Енерджи ревю бр. 1/2022

www.energy-review.bg ЦЕНА 6.00 ЛВ. ® ISSN: 1314-0671 THE SMARTER E EUROPE 2022 С ФОКУС ВЪРХУ ЗЕЛЕНИЯ ВОДОРОД ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРАНСФОРМАТОРИ ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ ИЗМЕРВАНЕ НА НИВО В РЕЗЕРВОАРИ ЗА НЕФТ ИНФОРМАЦИОННИ БАТЕРИИ НОВ НАЧИН ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ НОВИ ПОЛИМЕРНИ ГОРИВНИ КЛЕТКИ РАБОТЯТ ПРИ ПОВИШЕНИ ТЕМПЕРАТУРИ БРОЙ 1, ФЕВРУАРИ 2022

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 1/2022 1 www.energy-review.bg администрация и финанси Таня Терзиева % (02) 818 3858 0888 335 881 tanya@tllmedia.bg 1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9 тел.: (02) 818 3838 факс: (02) 818 3800 office@tllmedia.bg www.tllmedia.bg отговорен редактор Диляна Йорданова % (02) 818 3823 d.yordanova@tllmedia.bg редактори editors@tllmedia.bg Христина Вутева % (02) 818 3822 h.vuteva@tllmedia.bg компютърендизайн prepress@tllmedia.bg Теодора Бахарова Петя Гарванова Гергана Николова %(02) 818 3830 маркетинг и разпространение abonament@tllmedia.bg Мирена Русева m.russeva@tllmedia.bg %(02)8183812 0889717562 ® ® ISSN: 1314-0671 в броя www.energy-review.bg ® февруари 2022 издава Ти Ел Ел Медиа ООД Теодора Иванова %(02) 8183818 dora@tllmedia.bg Любен Георгиев %(02) 818 3808 lubo@tllmedia.bg Действителните собственици на Ти Ел Ел Медиа ООД са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев Ти Ел Ел Медиа ООД © Всички права запазени. Всички права върху графичното оформление и дизайн, статиите и използваните изображения, текстове и снимки, публикувани в изданието са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното и ненадлежно документирано използване нарушава законите и правата на авторите им. Издателят не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами, рекламни карета, рекламни публикации, фирмени и платени статии. Правата на всички споменати търговски марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и т.н. принадлежат на съответните им собственици. рекламeнотдел Петя Найденова Мариета Кръстева Анна Николова Мирена Русева Гергана Николова Елена Димитрова Боряна Вълчева Корнелия Костадинова reklama@tllmedia.bg % (02) 818 3810 0888 414 831 % (02) 818 3820 0888 956 150 % (02) 818 3811 0887 306 841 % (02) 818 3812 0889 717 562 % (02) 818 3813 0888 395 928 % (02) 818 3843 0888 335 882 % (02) 818 3813 0889 919 253 % (02) 818 3815 0889 919 256 2 Накратко 5 The smarter E Europe 2022 с фокус върху зеления водород 6 Пожарна безопасност на трансформатори 10 Енергийно обследване на промишлени обекти 15 Избор на соларни зарядни контролери 19 Измерване на ниво в резервоари за нефт 22 Информационни батерии - нов начин за съхранение на устойчива енергия 23 Нови полимерни горивни клетки работят при по-високи температури 24 Разработиха технология за полагане на соларни клетки върху извити повърхности

2 брой 1/2022 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ накратко Соларно устройство захранва сензорите на подземните контейнери за отпадъци в Габрово Изградиха специално соларно съоръжение за захранване на сензорите на новите подземни контейнери за отпадъци в Габрово. Съоръжението съчетава функционалността на соларното захранване с удобствата на парковите мебели. То представлява дървена арка с места за сядане и 8 броя изходи за захранване на мобилни устройства. Соларното устройство е изработено от фирма ТЕХНОСЪН като част от дейностите по проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, финансиран по оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020 г. (ОПОС). В рамките на изпълнението на демонстрационния проект предстои разполагането и на второ соларно съоръжение, което ще бъде позиционирано в зоната на втората площадка за „умно“ подземно сметосъбиране. Изпълнени са над 80% от дейностите по реализацията на интерконектора Гърция - България Над 80% от строителните дейности по реализацията на интерконектора Гърция - България са изпълнени към края на месец януари. Хидротестовете на територията на Гърция са изцяло завършени, а процедурата вече напредва и по българската част от трасето – изпитанията на 4 от общо 11 участъка на територията на България вече са приключени. Общият дял на изпълнени хидротестове достига 2/ 3 от цялата дължина на трасето на газопровода. Процесът е ключов за завършването на техническата част от проекта. Чрез тестовете се удостоверява механичната якост и плътност на газопровода и се гарантира, че инфраструктурата е готова за регистриране като газово съоръжение. Във връзка със заложената дата за въвеждане на интерконектора в търговска експлоатация – юли т. г., проектантската компания работи активно по варианти за оптимизация