Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 50 Next Page
Page Background

10

брой 2/2016

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

платена публикация

Фалшивите аларми и ненужните пътувания на сер-

визни екипи заради отпадане на помпи и вентилато-

ри стават все по-неприемливи, тъй като по-висока-

та оперативна ефективност и надеждност в пред-

приятията вече са задължителни. Новият FR-F800 ин-

вертор на Mitsubishi Electric предлага интелигентно

решение за тази все по-нарастваща потребност и

представлява следващото технологично ниво в кон-

трола на скоростта на помпи с общо предназначе-

ние, вентилатори и компресори.

Вградената интелигентност на инверторите от се-

рия FR-F800 на практика премахва нуждата от сервиз-

на намеса, прави пускането им в действие лесно и поз-

волява постигане на енергийна ефективност от 98%. Ус-

тройствата предлагат множество допълнителни фун-

кции, които са важни за приложението им в специфични

сектори на индустрията, като обработка на отпадни

води, компресори и ОВК.

FR-F800 са проектирани за по-висока надеждност и

по-малко аларми в сложни приложения на помпи, в срав-

нение с когато и да е било досега. За разлика от пове-

чето подобни устройства, вместо да разчита на един

набор от точки за задействане на изключването, FR-

F800 предлага функции за самонастройка, които ефек-

тивно засичат кривата на въртящия момент на вклю-

чени към тях вентилатор или помпа и реагират адек-

ватно, когато заложените оперативни лимити бъдат

достигнати.

В основата на всички нови FR-F800 е технологична-

та гордост на Mitsubishi - PID контролерът и вграденият

PLC, който осигурява на устройството възможността

за самостоятелно функциониране, включително: функция

стартиране на помпата, предварителни предупрежде-

ния за горна и долна граница, защита от спукване на тръ-

би и работа на сухо, превенция от хидравличен удар и

автоматична настройка за намаляване на вибрациите

от системата. За да подобри още повече своите въз-

можности, F800 е съоръжен с втори PID контролер, та-

ка че да може да контролира множество вентилатори,

помпи и компресори директно, без да се изисква допъл-

нителен контролер.

Продуктите от серията F800 дори стартират авто-

матично цикли за почистване на помпата, по график или

по задание. Тази функция би трябвало да предизвика се-

риозен интерес при инсталации за отпадни води, при ко-

ито досега това беше трудно да се постигне. В случай

на аварийна ситуация, F800 стартира специален режим,

който запазва функционирането на димоотводните вен-

Новият инвертор от серията FR-F800 -

надеждност, интелигентност и спестени

разходи при помпи, вентилатори и компресори

тилатори и водните помпи, докогато е необходимо.

LCD дисплей с 6 реда предоставя помощ при старти-

ране и самонастройка и може да визуализира персона-

лизирани текстови съобщения. Функцията за автома-

тично разпознаване означава свързване към HMI с едно

движение.

Подобно на всички нови продукти на Mitsubishi Electric,

на F800 е проектирана за пълна съвместимост с по-ста-

ри модели инвертори на компанията. Съществуващите

инсталации, могат да бъдат лесно надстроени до F800

чрез просто замяна на старото устройство с новото.

Моделите от серията F800 предлагат богати възмож-

ности за мрежова свързаност, като могат да комуни-

кират стандартно чрез CC-Link, CC-Link IE, Profibus DP

/ V1, Profinet, DeviceNet, Ethernet IP, EtherCat, CANopen,

LonWorks, RS485, Modbus, BACNET и т.н

За да отговори на изискванията на различните кли-

енти, се предлага в 17 модела, които обхващат диапа-

зона 200V-240V от 0.75kW-110kW и 29 модела в 380V-500V

диапазон от 0.75kW-630kW. Всички са с 3 години гаран-

ция (При използване на Mitsubishi LVS и при онлайн ре-

гистрация на продукта).

F800 е в пълно съответствие със стандартите на

Европейската EMC директива. Той отговаря на указа-

нията за безопасност, има сертификация за морско при-

ложение, TUV, UL, cUL и СЕ сертификат.