Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 42 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 6/2015

9

бизнес

а 29 септември т. г. в конгрес-

ния център на Международен пана-

ир Пловдив Асоциацията на българ-

ските енергийни агенции (AБEA)

представи и награди победителите

в българското издание на междуна-

родния конкурс ВЕИШампионска лига

за 2015 г. На церемонията със спе-

циално изработени медали бяха от-

личени фирми и организации, реали-

зирали иновативни инсталации за

производство на енергия чрез опол-

зотворяване на биомаса и слънчева

енергия.

Състезанието протече в две ка-

тегории – лига “Биомаса“ и лига

“Слънчева енергия“.

Златният медал и

купата в лига “Биомаса“

бяха присъдени на Столичното

предприятие за третиране на от-

падъци за биогазова инсталация за

компостиране на биоразградими

отпадъци. Съоръжението оползот-

ворява хранителни и кухненски от-

падъци от магазинната мрежа и

домакинствата. То е част от ком-

постиращата инсталация за зелени

и биоразградими отпадъци на пло-

щадка Хан Богров край София, изгра-

дена по проект “Интегрирана систе-

ма от съоръжения за третиране на

биологични отпадъци“ на Столична

община. Изпълнител на обекта е

обединение Егерсман & Ко, което

включва Егерсман анлагебау - Герма-

ния и българските фирми Диана ко-

мерс-1 и АТ инженеринг 2000. “Про-

ектът е реализиран със средства от

оперативна програма “Околна сре-

да“, пари от бюджета и дофинанси-

ране от Столична община, включи-

телно заем от Европейската инве-

стиционна банка на обща стойност

46 млн. лв.“, поясняват от АБЕА.

Сребърен в медал лига “Биомаса“

получи фирма Елит 95 за изградена-

та край село Поповица, област Плов-

див, биогаз инсталация с мощност

AБEA представи

победителите в българската

ВЕИ Шампионска лига 2015

1,5 MW. Когенерационната инстала-

ция на стойност около 10 млн. лева

е с капацитет да оползотворява 110

хил. тона отпадъци годишно, вклю-

чително 250 т животинска тор от

кравеферма с 5000 крави, 30 т рас-

тителни отпадъци и отпадъчен си-

лаж и 10 т суроватка от близката

мандра дневно.

Фирма Алексия 2002 взе бронзови-

ят медал в категорията за реализи-

ран проект по оползотворяване на

растителни и животински отпадъ-

ци за комбинирано производство на

електрическа и топлинна енергия в

с. Добри дол, община Лом.

“Когенерационната

биогаз инсталация

с номинална мощност 1,5 MW изгра-

дена в сътрудничество с италианс-

ката фирма Aucen. Съоръжението

оползотворява над 76 хил. тона от-

падъци от модерна собствена кра-

веферма с 3200 говеда – средно 210

т/дневно, около 20т/дневно расти-

телна маса - царевични и слънчогле-

дови стъбла, отпадъчен силаж от

силажните ями и остатъчни храни-

телни продукти от кравите, както

и 40 т/дневно суроватка от мандра

Пършевица“, информират от АБЕА.

Общата стойност на инвестицията

е 15 млн. лева.

В лига “Слънчева енергия“ със

златен медал и купа за принос в

популяризиране и иновации на инста-

лации на слънчева енергия бяха награ-

дени седем детски градини в Плов-

див. Това са ЦГД “Слънце“, ЦДГ “Ро-

сица“, ЦДГ “Приказен свят“, ЦГД

“Кремена“, ЦГД “Незабравка“, ЦГД

“Вяра“ и ДЯ “100 Усмивки“. Детски-

те заведения са отличени за слънче-

во-термални инсталации за битова

гореща вода и система за монито-

ринг на произведената възобновяе-

ма топлинна енергия в реално време,

свързана в градска платформа за

интелигентен енергиен ме-

ниджмънт.

Системата за

мониторинг в реално

време на произведената

възобновяема топлинна

енергия

е изградена през 2014 г. към съще-

ствуващите инсталации с финанси-

ране на проект iURBAN на Седма

Рамкова Програма на ЕК. Система-

та е част уеб-базирана платформа

за управление на енергията в дома и

града, която включва 18 жилищни

сгради, 2 офис сгради, пилотно учи-

лище и седемте детски градини.

“От въвеждането на системата

за мониторинг до момента, детски-

те градини са произвели общо 33

мегаватчаса топлинна енергия от

слънчевите инсталации и са спести-

ли 12,6 т СО

2

, или по 13 кг спестени

емисии СО

2

на дете. През 2015 г. 31%

от топлата вода е произведена от

слънцето, което представлява 10%

от общото потребление на енергия“,

разказват от Асоциацията на

българските енергийни агенции.

Шампион сред детските градини

и в категорията “Слънчева енергия“

е ЦДГ “Слънце“, която от ноември

миналата година досега е произве-

ла 10,4 мегаватчаса (една трета от

общото производство на детските

градини) и е спестила 3 тона парни-

кови емисии, т.е. по 20 кг спестени

въглеродни емисии на дете.

Източник: ЦДГ Кремена - Пловдив

Н