Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 42 Next Page
Page Background

8

брой 6/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

бизнес

рез втората половина на месец

ноември т. г. стартира информаци-

онна кампания за либерализацията на

електроенергийния пазар у нас. В

рамките на инициативата съвмес-

тни екипи от представители на

ведомството, Комисията за енер-

гийно и водно регулиране (КЕВР),

Българския енергиен холдинг (БЕХ),

Българската независима енергийна

борса, Електроенергийния системен

оператор (ЕСО) и електроразпреде-

лителните дружества провеждат

поредица от срещи в областните

центрове в страната, за да разяс-

нят на потребителите предимства-

та на свободния пазар, етапите,

през които ще премине процесът, и

процедурата за смяна на доставчик.

Организациите се обединяват око-

ло тезата, че правилата за смяна на

В ход е информационна

кампания за либерализацията

на енергийния пазар

доставчик, особено за битовите

потребители, трябва да бъдат мак-

симално облекчени, а по-малкото ог-

раничения към участниците на паза-

ра ще стимулират конкуренцията.

Либерализираният пазар на елек-

троенергия у нас трябва да старти-

ра от 1 януари 2016 г. За битовите

потребители се очаква да влезе в

сила тримесечен преходен период.

“Целта на кампанията е в макси-

мална степен да информираме по-

требителите за процеса по преми-

наване към пълна либерализация на

електроенергийния пазар“, каза ми-

нистър Теменужка Петкова по вре-

ме на среща в Министерството на

енергетиката между организациите,

инициатори на информационната

кампания. Според нея освобождава-

нето на пазара трябва да се случи

постепенно, каквато е и препоръка-

та на Световната банка. Междуна-

родната финансова институция

предстои да препоръча най-подходя-

щия за страната ни модел на либе-

рализация.

“Българската независима енергий-

на борса – дружеството, лицензира-

но за борсов оператор – е готова за

старт на свободния пазар“, заяви

изпълнителният директор на Българ-

ската независима енергийна борса

Константин Константинов по вре-

ме на срещата. Той допълни, че пред-

стои единствено актуализация на

някои вътрешни документи, след

като КЕВР утвърди правилата за

търговия. В рамките на събитието

председателят на КЕВР Иван Иванов

посочи, че именно правилата за

търговия са най-важният ангажи-

мент, свързан със старта на либе-

рализирания пазар.

П

улгартрансгаз стартира новия

експлоатационен сондаж Е-72, с кой-

то постави началото на процеса по

модернизация на подземното газово

хранилище в Чирен. На официалната

церемония по откриването на проек-

та на 20 октомври т. г. присъства-

ха министърът на енергетиката

Теменужка Петкова и изпълнителни-

ят директор на дружеството Геор-

ги Гегов.

Проектът предвижда два нови

сондажа, с които да се увеличат

възможностите за дневен добив и

нагнетяване на природен газ. Очаква

се първото сондиране да приключи в

края на януари 2016 г., след което

апаратурата ще бъде преместена на

следващия сондажЕ-73. В края на 2016

г. двата нови сондажаще бъдатвклю-

Булгартрансгаз стартира

проект за модернизация на

газовото хранилище в Чирен

чени в редовна експлоатация.

“Днес даваме начало на модерни-

зацията на един от стратегически-

те обекти за енергийната сигур-

ност на страната. Благодарение на

проектите, по които Булгартранс-

газ работи, България скоро ще раз-

полага с модерно хранилище, което

да отговаря на най-високите стан-

дарти“, сподели министър Петкова

по време на церемонията. По думи-

те й добре развитото и модерно

хранилище Чирен е още една отлич-

на предпоставка в България да се

реализира концепцията за газоразп-

ределителен център.

Модернизацията на инфраструк-

турата ще позволи да бъде увеличен

дневният добив на природен газ от

съоръжението от 4,2 млн. куб. м до

над 5 млн. куб. м. Стойността на

проектирането и експлоатацията на

сондаж Е-72 е 10,4 млн. лв., като

проектът се финансира изцяло със

средства на Булгартрансгаз. След

реализиране на цялостното разши-

рение на подземното газово храни-

лище се предвижда и увеличаване на

количествата съхранен газ и на днев-

ните количества на добив и нагне-

тяване до максимум 1000 млн. куб. м

и съответно 10 млн. куб. м/ден.

В момента газопреносният опера-

тор работи по два проекта – едини-

ят за модернизация, а другият за

разширяване на подземното газово

хранилище в Чирен. От дружество-

то определиха новия експлоатацио-

нен сондаж като доказателство, че

са в ход всички усилия за модерниза-

ция на националната газопреносна

мрежа.

Б