на сроковете по оставащите административни и сертификационни процедури. От началото на т. г. успешно са проведени и интегрирани приемоприемателните тестове (FAT) на оборудването за системата за управление на технологичния процес (SCADA) и съпътстващите системи за комуникация, анализ и наблюдение. Всички съоръжения на газопровода ще се управляват и следят автоматизирано от операторите на смяна благодарение на модерните системи за дистанционен контрол. Одобриха 3 проекта на България по програмата за техническо сътрудничество на МААЕ Одобриха 3 проекта на България по програмата за техническо сътрудничество на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за цикъла 2022 – 2023 г. Одобрените проекти на страната ни са за персонализиране на съществуващата национална инфраструктура за изграждане на ядрен капацитет в подкрепа на развитието на човешките ресурси и аспектите на управлението на ядрените знания, бенефициент по който е Колежът по електроника и енергетика към Техническия университет – София с бюджет 220 080 евро, проект за хемигация за подобрено управление на овощните градини и опазване на околната среда с бенефициент Институтът по овощарство – Пловдив и бюджет 239 772 евро, както и проект за повишаване на националния капацитет за осигуряване на радиационна защита на пациенти, подложени на медицински дозировъчни процедури с високи дози, с бенефициент УМБАЛ Александровска и бюджет 343 290 евро.

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 1/2022 3 накратко КЕВР прие решение за изменение на премиите на производителите на електрическа енергия от ВЕИ На 1 януари т. г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение, с което се изменят премиите на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW. Премията се определя като разлика между преференциалната цена и определената прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник. С решението на КЕВР прогнозната пазарна цена за базов товар от 1 януари т. г. се изменя от 119,00 лв./MWh на 293,37 лв./MWh. Отклонението между определената прогнозна пазарна цена за базов товар за периода 1 юли 2021 г. – 30 юни 2022 г. в размер на 119,00 лв./MWh спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода на организиран борсов пазар от 293,37 лв./MWh е 147%. В същия размер е и тази разлика по отношение на прогнозните пазарни цени на производителите на електрическа енергия, произведена от слънчева енергия, вятърна енергия, водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW и на производителите на електрическа енергия, произведена от биомаса. В решението на КЕВР се посочва, че по силата на чл. 100, ал. 4 от Закона за енергетиката сделките, които се сключват от производители на електрическа енергия от ВЕИ с обект с обща инсталирана мощност 0,5 MW и над 0,5 MW, се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия по свободно договорени цени и са извън регулирания пазар. Карлсберг България инвестира в устойчива мобилност и зелена енергия Карлсберг България, водеща пивоварна компания у нас, инвестира в до 200 хибридни автомобила и 960 соларни панела т. г. Целта на компанията е да намали въглеродния си отпечатък и да спомогне за опазването на околната среда. Спестеното количество гориво вследствие на обновяването на автопарка възлиза на около 23 тона на годишна база. През 2021 г. Карлсберг България е подменила 61 дизелови автомобила с хибридни в своя служебен автопарк, чрез което е успяла да спести около 26 тона въглеродни емисии. Това количество се равнява на 13% намаление на емисиите на CO2, генерирани от служебните автомобили на компанията, в сравнение с предходни години. Компанията е инсталирала също 640 броя соларни панели с мощност от 250 kWp в пивоварната си в Благоевград, които снабдяват производствената база със зелена енергия и спомагат за по-екологичното управление на ресурсите. Скоро Карлсберг България планира да въведе в експлоатация още 320 броя панели с инсталирана мощност 125 kWp. Произведената от соларния парк електроенергия се използва изцяло за нуждите на пивоварната. Очакваното годишно производство на двете инсталации е 450 MWh. „Благодарение на всичките ни усилия в тази посока, през 2021 г. успяхме да спестим общо 4,78 килограма CO2/hl. Вярваме, че това е начинът да постигнем устойчивост в дългосрочен план, като си поставяме още по-амбициозни цели за следващите пет години“, коментира Методи Стоянов, директор производство в Карлсберг България. ЕРП Север инвестира 1,36 млн. лв. в кабелна линия в Русе Електроразпределение Север (ЕРП Север) инвестира 1,36 млн. лв. в подмяна на кабелна линия 110 kV между подстанции Русе - Център и Левента в Русе. Досега използваният маслен кабел е подменен с нов, който