„АЕЦ Козлодуй” е сред водещите централи по отношение критериите за безопасна експлоатация

Ядрена енергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2013

Иван Генов, изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй", пред сп. Енерджи ревю

Господин Генов, в края на годината в АЕЦ “Козлодуй” предстои партньорска проверка на WANO. Бихте ли представили накратко Световната асоциация на ядрените оператори и ролята й в ядрения сектор?

Ядрената енергетика е индустрия, чието развитие наложи като приоритет обмяната на опит и натрупани познания между компаниите в тази сфера. Едно от средствата за това е професионално обединение, което за нас, атомните енергетици, е Световната асоциация на ядрените оператори.

Учредителната асамблея на WANO бе проведена на 15 май 1989 г. в Москва. Още тогава в организацията се включват представители на индустрията от цял свят. На учредителната асамблея към WANO официално се присъединяват 144 компании, като една от тях е АЕЦ “Козлодуй”.

Понастоящем членове на Световната асоциация са 128 компании от 35 държави с 210 ядрени централи, 441 енергоблока в експлоатация и 65 блока на етап строителство - т. е. всяка организация в света, която експлоатира АЕЦ, е член на WANO.

Веднага след създаването на асоциацията започват визити между отделни атомни централи от различните центрове, което засилва обмяната на опит и добри практики. В рамките на WANO всички оператори на атомни централи могат да се обръщат един към друг и да споделят информация в атмосфера на сътрудничество и откритост.

Членството в WANO се осъществява чрез някой от четирите регионални центъра, разположени в Атланта, Москва, Париж и Токио. Работата на тези центрове се координира от централен офис в Лондон. Изхождайки от използваната технология и географско положение, АЕЦ “Козлодуй” е член на Московския център на WANO.

Тук е мястото да отбележа, че атмосферата на откритост позволява на всеки оператор да извлича уроци и полза от чуждия опит, от проблемите и от добрите практики на своите колеги, за да постигне крайната цел - повишаване на безопасността на АЕЦ.

Дейността на WANO е насочена към тези, които директно носят отговорност за безопасната експлоатация на атомните централи - експлоатиращите организации. Именно затова WANO се явява независима, наднационална асоциация на операторите на АЕЦ.

WANO не е търговско дружество и не търси материална изгода. Тя не е регулиращ орган, не дава консултации по проектни въпроси, не е финансова организация. Иначе казано, WANO няма други интереси освен осигуряването на ядрената безопасност.

Мисията на Световната асоциация на ядрените оператори е именно тази: “Максимално да се повиши безопасността и надеждността на АЕЦ в целия свят, посредством прилагането на съвместни усилия за оценка, сравнения на най-добрите постижения и усъвършенстване на експлоатацията чрез взаимна поддръжка, обмен на информация и използване на положителния опит.

” Това се осъществява чрез четири основни програми - “Експлоатационен опит”, “Партньорски проверки”, “Професионално и техническо развитие” и “Техническа поддръжка и обмен”.

Партньорските проверки подпомагат членовете на WANO да сравнят нивото на експлоатационна безопасност със световните стандарти и добрите практики чрез задълбочен и обективен преглед от независим екип експерти от други централи.

В рамките на колко време се провежда подобна проверка? Какви са основните й цели?

От началото на 2013 г. партньорските проверки са с продължителност 12 работни дни.

Всяка партньорска проверка се извършва от екип, който прави критическа оценка за работата на АЕЦ в следните области: ”Организация и администрация”; “Партньорски проверки”; “Експлоатация”; “Ремонт”; “Инженерна поддръжка”; “Радиационна защита”; “Експлоатационен опит”; “Химия”; “Обучение и подготовка на персонала”; “Пожарна безопасност” и “Аварийна готовност”.

Програмата за партньорски проверки на WANO е доброволна. Екипът проверяващи идва в централата по покана на експлоатиращата организация без натиск отвън или изискване от официалните власти на държавата.

Съгласно изискванията на организацията, приети през 2012 г., партньорските проверки вече ще се провеждат регулярно - веднъж на четири години, и в тях ще участват двадесет и двама експерти.

От 1992 до края на 2012 г. екипи на WANO са извършили 538 партньорски проверки в 31 държави. Към днешна дата в АЕЦ “Козлодуй” са проведени три партньорски проверки на Асоциацията.

По каква методология се провеждат проверките? Каква е тежестта на резултатите от подобна инициатива?

Партньорските проверки се извършват въз основа на документ, издаден от WANO, наречен “Производствени задачи и критерии за изпълнението”, който е съобразен със световните стандарти и добрите практики в ядрената индустрия.

Това е документът, който поставя основните критерии за проверяващите и проверяваните. В седем от дните във всяка от областите работи екип от двама експерти. Те проверяват документацията и състоянието на оборудването и съоръженията в централата и провеждат интервюта с персонала на централата.

След това се оформя предварителен отчет с наблюденията и се определят области за подобрения.

След приключването на проверката заключенията на експертите за всички области се отразяват в отчет, включващ силните страни в работата на централата, информацията за които може да е полезна за другите централи, а също така и области от производствената дейност, които изискват подобрения с цел повишаване на безопасността и надеждността на централата.

Отчетът се предоставя само на проверяваната централа и експлоатиращата организация. Ние в АЕЦ “Козлодуй” винаги сме използвали отправените към нас препоръки по време на партньорските проверки, за да подобрим дейността си.

Колкото и добър да е човек в работата си, винаги има какво да научи и какво да усъвършенства, и именно това убеждение бе в основата за нашата покана за поредна партньорска проверка на 1000-мегаватовите блокове.

Въпреки че използваме термина проверка, при съвместната работа на екипа експерти и персонала на приемащата централа водещи са доброволността и колегиалните взаимоотношения. Така се създава атмосфера на откритост и взаимно разбирателство.

И точно това прави толкова полезни този тип проверки. Защото, по мое лично мнение, сътрудничеството, откритостта и споделянето на добрия опит, като едни от основните принципи на WANO, са вярната формула за успешно развитие на ядрената индустрия.

Какви са очакванията Ви по отношение на резултатите от предстоящата проверка?

Всички ние от АЕЦ “Козлодуй” работим последователно, за да може предстоящата партньорска проверка да потвърди добрите резултати, постигнати по време на мисията OSART, проведена от Международна агенция за атомна енергия в края на 2012 г. Т

ака още веднъж чрез независима външна оценка ще бъде потвърдено, че българската атомна централа е сред водещите в ядрената индустрия по достигане на високо ниво на безопасност.

Какви други форми на контрол на безопасността на съоръженията на територията на АЕЦ “Козлодуй” се правят?

Освен проверките от страна на WANO, АЕЦ “Козлодуй” е обект на периодични проверки от страна на държавния регулаторен орган - Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). Броят на проверките от страна на АЯР по различни области варира от 10 до 20 и повече годишно.

АЕЦ “Козлодуй” е обект на контрол и от други държавни регулаторни агенции и организации - Министерство на околната среда и водите и Регионална инспекция за околна среда и води, Главна инспекция по труда, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и др.

От страна на международните организации, по покана на държавата чрез АЯР, централата е постоянен обект на проверка от МААЕ, като за периода след 1991 г. са осъществени повече от десет проверки на различни аспекти на безопасността в АЕЦ “Козлодуй”.

Често подчертаваме, без преувеличение, че ние сме една от най-проверяваните централи по света, но едновременно с това сме и сред водещите по отношение критериите за безопасна експлоатация.


Top