Проект за модернизация на каскада Долна Арда

ВЕИ енергетикaПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2011

Проектът за рехабилитация на каскада Долна Арда на територията на ВЕЦ "Студен кладенец", община Крумовград, включва цялостна рехабилитация на хидроагрегатите на трите централи от каскадата - ВЕЦ “Кърджали” (четири хидроагрегата с обща инсталирана мощност 106 MW), ВЕЦ “Студен кладенец” (четири хидроагрегата с обща инсталирана мощност 60 MW) и ВЕЦ “Ивайловград” (три хидроагрегата с обща инсталирана мощност 103.5 MW), както и разширение на ВЕЦ “Студен кладенец” с още един хидроагрегат с мощност 16 MW и допълнителен малък хидроагрегат за екологични води с мощност 1 MW.

Целта на проекта е ефективно използване на наличния хидропотенциал на страната, подобряване на екологичните условия в района на каскадата и увеличаване на електропроизводството от ВЕИ. За постигането на максимална разполагаемост на мощностите при управлението на електроенергийната система, във всяка една от централите (ВЕЦ “Студен кладенец”, ВЕЦ “Кърджали” и три на ВЕЦ “Ивайловград”) поетапно бе рехабилитиран по един хидроагрегат. След приключване на рехабилитацията, в следствие на увеличаване на коефициента на полезно действие и изграждането на новите мощности на ВЕЦ “Студен кладенец”, общата инсталирана мощност на каскада “Долна Арда” се повиши от 270 МW на 331 МW.

Изпълнител на рехабилитацията на електромеханичната част на ВЕЦ “Кърджали”, ВЕЦ “Студен кладенец” и ВЕЦ “Ивайловград”, както и на доставката на електромеханично оборудване за разширението на ВЕЦ “Студен кладенец” бе австрийската фирма Va Tech Hydro. Подизпълнител на австрийската компания за ВЕЦ “Студен Кладенец” бе Елпром - ЗЕМ. Изпълнител на строителната част на допълнителния пети блок на ВЕЦ “Студен кладенец” е фирма Porr Technobau und Umwelt, Австрия. Alstom Power Austria е подизпълнител на системите за управление.

Проектът бе изпълнен на основание чл. 6 ал. 3 от Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и във връзка с подписания Меморандум за сътрудничество между Република България и Република Австрия за изпълнение на съвместни проекти.

В началото на 2013 г. се очаква да стартира и проектът за изграждането на хидроенергийна каскада “Горна Арда”, по който Националната електрическа компания (НЕК) си партнира с ЕВН Австрия. Проектът предвижда изграждането на три нови хидровъзела в горния участък на р. Арда: язовир Мадан (ВЕЦ ”Бял Извор”), язовир Ардино (ВЕЦ ”Ардино”), и язовир Сърница (ВЕЦ ”Китница”), с обща инсталирана мощност 174.2 МW и средногодишно енергийно производство 440 GWh.

ЕКСКЛУЗИВНО


Top