

централа във Фукушима, Япония.

Новият й текст постановява на-

бор от правила, поддържащи незави-

симостта на националните регула-

тори по ядрена безопасност. Той е

посрещнат с одобрение от Асоциа-

цията на европейската ядрена инду-

стрия Foratom като "успешен завър-

шек на 18-месечна усилена работа и

изграждане на консенсус". От

Foratom коментират, че директива-

та укрепва ролята и независимост-

та на националните регулатори в

Европа и потвърждава съгласувани-

те цели по отношение на безопасно-

стта на ядрените централи, в съот-

ветствие с препоръките на Асоци-

ацията на западноевропейските

Политики

за подобряване на

ядрената безопасност

органи за ядрено регулиране

(WENRA). Спорните предложения за

разработка на хармонизирани насо-

ки за ядрена безопасност и на един

общ процес на лицензиране в рамки-

те на Европейския съюз не бяха

отразени в окончателния текст.

Регулация

Директивата определя, че ядрени-

те регулатори в ЕС трябва да имат:

достатъчни законови правомощия;

достатъчно персонал; необходимите

експертни познания и опит; и дос-

татъчни финансови ресурси.

Освен това тяхната работа ще

бъде подпомагана от нова система,

според която ядрените регулатори

поотделно ще оценяват темата за

ядрена безопасност и след това ще

правят взаимно рецензии на докла-

дите си. Тази процедура ще бъде

организирана веднъж на шест годи-

ни под егидата на Групата на евро-

пейските регулатори по ядрена бе-

зопасност (ENSREG), на която Евро-

пейската комисия е наблюдател,

като ще се използва експертният

опит на WENRA. Резултатите от

тези рецензии ще бъдат публични,

като в тях “ще се правят конкрет-

ни препоръки и ще се предприемат

конкретни последващи мерки“, се

казва в изявление на ЕС.

Тази система надгражда програ-

мата за стрес-тестове, разработе-

на след катастрофата във Фукуши-

ма, и предвижда мерки, предприема-

ни на място в отговор на външни

заплахи.

Всеобхватната цел за ядрена

безопасност, залегнала в Директи-

вата, изисква от страните членки

на ЕС да полагат повече усилия в

тази насока, а именно да гаранти-

рат, че ядрените мощности се про-

ектират, ситуират, изграждат,

въвеждат в експлоатация, експлоа-

тират и закриват с оглед предотв-

ратяването на аварии; а в случай на

авария да се преодоляват послед-

ствията от нея и да се предотвра-

тява изпускането на радиоактивни

вещества и лъчения.

За съществуващите атомни елек-

троцентрали, според ЕС, тази цел

означава внедряване на „практичес-

ки осъществими подобрения при

разумни срокове и условия“ в името

на ядрената безопасност. Що се

отнася до новите атомни електро-

централи, това изискване подлежи

на различни интерпретации. То пред-

вижда подобрения за „значителна

О