Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 42 Next Page
Page Background

6

брой 6/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

Булгартрансгаз завърши модернизацията на компресорна станция

“Ихтиман“

Булгартрансгаз въведе в експлоатация модернизираната компресорна

станция “Ихтиман“. На официалната церемония по откриването на обекта

присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, министърът на енер-

гетиката Теменужка Петкова и изпълнителният директор на компанията

Георги Гегов.

Стойността на проекта, изпълнен от Главболгарстрой, е 17,7 млн. евро.

Реконструкцията на КС “Ихтиман“, включва разширение на наличната

площадка и инсталиране и въвеждане в експлоатация на един нов газотур-

бинен компресорен агрегат. В изпълнението на проекта участва и амери-

канската компания Solar Turbines като производител и доставчик на нис-

коемисионни газотурбокомпресорни агрегати. Станцията в Ихтиман е част

от трасето на преминаващия през България газопровод за Гърция и Маке-

дония. В момента се изпълнява модернизация на четири от шестте ком-

пресорни станции по мрежата за транзитен пренос на природен газ през

територията на страната ни за Турция, Гърция и Македония. Общата

стойност на проекта за реконструкция на компресорните станции “Ихти-

ман“, “Странджа“, “Петрич“ и “Лозенец“ е близо 104 млн. евро. Предвижда

модернизацията да завърши до края на 2016 г.

Завърши плановият ремонт на шести блок на АЕЦ Козлодуй

Плановият годишен ремонт на шести енергоблок на АЕЦ “Козлодуй“

приключи на 27 октомври т. г., съобщиха от дружеството. Блокът е пус-

нат след извършена проверка и издадено одобрение от Агенцията за ядре-

но регулиране.

През плановия престой са изпълнени необходимите ремонтни и надзорни

дейности, профилактика на оборудването и системите на блока и са об-

хванати над 7000 единици от конструкции и технологични системи. Гори-

вото на реактора е презаредено за следващата горивна кампания. В рам-

ките на ремонта са извършени редица важни модернизации с цел удължа-

ване на експлоатационния срок и повишаване на топлинната мощност на

реакторната инсталация до 104%. Инсталиран е нов статор на турбоге-

нератора на шести блок с брутно тегло 370 тона, което го прави най-

тежкото единично оборудване в атомната централа. Другият 1000-мега-

ватов блок на АЕЦ “Козлодуй“ – пети, работи с пълно натоварване на

мощността.

АУЕР представи на семинар политиките по енергийна ефективност у нас

На 29 септември т. г. се състоя национален семинар на тема “Тенден-

ции и политики по енергийна ефективност в България“, организиран от

Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Форумът се проведе в

рамките на изпълнявания от агенцията проект “Мониторинг на изпълнени-

ето на европейските и националните цели за енергийни спестявания

ODYSSEE-MURE 2012“ по линия на програма “Интелигентна енергия за

Европа“. По проекта АУЕР си партнира с още 32 институции от 28-те

страни членки на Европейския съюз. В семинара взеха участие представи-

тели на министерства, държавни институции, ангажирани в областта на

енергийната ефективност и устойчивото развитие, търговци с енергия,

енергийни асоциации, финансиращи институции, неправителствени орга-

низации и др. По време на събитието бяха обсъдени темите: Енергийната

ефективност – фактор за устойчиво енергийно развитие; Сравнение на

индикаторите за енергийна ефективност в България и Европейския съюз;

Изпълнение на политики и мерки по енергийна ефективност - Национален

план за действие и Национална цел за енергийни спестявания.

ODYSSEE-MURE се реализира със съдействието на изследователската

и консултантска фирма Enerdata, института Fraunhofer, ISIS и ECN, а ко-

ординатор е френската агенция за управление на енергията и околната

среда ADEME. Ключови цели на инициативата са да се сравни напредъкът

в областта на енергийната ефективност в държавите от ЕС по сектори

на крайното енергийно потребление, да се оцени ефектът от прилагането

на различни политики и мерки по енергийна ефективност и да се проследи

изпълнението на националните цели по енергийна ефективност.