Възможности за енергийно бизнес финансиране

Енергийна ефективностБизнесСп. Енерджи ревю - брой 5, 2012

Необходимостта от непрекъсната модернизация и постигането на високоефективно и екологично производство е проблем пред всяка активна компания на пазара. Основен фактор за непрекъснатостта на тези процеси е осигуряването на финансиране. Като страна пълноправен член на ЕС, България и действащите в нея фирми получават възможността за използването на безвъзмездни европейски средства.

Оперативната програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г. е една от седемте оперативни програми, които се финансират от Структурните фондове на Европейския съюз. Програмата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Общият размер на публичните финансови средства по програмата е около 1.1 млрд. евро. Целта на ОП Конкурентоспособност е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. „За изпълнението й ще бъдат стимулирани икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда”, се казва в официалните документи по програмата. По приоритетна ос 2 - Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна среда към момента е отворена схемата

Енергийна ефективност и зелена икономика

Периодът за прием на документи изтича на 31 октомври 2013 г. По нея се предвижда да бъдат дадени 293 374 500 лв., като размерът на безвъзмездното финансиране е в диапазона 30% - 50%, а максималният размер на помощта за един проект е 2 млн. лв.

Според изискванията бенефициенти по схемата могат да бъдат микро, малки и средни предприятия в страната. Към тях се причисляват представители от следните сектори на икономиката: добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване; професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности и т. н.

Допустимите разходи обхващат инвестиционни разходи за:

- закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на когенерационни инсталации за собствени нужди;

- закупуване, доставка и въвеждане на системи за отопление и вентилация от ВЕИ за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи);

- смяна на горивна база (енергоносителя);

- закупуване на други материали и оборудване, които водят до намаляване на енергийното потребление.

Допустимите разходи обхващат също така и инвестиционни разходи за закупуване на нови машини и съоръжения за производствени цели, които, освен че намаляват разхода на енергия за единица продукция, са свързани с увеличаване на производствения капацитет и/или въвеждането на нови продукти, както и разходи за услуги за: извършване на енергиен одит; консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление в предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС EN 16001/EN ISO 50001.

Друга възможност, предоставяща европейско финансиране за предприятията, е

инициативата JEREMIE

Средствата по програмата могат да подпомогнат:

- създаването на нов бизнес или разширяването на съществуващи такива;

- достъпа до инвестиционен капитал от страна на предприятия (най-вече малки и средни предприятия) с цел модернизиране и разнообразяване на дейностите им, разработване на нови продукти, осигуряване и разширяване на достъпа до пазара;

- ориентирани към бизнеса изследвания и разработки, трансфер на технологии, иновации и предприемачество;

- техническа модернизация на производствени структури, за да се помогне за постигането на целите на нисковъглеродната икономика.

В България фондът по JEREMIE се финансира от Европейския фонд за регионално развитие заедно със съфинансиране в размер на 15% от държавния бюджет по линия на ОП Конкурентоспособност. В рамките и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е определило бюджет по Приоритетна ос 3, включително националното съфинансиране, в размер на 199 млн. евро.

ЕКСКЛУЗИВНО


Top