е с изолация от химически омрежен полиетилен и с дължина над 2000 м. Той ще гарантира висока степен на сигурност в електрозахранването на потребителите. Съоръжението ще осигури по-надеждно и сигурно електрозахранване на над 32 500 абонати в централната част на град Русе. Строително-монтажните работи по трасето на кабелната линия бяха извършени със съдействието на община Русе. Монбат се присъедини към глобалната мрежа за развитие на оловно-киселинните батерии Монбат се присъедини към мрежата на Consortium for Battery Innovation (CBI) – международна секторна организация, обединяваща над 100 компании и изследователски организации, които работят активно за прилагането на водещи технологии в сферата на оловно-киселинните батерии, съобщиха от компанията. Основен приоритет в съвместната работа ще бъде развитието на биполярната технология и усъвършенстването на системите за съхранение на енергия, използващи батерии (BESS). В сътрудничество със CBI Монбат ще работи за комерсиализиране на биполярните батерии, задълбочаване на прилаганите принципи на кръгова икономика в сектора на оловно-киселинните батерии и активното сътрудничество с ВЕИ сектора за увеличаване на дела на BESS в глобалната енергийна система. Монбат и CBI активно ще сътрудничат и в областта на изследванията на възможностите за намаляване на емисиите на парникови газове, генерирани в производството на оловни батерии и на целия енергиен сектор. Германското федерално министерство на образованието и изследователската дейност субсидира втората фаза от проекта с близо 23 млн. евро.

4 брой 1/2022 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ накратко Енерго-Про участва в пилотен проект за трансформация на енергийните системи FlexiGrid Енерго-Про участва в пилотен проект за трансформация на енергийните системи FlexiGrid, подкрепен от 18 организации от 8 държави. Съсредоточен е върху разработване на различни методи за постигане на гъвкавост (flexibility) в енергийната система и създаване на платформа, базирана на блокчейн технология, която да позволява на електроразпределителните предприятия да купуват тези услуги за гъвкавост на мрежата от производители и потребители. Проектът стъпва на основата на бурното развитие на IoT чрез разработването на умни измервателни устройства и IoT платформа, която чете данни от тях и ги визуализира. Обмисля се и възможност за интегриране на различни услуги – Energy Apps, които да добавят нови функционалности, като например инструмент за прогнозиране на точките на претоварване на мрежата. В България ще бъде реализиран демо сценарий, който в тестова среда ще даде информация за това как електроразпределителното дружество може да купува гъвкави услуги от потребители и производители, присъединени към неговата мрежа. На този етап се разработва и тества система, базирана на блокчейн технологията, чрез която Енерго-Про да намира и закупува услуги за гъвкавост от консуматори, производители и потребители, които едновременно произвеждат и консумират енергия (т. нар. просюмъри), присъединени към неговата мрежа. За целта при избрани пилотни клиенти на дружеството ще бъдат инсталирани умни електромери, които ще проследяват тяхното производство/потребление за интервал от 15 минути. Доклад на АПСТЕ сочи, че до 2030 г. в България могат да бъдат изградени поне 7 GW нови ВЕИ мощности Според доклада „Съхранение на енергия. Пазарни перспективи за България“, разработен от Асоциация за производство съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ), технологиите за съхранение на енергия могат да увеличат гъвкавостта на електроенергийната система и дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) във всички сектори. Изводите от доклада, сочат, че с амбициозна политика за преход към нисковъглеродна енергетика, до 2030 г. в България могат да бъдат изградени поне 7 GW нови ВЕИ мощности заедно с 1,7 GW системи за съхранение на енергия. „Повечето технологии за съхранение на енергия могат да бъдат внедрени бързо с високо обществено одобрение и във всеки един мащаб и ниво на електрическата система – производство, пренос, разпределение, потребление. Системите за съхранение могат да предоставят и системни услуги като капацитет, регулиране на честотата и минимизиране на разходите за балансираща енергия“, сочи още докладът. Проучването на АПСТЕ, залегнало в доклада с участието на 32-ма професионалисти в областта на енергетиката, както и ключови заинтересовани страни в развитието на пазара за съхранение на енергия в България, показва, че съществуващата регулаторна рамка почти единодушно се счита за ограничаваща, а не стимулираща развитието на иновативни бизнес модели за широко интегриране на технологии за съхранение на