Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 50 Next Page
Page Background

28

брой 2/2016

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

пазар

азарът на електрическа

енергия в България следва да бъде

либерализиран и постепенно интег-

риран с тези в другите страни член-

ки на ЕС. Такова е изискването

според третия либерализационен

енергиен пакет на ЕС и българско-

то законодателство. Либерализаци-

ята се извършва на два пазарни

сегмента – по свободно договорени

цени и по регулирани цени. Елект-

роенергийният пазар в България е

изграден от пазара на електричес-

ка енергия чрез двустранни догово-

ри, борсовия пазар на електрическа

енергия, пазара на балансираща

енергия, пазара на резерв и допъл-

нителни услуги и пазара за предос-

тавяне на междусистемна пренос-

на способност (капацитет).

Правилата за търговия с елект-

рическа енергия, разработени от

КЕВР, регламентират структурата

и условията за участие в пазара на

електрическа енергия; правилата за

сключване на сделки за електричес-

ка енергия чрез двустранни догово-

ри по регулирани и свободно догово-

рени цени; правилата за регистри-

ране на координатори на балансира-

щи групи, доставчици на допълни-

телни услуги и доставчици на балан-

сираща енергия; процедурите за ре-

гистриране на почасови графици и

извършване на сетълмент между

търговските участници и независи-

Правила за

търговия с

електроенергия

мия преносен оператор. С тях се

определят още изискванията за пре-

даването на данни за измерени ко-

личества електрическа енергия към

независимия преносен оператор и

координатори на балансиращи гру-

пи; изискванията за обмен на данни

между търговските участници; пра-

вилата за организация на пазара на

балансираща енергия и на пазара на

резерв и допълнителни услуги; пра-

вилата за сетълмент, принципите

на балансиране и методиката за

определяне на цените на балансира-

щата енергия; правилата за снаб-

дяване от крайни снабдители; про-

цедурата за промяна на доставчи-

ка на електрическа енергия и на ко-

ординатора на балансираща група,

както и мониторингът на пазара на

електрическа енергия. С последни-

те изменения на Правилата от 2015

г. се уреждат и сделките на борсо-

вия пазар на електрическа енергия

и пазарът за предоставяне на меж-

дусистемна преносна способност.

По смисъла на Правилата търгов-

ски участници са производителите

на електрическа енергия, търговци-

те на електрическа енергия, крайни-

те клиенти, общественият достав-

чик на електрическа енергия, край-

ните снабдители на електрическа

енергия, независимият преносен опе-

ратор, операторът на борсовия па-

зар, операторите на електроразпре-

делителните мрежи, доставчиците

от последна инстанция и разпреде-

лителното предприятие на тягова

електрическа енергия.

Пазар на електроенергия

чрез двустранни

договори

С Правилата за търговия с елек-

трическа енергия са определени ви-

довете договори на електроенер-

гийния пазар, техните страни и

предмет. Договорите могат да

бъдат за достъп до електропренос-

ната мрежа и предоставяне на си-

стемни услуги; за пренос на елект-

рическа енергия през електропре-

носната мрежа или през електро-

разпределителната мрежа; за про-

дажба на електрическа енергия; за

предоставяне на студен резерв и

допълнителни услуги; за участие на

балансиращия пазар с доставчик на

балансираща енергия; за балансира-

не с координатор на балансираща

група; за участие в балансираща

група; за комбинирани услуги; за

участие на борсовия пазар на елек-

трическа енергия; договор с мар-

кет-мейкър, осигуряващ ликвидност

на борсовия пазар на електрическа

енергия; рамков договор. Последни-

те промени на Правилата включват

и договор за уреждане на обмена на

електрическа енергия във връзка с

участието на производители на

електрическа енергия от възобно-

вяеми източници в комбинирана

балансираща група. Договорите за

продажба на електрическа енергия

П