Table of Contents Table of Contents
Previous Page  31 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 42 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 6/2015

31

газ, нефт, въглища

интерес на всяка газова ком-

пания е да поддържа в добро състо-

яние своите тръбопроводи и да ги

предпазва ефективно от повреди,

причинени от външни фактори. Бла-

годарение на непрекъснатото разви-

тие в областта на дистанционните

наблюдения и изследвания, както и на

технологията за обработка на изоб-

ражения, вече е възможно да се кон-

струират системи за мониторинг на

газопроводи, използващи дистанци-

онни сензори и контекстно-ориенти-

ран софтуер за обработка на изоб-

ражения. Последните развития на

технологията на безпилотните ле-

тателни апарати показват, че те са

подходящи като платформи за подоб-

ни мисии по поръчка на клиентите.

Законодателната рамка, гаранти-

раща безопасната експлоатация и

надзор на тръбопроводите за пренос

на нефт и газ, се различава значител-

но в отделните страни. В някои слу-

чаи тези различия са доста значи-

телни. Независимо от изискванията,

налагани от властите, нефтените

и газовите компании сами предпри-

емат различни мерки, за да гаранти-

рат, че техните тръбопроводи ще

бъдат експлоатирани по безопасен,

икономически ефективен и безвреден

за околната среда начин и че ще

бъдат защитени ефективно срещу

повреди, причинени от външни фак-

тори.

Методите за мониторинг, изпол-

звани най-широко спрямо тръбопро-

водите за пренос на природен газ,

включват наземни (понякога мотори-

зирани) патрули по трасето на

тръбопровода и въздушно наблюде-

ние с помощта на малки самолети и

хеликоптери. Тези патрули предот-

вратяват събития и аварии, които

биха създали риск за тръбопроводи-

те с високо налягане, за техните

околности и за сигурността на до-

ставките. Въпреки че тези методи

гарантират висока степен на безо-

пасност при експлоатацията на

тръбопровода, разходите за тях са

много високи.

Европейската газопреносна мре-

жа се състои от газопроводи с ви-

соко налягане с обща дължина 200 000

километра. Повечето тръбопроводи

са подземни, с покритие над теме-

то на тръбата 1 м. В зависимост от

диаметъра на тръбите за тези га-

зопроводи са определени сервитут-

ни ивици с ширина от 4 до 10 метра.

Задачите, свързани с мониторинг, се

разпределят на детекция на обекти

и ситуации с цел предотвратяване

на въздействието на външни факто-

ри, наблюдение на движенията на по-

чвата и на утечките на газ.

Системата за детекция на еми-

сии от природен газ трябва да

може да открива малки утечки с

дебит от порядъка на 0,01 -10 м

3

/

час в началната фаза. Всички голе-

Отдалечен

мониторинг

на газопроводи

В