Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 50 Next Page
Page Background

32

брой 2/2016

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

енергийна ефективност

акетът от законодателни

мерки на ЕС за климата и енергети-

ката поставя срок до 2020 г. за по-

стигането на три ключови цели –

редуциране на емисиите парникови

газове до 20% под нивата от 1990

г.; повишаване дяла на консумирана

енергия от възобновяеми източни-

ци до 20% и повишаване на енергий-

ната ефективност с 20%. Директи-

ва 2012/27/ЕС относно енергийната

ефективност осигурява законода-

телната основа за последната цел,

като я определя по отношение енер-

гийни единици и установява обща

рамка на правно обвързващи мерки

за насърчаване на енергийната

ефективност в ЕС. В чл. 8 на Дирек-

тивата са дадени условията и задъ-

лженията на държавите членки от-

носно извършването на енергийни

одити. Директива 2012/27/ЕС все

още не е напълно транспонирана в

българското законодателство, но

Законът за енергийната ефектив-

ност (ЗЕЕ) постановява, че енергий-

ните одити са задължителни за

всички промишлени предприятия с

годишно потребление на енергия над

3000 MWh и за обществени сгради

с разгъната площ над 250 m

2

.

Срокът на валидност на енергийно-

то обследване на индустриално

предприятие е 5 години.

Енергийният одит се дефинира

като систематично изследване на

енергопотреблението на производ-

ствена площадка, сграда, система

или организация, целящо да устано-

ви енергийните потоци и да иден-

тифицира потенциала за повишава-

не на енергийната ефективност. За

да съответства едно енергийно об-

следване на изискванията на Дирек-

тивата, то следва да отговаря на

някои критерии – да се основава на

актуални данни от измерване на

консумацията на енергия; да

съдържа детайлен преглед на енер-

гийния профил на обследваната

сграда, процес или инсталация; ко-

гато е възможно, да се разглеждат

разходите за енергия от гледна

точка на жизнения цикъл. Одитите

трябва също да са достатъчно

представителни, за да може да се

формира ясна представа за енергий-

ните характеристики и да се набе-

лежат най-значимите възможности

за подобрение.

Международни

стандарти за енергиен

одит

Директива 2012/27/ЕС определя

минималните критерии за извършва-

не на енергиен одит, но тя не пре-

доставя информация за самия процес,

типа на необходимите данни и сте-

пента на подробност. Европейският

стандарт БДС EN 16247-1:2012

“Енергийни одити. Част 1: Общи

изисквания“ специфицира изисквани-

ята, общата методология и докумен-

тите по отношение на енергийни

одити. Прилага се за всички видове

предприятия и организации, всички

видове енергия и използване на енер-

гията, с изключение на отделни ча-

стни жилища. Съгласно стандарта

процесът на извършване на одит се

състои от няколко етапа – сключва-

не на договор, първоначална среща,

събиране на данни, работа на терен,

извършване на анализ, оформяне на

доклад и предаване на резултатите.

От 2014 г. действащи са и стандар-

тите БДС EN 16247-2:2014 “Енергий-

ни одити. Част 2: Сгради“, БДС EN

16247-3:2014 “Енергийни одити. Част

Извършване на

енергиен одит

П