Table of Contents Table of Contents
Previous Page  34 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 42 Next Page
Page Background

34

брой 6/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

Механично-биологично

третиране на отпадъци

за производство на

RDF гориво

екология

върдото гориво, получено от от-

падъци, познато още като модифи-

цирано гориво или RDF (Refuse Deri-

ved Fuel), се получава чрез раздробя-

ване и дехидратиране на твърди

битови отпадъци (ТБО) чрез специ-

ална технология за преобразуване.

RDF се произвежда основно от гори-

ми фракции като пластмаси и био-

разградими отпадъци. Съоръжения-

та за производство на RDF обикно-

вено са разположени в близост до

голям източник на ТБО, а горивото

се използва на място. Възможно е и

изграждането на отделно съоръже-

ние за изгаряне на горивото, което

в повечето случаи е в близост до

съоръжението за преработка, но

може да бъде изградено и на по-от-

далечено място.

Една от разходно ефективните и

утвърдени технологии за производ-

ство на RDF от ТБО е механично-

биологичното третиране (МБТ). В

съоръженията за МБТ се сепарират

металите и инертните материали,

преработват се органичните фрак-

ции (за стабилизация чрез компости-

ране със или без разграждане) и се

отделят висококалоричните фракции

за производство на RDF. RDF горива-

та могат да се произвеждат и чрез

суха стабилизация - след отделяне на

металите и инертните материали

остатъчните отпадъци се изсуша-

ват чрез компостиране, като така

полученият материал е с по-висока

енергийна и горивна стойност.

Особености на RDF

горивото

RDF горивото обхваща широка

гама от отпадъчни материали, кои-

то се обработват, за да се изпълнят

конкретни регулаторни или браншо-

ви изисквания, основно за постига-

не на висока калоричност. Горивата,

получени от отпадъци, съдържат

остатъци от рециклирани ТБО, про-

мишлени и търговски отпадъци,

утайки от отпадъчни води, опасни

промишлени отпадъци, отпадъчна

биомаса и др. В англоезичните стра-

ни терминът “Refuse Derived Fuel“

обикновено се отнася само за пре-

работените фракции с висока кало-

ричност.

Термините “вторично гориво“ и

“алтернативно гориво“ по-често се

използват за горива, базирани на

промишлени отпадъци като гуми и

разтворители, които се обработват

за постигане на качество, съвмес-

тимо с определени изисквания на

промишлените процеси, в които се

утилизират.

Техники за преработка

на ТБО

Негоримите материали, като

стъкло и метали, се отстраняват

след първоначално сепариране по-

средством техника за разделяне по

плътност. Остатъчният горим ма-

териал може да се продава в прера-

ботената си форма (в зависимост

от преминатата обработка) или да

се пресова на пелети, тухли или

трупи и да се използва за други цели.

RDF горивото се извлича от ТБО

чрез комбинация от механична и/или

биологична обработка. Производ-

ството на този вид гориво може да

включва следните етапи: разопако-

ване на балите, сортиране по разме-

ри, магнитна сепарация, грубо раз-

дробяване, фино пресяване и др.

Размерите частици на материа-

лите в сместа, която ще се обработ-

ва, обикновено не трябва да са по-

големи от 25 мм. Съдържанието на

влага типично не трябва да надви-

шава 15% или материалите няма да

горят ефективно в пещта на съоръ-

жението за изгаряне.

Производството на RDF от

твърди битови отпадъци е най-раз-

пространено в държавите с актив-

ни практики по сепариране и рецик-

лиране на ТБО, тъй като тези дей-

ности генерират нерециклируеми

остатъци с висока енергийна стой-

ност, които са подходящи за произ-

водство на RDF.

Механично-биологично

третиране на ТБО

Системата за механично-биоло-

гично третиране е съоръжение за

преработка на отпадъци, което ком-

бинира механично сортиране с даде-

на техника за последващо биологич-

но третиране като компостиране

или анаеробно разграждане. Тези

съоръжения са проектирани за обра-

ботка както на смесени битови

отпадъци, така и на търговски и

Т