Директива 2008/92/ЕО

БизнесСп. Енерджи ревю - брой 2, 2010

Документът урежда прозрачността на цените на газа и електроенергията за промишлените крайни потребители

В края на 2008 година Европейската комисия приема Директива 2008/92/ЕО, която регламентира необходимите мерки, които държавите-членки трябва да вземат, за да гарантират, че предприятията, които доставят газ или електроенергия на промишлени крайни потребители, съобщават в срок и според правилата цените си. Този документ отменя действието на Директива 90/377/ЕИО със същия предмет. Промяната се налага поради необходимостта от прозрачност по отношение на условията, гарантиращи избягване нарушаването на конкуренцията на общия пазар.

Обект на контрол от държавата са данните, които предприятията, доставящи газ и електроенергия за промишлени крайни потребители, предоставят относно цените и условията на продажба, използваните ценови системи и разбивка на потребителите по категории на потребление, за да се гарантира представителността на национално равнище.

Цените за промишлени крайни потребители

отнасящи се за газ и електроенергия, следва да бъдат събрани и подготвени по определена методология. Тя включва обобщаване на цените, които те заплащат, когато закупуват природен газ или електроенергия, разпространяващи се по съответната мрежа за тяхно собствено ползване. Трябва да бъдат отчитани всички форми на потребление за промишлени нужди. Изключение правят потребителите на газ, които го ползват за производство на електроенергия в електроцентрали или централи за комбинирано производство на електро- и топлоенергия, за неенергийна употреба (например в химическата промишленост) и тези, които потребяват над 4 000 000 гигаджаула (GJ) годишно, а в случая на електропотребление се отчитат всички форми на потребление.

Данни за цените се събират два пъти в годината в началото на всяко полугодие и се отнасят до средните цени, заплатени от промишлените крайни потребители на газ и електроенергия през предишното полугодие. Цените трябва да са изразени в националната парична единица за гигаджаул и съответно - kWh.

Според Директивата, цените трябва да включват всички дължими такси - за мрежата и потребената енергия, минус всички отстъпки или премии, плюс други такси (такси за наемане на измервателен уред, фиксирани такси и др.), като се изключват първоначалните инсталационни такси. Задължение на държавите-членки е да разработват и прилагат икономически ефективни процедури

за да осигурят система за подготовка на представителни данни, която се основава на определени правила, като например гарантиране на представителност на изследването, пазарни дялове, основаващи се на количеството фактуриран газ от предприятията доставчици на газ на промишлените крайни потребители. Ако е възможно, изчисляването на пазарните дялове би следвало да става отделно за всяка една група. В интерес на поверителността, данните, свързани с цените, трябва да се съобщават, само когато в съответните държави-членки има най-малко трима крайни потребители във всяка категория.

Необходимо е предоставянето на три ценови равнища: цени без данъци и налози, цени без ДДС и други възстановими данъци и цени с включени всички данъци, налози и ДДС.

Веднъж на всеки две години, заедно със съобщаването на цените през януари, на Евростат трябва да се съобщава информация за прилаганата система за подготовка на данните. Веднъж годишно, заедно със съобщаването на цените през януари, на Евростат се предоставя информация за основните осреднени характеристики и фактори, влияещи на цените, които се съобщават за всяка група на потребление. Информацията включва:

- средни коефициенти на натоварване за промишлените крайни потребители за всяка група на потребление;

- описание на предоставените отстъпки за прекъсване на доставките;

- описание на фиксираните такси, таксите за наемане на измервателен уред или всички други такси, приложими на национално равнище.

Ежегодно, заедно със съобщаването през януари, се съобщават и ставките и методът на изчисляване, както и описание на данъците, наложени върху продажбите на газ и електроенергия на промишлени крайни потребители.

По отношение на енергопотреблението, в документа се прави уточнение, че ако допълнителните услуги се идентифицират отделно, те могат да бъдат причислени към един от двата основни компонента, както следва:

- цената за "мрежа" ще включва разходите за: тарифи за пренос и разпределение, загуби при пренос и разпределение, разходи за мрежата, услуги след продажбата, разходи за обслужване на системата и такси за наемане на измервателен уред;

- цената за "енергия и доставка" ще включва: производство, събиране, балансиране на енергия, разходи за доставената енергия, услуги за клиентите, управление на услугите след продажбите, измерване и други разходи при доставката;

- други специфични разходи. Тук се включват разходите, които не са нито за мрежата, нито за енергия и доставка, нито данъци. Ако съществуват такива, те се съобщават отделно.

Според Директивата, при проблеми Евростат получава правомощие да изисква от националните органи да й позволят да провери съответните неагрегирани данни, както и методите за изчисляване или оценяване, чрез които са получени агрегираните данни.
ЕКСКЛУЗИВНО

Top