Table of Contents Table of Contents
Previous Page  36 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 50 Next Page
Page Background

36

брой 2/2016

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ВЕИ енергетика

одноелектрическите центра-

ли използват най-ефективната тех-

нология за производство на енергия

с висока ефективност на преобразу-

ване и бързо възстановяване на енер-

гията, използвана за изграждането

на системата. Въпреки това, в мно-

го области има необходимост от

малки, но значими подобрения в тех-

нологичното развитие. В момента се

работи по идентифициране и прила-

гане на нови технологии, системи и

подходи. За да е по-надеждно и ефек-

тивно развитието в хидроенергети-

ката, се използва и опитът от дру-

ги индустриални сектори. В близки-

те години се очакват подобрения с

ползи по отношение най-вече на

физическите размери на съоръжени-

ята, хидравличната ефективност и

опазването на околната среда.

Подобрения при

турбините

С времето се наблюдава посте-

пенно увеличение на хидравличната

ефективност на водноелектрически-

те турбини, като при модерните

съоръжения тя вече достига 90-95%.

Тези стойности са постижими неза-

висимо от това дали става дума за

нови турбини или модернизиране на

съществуващи турбини. Изчисли-

телната хидродинамика значително

улесни подробното изследване на

характеристиките на флуидните

потоци и оптимизацията при проек-

тиране на работното колело на тур-

бината. Непрекъснатите подобрения

при турбините се налагат от изис-

кванията за: повишаване на номинал-

ната мощност и подобряване на

ефективността; по-голяма гъвка-

вост при експлоатация, съответ-

стваща на нуждите на пазара; увели-

чаване на достъпността и по-ниски

разходи за поддръжка (намаляване на

нуждата от ремонти заради повре-

ди, дължащи се на кавитация и седи-

ментна абразия); подобряване на

екологичните характеристики – по-

вишаване преживяемостта на риб-

ните популации, ефективно оползот-

воряване на малки речни потоци и

поддържане на приемливи стандар-

ти за качество на водите. Някои

иновации целят директно огранича-

ване на въздействието на ВЕЦ върху

околната среда. Аериращите турби-

ни използват ниските напори при

преминаване на водата през турби-

ните за осигуряване на допълните-

лен въздушен поток. Това повишава

концентрацията на разтворен кис-

лород във водните хабитати, нами-

ращи се след централите. За да се

елиминира рискът от разливи на

масло във водата, в турбините се

използват обезмаслени главини и

лагери с водно смазване. Освен опаз-

ване на околната среда, това осигу-

рява по-лесна поддръжка и по-малко

триене в сравнение с главините с

масло.

Движеща сила за иновациите по

отношение на свойствата на мате-

риалите, използвани в хидроенергети-

ката, е необходимостта за: подобря-

ване на устойчивостта на кавитация,

корозия и абразия, удължаване живо-

та на съоръженията и намаляване

честотата на повредите; редуцира-

не теглото на работното колело и

повишаване на ефективността чрез

по-висока якост на материалите;

подобряване на обработваемостта

на материалите. Тези фактори водят

до повишена употреба на вече дока-

зали се и нови материали – покрития

на турбините от неръждаема стома-

на, устойчива на абразия, стъклопаст

и пластмаси с по-високи експлоата-

ционни характеристики.

Хидрокинетични

турбини

В последно време все по-голяма

Иновации в

областта на ВЕЦ

В