енергия. Докладът има за цел да представи съвременните технологии за съхранение на енергия и как те могат да бъдат приложени, за да помогнат за интегрирането на повече възобновяеми енергийни източници в енергетиката, като същевременно поддържат енергийната система стабилна и създават устойчиви работни места и доходи. Германия инвестира 23 млн. евро в проект за създаване на батерии с твърд електролит Клъстер FestBatt премина към реализацията на втората фаза от своя проект за създаване на технология за безопасни и високоефективни батерии с твърд електролит и методи за производството им. Координатор на проекта е Университетът „Юстус Либих“ в Гисен (JLU). В него участват 17 университета и научноизследователски института от Германия. Проф. Хелмут Еренберг от Института по приложни материали при Технологичния институт в Карлсруе, който е партньор по проекта, коментира, че батериите с твърд електролит работят без запалими течни електролити и предлагат повисока енергийна плътност и по-бързо зареждане от литиево-йонните батерии. „Освен това не са необходими токсични и редки материали като кобалт“, допълва Еренберг. През тази нова фаза от реализацията на проекта изследователите ще се съсредоточат върху развитието на компоненти и цялостни твърди батерийни клетки на базата на обещаващи електролити. Ще бъдат разработени и процеси, които да спомогнат за производството им. В първата фаза на проекта над 100 изследователи използват трансдисциплинарни тематични платформи с цел да открият подходящи материали и синтезират различни твърди електролити. Материалите са систематично проучени, като са открити най-важните фактори, които влияят на синтезирането на твърди електролити, и са определени критичните промени в композитните материали. Тези знания сега ще послужат за база за по-нататъшното развитие на батериите с твърд електролит.

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 1/2022 5 бизнес The smarter E Europe – най-мащабната платформа за енергетика на континента, ще приветства нарастващите усилия в областта на зеления водород. Според Роберт Хабек, федерален министър на икономиката и действията за борба с климатичните промени на Германия, подходящите субсидии, инфраструктура и обществени поръчки имат потенциала да превърнат страната във „водородния хъб“ на Европа. Затова иновационният хъб на изложението ще постави акцент върху зеления водород между 11 и 13 май т. г. в Мюнхен. „Роберт Хабек осъзнава, че бързото и амбициозно ускоряване на пазарната икономика за зелен водород е спешно и не може да бъде отлагано“, казва Вернер Дивалд, председател на Германската асоциация за водород и горивни клетки DWV. Чрез планираните субсидии ще се преодолеят инвестиционните пречки, които възпираха индустрията досега. The smarter E Europe в сътрудничество с DWV промотира водорода, произведен с възобновяема енергия, в продължение на над две години и може да предостави важен принос по отношение на намирането на най-добрия начин за популяризиране на този енергиен източник. „През октомври 2021 г., по време на The smarter E Europe Restart, заявих, че сме на прага на водородната пазарна икономика и че плановете на новото правителство ни доближиха още повече до тази стъпка“, обяснява Дивалд. Според него зеленият водород не само носи невероятни възможности за европейската индустрия, но представлява и цялостен системен интегратор в сърцевината на енергийния преход. „Имаме големи надежди, че новото правителство ще прокара пътя за този източник на енергия в Германия чрез законодателни регулации“, споделя още Дивалд. The smarter E Europe 2022 с фокус върху зеления водород Предстоящото издание на The smarter E Europe още веднъж постави зеления водород във фокуса. The smarter E – Green Hydrogen Forum, който ще се проведе по време на изложението, ще предостави на представители на индустрията от цялата верига за създаване на стойност възможност да представят своите решения. На Green Hydrogen Forum & Expo ще се срещнат компании, търсещи възможност да навлязат на пазара с водород, горивни клетки, технологии за електролиза и преобразуване на електроенергия в газ. От ефективно производство и съхранение на енергия до разпределение и консумация, The smarter E Europe покрива целия спектър от теми, вълнуващ енергийния сектор. Събитието включва енергийните изложения Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe и EMPower, като всички те ще могат да бъдат посетени с един-единствен билет. Всяко от енергийните изложения има различен професионален фокус. Съвместното им организиране от страна на Solar Promotion позволява да се маркират взаимовръзките между представяните продукти и теми, което е от ключово значение за енергийния сектор.

