Table of Contents Table of Contents
Previous Page  43 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 50 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2016

43

Технологии за

измерване на

влагосъдържание

в природен газ

газ, нефт, въглища

пределянето на влагосъдържа-

нието или точката на оросяване на

водата е от решаващо значение при

преработката, смяната на собстве-

ността и транспортирането на при-

роден газ. Високите нива на водна

пара в потока природен газ може да

доведе до редица проблеми, които

включват образуването на хидрати

и създаване на риск от корозия на

машини и съоръжения. Освен това

водните пари в природния газ оказват

влияние върху цялостното качество

на газа. Най-широко прилаганата

технология за обезводняване на при-

роден газ е чрез контактни апарати

с триетилен гликол. Потокът приро-

ден газ се пропуска през контактния

апарат, при което триетилен гли-

колътабсорбира водните пари. Вслед-

ствие на абсорбцията гликолните

аерозоли натежават и се утаяват на

дъното на контактния апарат. Теч-

ният гликол се изпомпва към топло-

обменник, в който водата се изпаря-

ва, което позволява регенерацията на

гликола и връщането му в контакт-

ния апарат. Съществуват и други

методи за обезводняване на природен

газ, като всички изискват влагането

на значителни количества енергия.

Това е предпоставка за превръщане-

то на измерването на влагосъдържа-

ние в природен газ във важно изиск-

ване към производителите, достав-

чиците и крайните потребители в ин-

дустрията.

Има редица методи за определя-

не на концентрацията на водни пари

в природен газ. Доставчиците на

използваните аналитични техноло-

гии непрекъснато работят по разра-

ботване, подобряване и оптимизира-

не на апаратурата, за да осигурят

точни, надеждни и устойчиви реше-

ния на своите клиенти.

Анализаторите за директно из-

мерване на температурата на оро-

сяване са базирани на технологията

на охладеното огледало. Другият

клас измервателни устройства, из-

ползвани за определяне на влагосъ-

държанието на природен газ, мерят

концентрацията на водни пари в

газа. Най-широко прилаганите тех-

нологии в газовата индустрия са

капацитивните сензори, кварцовите

микровезни (Quartz-Crystal-Microbalan-

ce, QCM), лазерно абсорбционната

спектроскопия с регулируеми диод-

ни лазери (Tunable Diode Laser Absorp-

tion Spectroscopy, TDLAS) и електро-

литни сензори.

Хигрометри с охладено

огледало

Методът на охладеното огледа-

О