Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 50 Next Page
Page Background

6

брой 2/2016

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

КЕВР и Енергийният регулаторен орган на Румъния си сътрудничат в

енергийното регулиране

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Енергийният регулато-

рен орган (АНРЕ) на Румъния подписаха споразумение за сътрудничество в

областта на енергийното регулиране. Румънската делегация от ръководители

на генерални дирекции в АНРЕ беше на работно посещение в България по по-

кана на КЕВР, а участие в работната среща взеха и ръководството на Българ-

ската независима енергийна борса и компании от електроенергийния сектор

у нас.

Споразумението между КЕВР и АНРЕ е насочено към повишаване качество-

то на регулаторния процес посредством различни форми на сътрудничество и

предвижда провеждането на още работни срещи, обмяна на информация, доку-

ментация и полезни практики. Планирани са и инициативи, насочени към раз-

витие на експертния капацитет на двата регулатора.

Като определящи фактори на двустранното сътрудничество председа-

телят на КЕВР Иван Иванов посочи либерализацията на енергийните пазари

и тяхното обединяване, изграждането на вертикален газов коридор и обща-

та дейност във връзка с изграждането на интерконекторните връзки. Като

основни насоки в дейността си румънският регулатор посочи постепенно-

то премахване на регулираните цени и защитата на потребителите, при-

лагането на европейските регулации за интегритет и прозрачност на пазара

за търговия на едро с енергия (REMIT), развитието на регионалните пазари

на електроенергия и газ и реализацията на мерки за енергийна ефектив-

ност.

Консултативният съвет за изграждане на Южния газов коридор отчете

работата си през 2015 г.

Консултативният съвет за изграждане на Южния газов коридор отчете

направените ключови стъпки по реализацията на проекта през 2015 г. на

министерска среща, в която се включиха зам.-председателят на Европейска-

та комисия и комисар по въпросите на енергийния съюз Марош Шефчович,

специалният пратеник на САЩ по енергийните въпроси Амос Хохстийн, върхов-

ният представител на ЕК по въпросите на външните работи Федерика

Моргерини, представители от Гърция, Турция, Албания, Италия, Грузия, Черна

гора и др.

По време на заседанието България бе определена като катализатор за

азерския природен газ към европейския пазар от министъра на енергетиката

на Азербайджан Натиг Алиев. С реализацията на проекта за Южния газов коридор

се изпълнява и принципът, приет на първата среща на групата, за осигуряване

на достъп до поне три различни източника на природен газ за всяка държава

членка на ЕС, стана ясно още на срещата.

“Проектът получи положителни решения по Оценка за въздействие върху

околната среда както в България, така и в Гърция, извършват се отчуждител-

ни процедури на терените. В момента продължава провеждането на пазарен

тест“, заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

Предвижда се строителството на интерконектора да започне до края на

т.г., като за целта се подготвя стартирането на тръжни процедури.

Alfa Laval разширява центъра си за тестване и обучения в Аалборг

Alfa Laval ще разшири центъра си за тестване и обучения в Аалборг, Дания,

съобщиха от компанията. Центърът за обучение на Alfa Laval ще стане пет

пъти по-голям от сегашните си размери, като чрез тази инвестиция компа-

нията планира да акцентира върху използването на втечнен природен газ пред

другите алтернативни горива за морския отрасъл.

Центърът за тестване и обучения отваря врати преди близо две години, а

понастоящем вече е мащабно съоръжение с 250 м

2

пространство за тестване,

където 2 MW дизелов двигател и оборудване от всички продуктови линии на

Alfa Laval за морския отрасъл създават възможно най-близка симулация на

търговски кораб в реален размер. Това съоръжение ще бъде разширено с още

1100 м

2

, предвидено за технологии в областта на околната среда и горивни

технологии за пещи и отоплителни системи на кораби, използващи втечнен

природен газ и други алтернативни горива.

“Втечненият природен газ и другите алтернативни горива ще играят клю-

чова роля в изпълнението на екологичните и енергийни предизвикателства

пред морския сектор. Чрез разширяването на центъра за тестване и обучения

на Alfa Laval ние ще подкрепим този преход с помощта на най-съвременни

технологии“, коментира Питър Лейдленд, ръководител на направление “Marine

& Diesel“ в Alfa Laval.