6 брой 1/2022 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ електроенергетика Прилагат се различни видове пожароизвестителни системи, като например такива, които се активират чрез пламъчни детектори, ако трансформаторът е инсталиран на открито Системите за противопожарна защита, подходящи за охрана на трансформаторни уредби, могат да се различават в зависимост от начина на прилагане на водната струя Размерът на капките в пожарогасителна система с водна мъгла е по-малък от 1000 микрометра и водата се захранва от помпа под високо налягане регряване, възникване на късо съединение по веригата, неизправност в изолационния материал и мълнии са само част от потенциалните рискове, които могат да причинят пожар в трансформаторите уредби. Пожарите в трансформаторите са рядкост, но последствията от тях са пагубни. Въпреки че трансформаторът, в който възникне пожар, вероятно ще бъде унищожен почти незабавно, въздействието върху съседното оборудване и конструкции може да бъде ограничено и следователно при изграждането на електроенергийни съоръжения трябва да се вземат предвид мерки за такова ограничаване. Системи за сигнализация и пожароизвестяване Може да се каже, че една от найважните части от оборудването във всяка подстанция е силовият трансформатор. Напълненият с масло силов трансформатор също представлява и най-големият риск от пожар. Системите за противопожарна защита, проектирани специално за справяне с опасностите, свързани Пожарна безопасност на трансформатори със силови трансформатори, се включват в етапа на проектирането и проектантите трябва добре да разпознават и разбират предимствата и недостатъците им. По-големите масленитрансформатори съдържат огромно количество масло. Най-важната функция на маслото е изолационната. Освен това маслото се използва като охлаждаща течност и като диелектрична течност, погасяваща образуването на дъга, предотвратяваща електрическото разлагане на газовете, придружено от разряда и получената йонизация. Тъй като маслото е запалима течност, когато възникне неизправност или повреда в трансформатора, самият трансформатор може да осигури както източник на искра, така и гориво за разрастване на пожар. След като възникне запалване, маслото ще поддържа горенето до пълното му изразходване, освен ако кислородът не се изчерпи или не се приложи значително охлаждане, за да се ограничи разпространението на огъня. Според стандартната техническа характеристика пожарът, възникнал от запалими течности, се категоризира като пожар от клас B. Пожарите от клас B крият опасности, свързани предимно с притока на гориво, състава на горивото, точката на възпламеняване и скоростта на изгаряне на горивото. Един неовладян пожар може да причини значителни щети и да доведе до продължително и непланирано прекъсване. За трансформатори с висока номинална мощност и напрежения над 123 kV стандартно се осигурява система за противопожарна защита, като например се използват фиксирани разпръскващи системи с вода или други методи според конкретния случай. Пожароизвестителните инсталации са предназначени за сигнализация при ранни признаци на пожар с цел своевременното му потушаване. Основни цели на една надеждна система са предотвратяването на жертви при пожар, сериозни щети по оборудването и замърсяване на околната среда. Функциите, които изпълнява пожароизвестителната система, включват откриване на пожар в начален стадий, задействане на алармена сигнализация за евакуация на хора, изпращане на сигнал за настъпило събитие към съответните служби, задействане на пожарогасителна инсталация или други защитни устройства и системи. Прилагат се различни видове поП

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 1/2022 7

