Инсталация за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ

ВЕИ енергетикaПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2011

Уникалното съоръжение на депо Суходол бе монтирано в края на 2010 г

Производството на биогаз от различни органични отпадъци представлява значителен енергиен резерв, който макар залегнал в Енергийната стратегия на България до 2020 година, все още не е намерил своето широко популяризиране. Известен факт е, че при преработката на отпадъците, в резултат на анаеробната ферментация, енергията от органични компоненти може да бъде частично възстановена и използвана чрез отделящия се биогаз, чието съдържание на метан е около 80-85%. Според специалисти в областта, България разполага с добра инфраструктура и подходяща рамка за управление на отпадъците. Системата за разделно събиране и рециклиране на отпадъците у нас, обаче, все още не функционира достатъчно добре. Около 85% от генерираните отпадъци се транспортират към депата, a около 52% от общото количество отпадъци са биоразградими. Площадките за депониране на отпадъци са достатъчни и подходящи за ситуиране на централи за производство на биогаз.

Единственият засега проект от този тип в България - инсталация за обезвреждане и оползотворяване на сметищния газ на депо Суходол, бе открита в края на 2010 година от столичния кмет г-жа Йорданка Фандъкова. Основната функция на съоръжението е от постъпващия в когенератора сметищен газ да се произвежда електро- и топлоенергия.

„Осъществяването на настоящия проект има голямо значение за Столична община, защото отговаря на нейните задължения като собственик на депото да обезврежда и оползотворява емитирания от сметището газ”, коментира ръководителят на екип от Технически университет - София доц. Ивайло Ганев, разработил концепцията на уникалното съоръжение. „С реализирането на тази инсталация газът ще се превърне от проблем, изискващ средства за обезвреждането му, в ресурс, разработен с помощта на съвременна технология и носещ ползи не само за общината, но и най-вече за жителите на Суходол”, споделя той.

Екологично значение

От енергийна и екологична гледна точка производството на електро- и топлоенергия от сметищен газ е единственият възобновяем енергиен източник (ВЕИ), при който не само няма вредни въздействия върху околната среда, а и състоянието й се подобрява чрез намаляването на емисиите парникови газове. В момента електроенергията се продава на електроразпределителното дружество ЧЕЗ. Инвестицията за инсталацията е осигурена от бюджета на Столична община и е в размер на 1 млн. евро. Очаква се инсталацията да се откупи за около 3 години. Това е първият в България реализиран проект за енергийно оползотворяване на субпродукти, получени от твърди битови отпадъци.

Технически характеристики

Главен изпълнител на проекта е фирма Екоенерджи технолоджи, представител на GE Jenbacher за България. Инсталираната електрическа мощност е 834 kW. Предвижда се в бъдеще разширяване на инсталацията с монтирането на още един модул. Предстои и разширяване на настоящия проект в посока на оползотворяване и на получената топлинна енергия за отопление на общински и други обекти. Депото в Суходол притежава необходимия ресурс от сметищен газ. Инсталацията ще продължи да функционира над 15 години след закриването на депото - до изчерпването на отделяния от него сметищен газ. При пълно натоварване инсталацията може да произвежда годишно по 6.5 млн. kWh. С други думи - това е електроенергията, която се консумира годишно от около 2500 домакинства.

Обезвреждане на сметищния газ

Според експертното мнение на доц. Ивайло Ганев, безспорно най-голям е екологичният ефект от обезвреждането на сметищния газ чрез изгаряне или чрез производство на електроенергия от него, защото:

- Намаляват емисиите на парникови газове. Изгорелите газове са с 9 пъти по-малък парников ефект;

- Силно намаляват неприятните миризми, отделяни от депото;

- Избягва се вероятността от взривяване на депото;

- Запазва се почвеният слой от унищожаване вследствие на реакцията му с метана.

„Тази инсталация ще обезврежда над 3 млн. куб. метра сметищен газ годишно”, допълва доц. Ганев, „а намелените емисии парникови газове се оценяват на 32 хил. тона еквиваленти емисии въглероден диоксид, съгласно протокола от Киото”, категоричен е той.

инж. Калин Киров, управител на фирма Екоенерджи технолоджи:

Предвиждаме разширение на обекта с още един генератор

Какво e участието Ви в уникалния проект за обезвреждане и оползотворяване на сметищния газ на депо Суходол?

Това е първият проект за оползотворяване на сметищен газ в България. Нашето участие е свързано с изграждане на системата за пречистване и оползотворяване на сметищния газ и производството на електрическа и топлинна енергия.

Колко на брой и какъв тип са генераторите, монтирани там? Какви са техните мощности?

На този етап генераторът е един брой тип JMS 312 с ел. мощност 834 kW. Предвижда се обаче доразвиване на газосъбирателната инсталация и инсталирането на още един генератор.

От какво беше продиктуван изборът ви на точно тези елементи за конкретния проект?

Изборът ни беше продиктуван от внимателен анализ, направен от нашите специалисти на количествата газ и неговата калоричност.

Каква е схемата на работа на монтираната от вас инсталация?

Схемата на инсталацията включва система за пречистване на сметищния газ от влага и сероводород, система за поддържане и регулиране на налягането на сметищния газ, когенератор с принудително охлаждане, както и повишаващ трансформатор, необходим за повишаване на напрежението на генерираната електрическа енергия и подаването и в мрежата на ЧЕЗ.

Как оценявате цялостното значение на обекта в национален аспект?

Като първи проект в България, реализацията му е изключително важна за Столична община, както и за всички общини в България, тъй като показва възможността за производство на зелена енергия от депата за твърди битови отпадъци.

Колко време ви отне изпълнението на вашата част по проекта?

Реализацията на проекта изискваше пълен инженеринг - техническо проектиране и съгласуване на проектите, изграждане, монтаж и пуск на инсталацията. За извършване на всички тези дейности ни бяха необходими повече от 12 месеца.
ЕКСКЛУЗИВНО


Top