Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 42 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 6/2015

5

накратко

Енергийната среща Югоизточна Европа 2015 ще разгледа бъдещето на

сектора в региона

На 9 и 10 декември т. г. в Букурещ, Румъния, ще се проведе форумът

Енергийна среща – Югоизточна Европа 2015. Събитието ще събере водещи

мениджъри от главните енергийни компании, които ще обсъдят възможно-

стите и предизвикателствата пред енергетиката в региона. Участие във

форума ще вземат редица фирми разработчици на енергийна инфраструкту-

ра, търговци, пазарни анализатори, доставчици на решения за енергийна

търговия и управление на риска, консултанти. Сред потвърдилите участие

говорители на форума са Мартин Змелик, главен изпълнителен директор на

ЧЕЗ Румъния, Даниела Лулаче, главен изпълнителен директор на Nuclearelectrica,

Роман Маткивски, директор енергия и инфраструктура на Black Sea Trade

and Development Bank, и др. Основни теми на събитието ще са: Енергийната

визия на Румъния за периода до 2020 и до 2030; Планиране на бъдещия енер-

гиен „ландшафт“ в Югоизточна Европа; Развитие на електропреносната

мрежа в Югоизточна Европа; Националните енергийни индустрии; Бъдещето

на мини ВЕЦ и ВЕЦ в Югоизточна Европа; Увеличаващата се важност на

системите за съхранение в енергийната система и др.

ВЕИ лаборатория бе открита в Русенския университет

Лаборатория по възобновяеми енергийни източници бе открита в Русен-

ския университет “Ангел Кънчев“. Дарението е от фирма Теси и ще бъде

използвано основно от магистрите по електроника от специалност “Елек-

троника от възобновяеми енергийни източници“, уточняват от универси-

тета. Оборудването на новата лаборатория включва инсталация за топла

вода, която използва слънчева енергия, плосък слънчев колектор, разрез на

бойлер и дигитални мултимери.

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо Белоев под-

черта, че за десетгодишното сътрудничество между висшето училище и

фирма Теси има постигнати немалко успехи – студенти от университета

работят в компанията, представители на фирмата помагат с методичес-

ки указания в обучението.