8 брой 1/2022 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ електроенергетика жароизвестителни системи, като например такива, които се активират чрез пламъчни детектори, ако трансформаторът е инсталиран на открито, или чрез димни детектори, ако трансформаторът е инсталиран на закрито. Детекторът е елемент на пожароизвестителната система. Неговата функция е да приема и преработва информация за контролирания от него параметър (дим, топлина, светлинно излъчване). Приемането на входни данни за определен параметър става чрез чувствителен елемент (сензор), който от своя страна преобразува стойности на параметъра в електрически сигнал. Полученият сигнал се усилва и коригира чрез усилвател. Важна характеристика на детектора е неговата чувствителност, т.е. минималната стойност на контролирания параметър, която ще предизвиква активиране на детектора. Друга важна характеристика на детектора е площта, която той обхваща при определена височина на монтаж, като при възникване на пожар в която и да е точка от тази площ детекторът трябва да сработи за определено време. Според своята конфигурация детекторите се поделят на точкови, многоточкови и линейни. Най-масово използвани са точковите детектори, които контролират определен параметър в непосредствена близост до определена точка. Многоточковите детектори контролират параметъра в непосредствена близост до няколко или множество фиксирани точки. Линейните детектори откриват възникнал пожар по протежение на непрекъсната линия (лъчеви детектори, термочувствителни кабели). На пазара се предлагат все по-усъвършенствани в технологично отношение устройства, които са с подобрени характеристики на сензорните части и на възможността за обработка на сигналите. Вследствие на това чувствителността и устойчивостта на смущения на детекторите значително са се повишили. За промишлени цели особено подходящи са конвенционалните взривобезопасни инфрачервени пламъчни детектори. Те могат да реагират на нискочестотните трептения (от 1 до 15 Hz) в инфрачервения спектър на излъчване на пламъка по време на горене. Специалистите ги препоръчват за взривоопасни зони, в които може да се развие пожар с открит пламък, тъй като са класифицирани по ATEX. Тези устройства могат да открият пламък на разстояния над 25 m. Реагират на определени оптични дължини на вълните и честота на трептене на пламъка и не се активират от други източници на излъчване, като слънчева светлина. Не се влияят от запрашеност, дим, изпарения, течения на въздуха и вятър. Притежават добра оптична защита от смущения, причинени от слънчева светлина. Системи за овладяване на пожар Системите за противопожарна защита, подходящи за охрана на трансформаторни уредби, могат да се различават в зависимост от прецизността на начина на прилагане на водната струя. Най-опростените системи за овладяване на пожар използват разпръскващи глави, прикрепени към тръбопровод, свързан към водоснабдяването чрез кран, който се отваря посредством система за детекция, инсталирана в зоната на разпръскване. Когато кранът се отвори, водата постъпва в тръбопроводната система и се разпределя равномерно през всички пръскащи глави в системата. Този тип система използва големи количества вода, което може да доведе до други проблеми с почистването след пожара или замърсен отток. Фиксираната система за пръскане на вода е подобна на описаната по-горе, обаче точките, от които водата се изпуска, са проектирани така, че да създадат модел на пръскане, уникален за конкретната зона или оборудване, което трябва да се защити. Местоположението на пръскащите водни глави и моделът на пръскане са съобразени с асиметричната форма на оборудването. Допълнително предимство на специфичния дизайн на оборудването е контролът на разпространението на огъня чрез повишено овлажняване на оборудването, което е под въздействието на огъня. Електрическите трансформатори, съдържащи масло, обикновено са защитени от такива фиксирани системи за пръскане на вода. Системите за водна мъгла са подобни на фиксираната система за пръскане на вода, като тяхно преимущество е използването на значително по-малко количество вода благодарение на специални спринклерни глави, създаващи микроскопични водни капчици, наречени мъгла. Системата с водна мъгла обикновено се определя по размера на създадените капчици. Размерът на капките е помалък от 1000 микрометра и водата се захранва от помпа с високо налягане. Водните капчици създават мъгла, която позволява на даден обем вода да покрие по-голяма повърхност. По-малките капчици улесняват поголямото поглъщане на топлина за охлаждане и прекратяване на горенето.

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 1/2022 9 електроенергетика В някои случаи е удачно прилагането на автоматични пръскащи глави с предварително задействане. Системата може да се активира както чрез сигнализиране от пожароизвестителната система, така и топлинно активиране на пръскащите глави. Системите с предварително задействане се използват за защита на зони, където рискът от нежелателно изпускане на вода трябва да бъде сведен до абсолютен минимум. В последно време тази система се използва по-често при потушаване на пожари в трансформатори поради доброто съхранение на вода, по-високата сигурност срещу фалшиво иницииране и по-добрата способност за контрол на разпространението на огъня. Изисквания за пожарна безопасност и добри практики Системите за противопожарна защита на трансформаторни уредби включват пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации. Мерките за ограничаване на разпространението на пожари са по-ефективни при спазване на някои строително-технически изисквания още на етап изграждане. Трансформаторът трябва да бъде разположен далеч от друго оборудване. Към съоръжението се предвижда конструкция, ограничаваща разлива на горящото масло. Предварителните мерки за защита на структурата на подстанцията и прилежащото оборудване, както и намаляването на опасността за персонала, гарантират по-лесното овладяване на пожара в повечето случаи. В случаите, в които това е възможно, използването на по-слабо запалими изолационни течности може да ограничи риска от възникване на пожар и трябва да се разглежда като алтернатива. В идеалния случай предприетите мерки и редовни инспекции на изправността на оборудването ще предотвратят евентуално запалване на трансформатора, но в случай че възникне запалване или експлозия, от съществена важност е да се ограничат щетите и потенциалното разпространение на огъня. Това може да стане по няколко начина, като най-често се използва физическо разделяне и противопожарни прегради. Препоръчителна практика за противопожарна защита на електрогенераторни инсталации и преобразувателни станции за постоянен ток с високо напрежение е трансформаторите с над 1900 l масло да бъдат защитени от противопожарна стена, издържаща 2 часа, която се издига на 300 mm над трансформатора. Вместо противопожарна стена, може да се предвиди физическо разделяне в порядъка от 1,5 до 15 m в зависимост от количеството масло в трансформатора. Обичайна практика и изискване в индустриалните стандарти е да се предвиди изграждането на такива противопожарни прегради за трансформатори, когато те не могат да бъдат отделени в обособено помещение от друго оборудване. При нови съоръжения с големи трансформатори с масло, разположени в близост до други съоръжения или оборудване, изграждането на противопожарна инсталация за охрана на трансформатора е задължително за предпазване на съседното оборудване и защита на околната среда. Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. регламентира правилата и изискванията за пожарна безопасност, които следва да се спазват при изграждането на електрически уредби и инсталации. За открити разпределителни електрически уредби с единична мощност на трансформаторите, равна или по-голяма от 60 MVA, или с обща мощност над 120 MVA се предвижда пожарен водопровод, проектиран за най-малко 10 l/s, или един или няколко резервоара в зависимост от площта на подстанцията, проектирани за наймалко 100 m3 вода. В наредбите са дефинирани минималните разстояния от отделно стоящи трансформаторни постове, подстанции и разпределителни уредби, както и до помещения и открити съоръжения и зони със съществуващ риск от експлозия. Сградите и помещенията на закритите разпределителни уредби и трансформаторните килии се проектират от I и II степен на пожароустойчивост или от стоманени конструкции. Допускат се външни ограждащи неносещи стени на помещенията на разпределителните устройства към отделно стоящи и пристроени подстанции от трудногорими панели. Недопустимо е вграждане на трансформатори във високи жилищни сгради, а във високи промишлени и обществени сгради се предвиждат сухи с негорим пълнеж трансформатори или трансформатори с горим пълнеж с обща вместимост не повече от 1000 kg масло, ако стените и покритията на помещенията им са негорими с граница на пожароустойчивост най-малко 2 ч и 30 мин и помещенията имат непосредствен изход навън. Под тези трансформатори се предвижда разполагането на бетонирани маслоприемници.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=