АБЕА, Лияна Аджарова: Енергийната ефективност е ключова за конкурентоспособността на промишленото производство

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2016

Лияна Аджарова, председател на Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА), пред сп. Енерджи ревю

Кои са членовете на асоциацията? Разкажете накратко за дейността и целите на АБЕА.

Членовете на асоциацията са юридически лица - енергийни агенции и центрове на местно и регионално ниво, основани с финансовата и идейна подкрепа от Европейската комисия, както и по-амбициозни общини, предприемащи мерки в областта на устойчивото енергийно развитие - енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия. Партньори на асоциацията са фирми за “зелени” услуги, които имат отношение към качеството на изпълняваните от тях дейности.

Енергийните агенции и центрове са иновативни организации, които изграждат своята експертиза въз основа на участието си в множество европейски проекти, които идентифицират и генерират добри практики в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяеми източници на енергия.

Те разполагат с необходимите знания, умения, инструменти и изследователска инфраструктура, за да отговарят на най-високите изисквания за енергийната и екологичната модернизация на общините и гражданите - разработват общински програми и планове за действие за качество на въздуха, за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, устойчиво енергийно развитие, управление на отпадъците; извършват анализи въз основа на моделиране и оценка на сценарии за въздействие и постигане на екологични и енергийни цели, които обосновават краткосрочни и дългосрочни мерки и проекти.

Как оценявате пазара на фирмите, предоставящи услуги за енергийно обследване в страната? Какви са тенденциите при развитието му?

ЕЕ е с най-висок приоритет в енергийната политикаа на ЕС, тя е и основен фактор за повишаване на конкурентоспособността на промишленото производство и запазването на енергийния комфорт и жизнения стандарт на българските домакинства.

Един от пазарните механизми за насърчаване на енергийната ефективност е системата на белите сертификати. Въвеждането на системата на белите сертификати (ценни книжа, удостоверяващи постигането на енергийни спестявания от различни лица чрез реализиране на проекти) предполага наличие на система за независима оценка на енергийните спестявания - признават се енергийни спестявания в резултат от предварително определени допустими мерки, изпълнени в обекти на крайни енергийни потребители.

Фирмите за енергийни обследвания на сгради и промишлени системи са тези, които ще доказват реализираните енергийни спестявания. Това ще доведе до увеличаване на броя на обследванията. Следователно може само да очакваме разширение на пазара на този вид услуги, като ще се прилагат наредбите за обследване на за сгради, за обследване на промишлени системи, за проверка на котли и климатични инсталации, а също и специализирани методики за отделни мерки.

Паралелно, фирмите за енергийни услуги, колкото и малко да са все още в България, ще получат възможност да намалят цените на услугите, които предлагат на крайните потребители за сметка на приходи от продажбата на “търгуеми бели сертификати” на задължените лица.

Масово в България енергийното обследване се разглежда като смяна на дограма и поставяне на топлоизолация и в много по-малка степен като смяна на горивна база, автоматизирана отоплителна инсталация с термосензори, използване на термопомпи, LED осветление, енергиен мениджмънт, внедряване на засенчване и др. Все още се пренебрегва внедряването на вентилационни инсталации, които са много важен елемент в сградите от здравната и образователната инфраструктура.

Съществуват немалко примери, когато след ремонтните дейности полагане на топлоизолация и смяна на дограмата заложените енергийни спестявания не се постигат поради липсата на подобрения на отоплителната система като например автоматизация на топлоподаването или липсата на управление на водната отоплителната инсталация, поради което се постига преотопляване на помещенията, в резултат - необходимост от по-малко енергия за достигане на проектната температура, което, от своя страна, поражда по-често проветрение и интензивна загуба на топлина.

Какви са ползите от извършването на обследването на енергийната ефективност за сгради и за промишлени системи?

По същество енергийното обследване е детайлно проучване на съществуващото състояние на съоръженията, конструкциите и енергийните системи в сградите и предприятията. Чрез анализ на получената от проучването информация се определя потенциалът за икономия на енергия, подбират се технико-икономически мерки за намаляване на енергийните разходи, които се остойностяват и се изчислява икономията от нейното прилагане.

Енергийното обследване показва на даденото предприятие колко ненужна енергия използва, какви разходи може да си спести и как практически може да реализира целите си за спестяване на енергия и пари, още повече, че тези усилия генерират финансов ресурс, който възвръща инвестицията.

Енергийното обследване осигурява достъп до финансиращи програми - дава възможност на предприятието да кандидатства по програмите за енергийна ефективност и да получава финансова подкрепа за реализираните мерки/проекти, както и за самото обследване.

Съществуват ли схеми за насърчаване извършването на енергийни обследвания на малки и средни предприятия? Какво включват те?

Българските производствени предприятия могат да се възползват от възможностите за подпомагане реализирането на мерки за ЕЕ, които предоставя ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Задължително условие за кандидатстване е предприятието да е извършило енергийно обследване, което е допустим разход и следователно е част от пакета мерки, които се подпомагат финансово.

За съжаление, при този вид обследвания се извършва само анализ на ефекта от внедряването на новите съоръжения, които са функция от финансовата платежоспособност и стабилност на предприятието и не обхващат системи, които не са обект на инвестиция, при които също е налице висок потенциал за спестяване.

С въвеждането на схемата на белите сертификати малките и средни предприятия ще бъдат мотивирани да извършват инвестиции в иновативни високотехнологични системи и да внедряват енергийно ефективни практики. Реализираните проекти в областта на ЕЕ ще генерират търгуеми бели сертификати, които задължените лица - търговци на горива и енергии, се очаква да изкупуват.

Смятате ли, че България ще постигне индикативната национална цел за енергийни спестявания до 2020 г.? Как Вашата организация подпомага дейностите по реализирането й?

Общата индикативна национална цел за енергийно спестяване на горива и енергии до 2016 година е 627 ktoe - не по-малко от 9% от крайното енергийно потребление за 9 години - средно по 1% годишно. Новата Директива за ЕЕ 2012/27/ЕС въведе нов подход за насърчаване на енергийната ефективност чрез въвеждане на правно-обвързващи мерки на базата на първичното или крайното енергийно потребление.

Общият кумулативен размер на енергийните спестявания в периода 2014-2020 г., разпределени като индивидуални цели на задължените лица - търговци на енергия, се равнява на 1942,50 ktoe. Постигането на тази цел е еквивалентно на повече от 15 млрд. лв. На базата на определените задължения се очаква броят на сертификатите да е не по-малко от 100 хиляди броя годишно в сектора на високоефективните технологии или около 5% от БВП на страната за седемгодишния отчетен период.

Наличието на сериозен потенциал за енергоспестяване в България, в комбинация с подходящи финансови механизми и инструменти, е гаранция за изпълнението на националната цел за енергийни спестявания.

Един от възможните механизми е използването на схеми за финансиране на проекти по енергийна ефективност чрез “договори за енергоспестяване с гарантиран резултат” или “финансиране от трети страни”. В основата на договорите или споразуменията за ЕЕ, които те сключват, стои гаранцията за постигане на определени цели за спестявания. Такива модели на договаряне са създадени, както и списъци с подходящи потенциални проекти.

Фирми, които предлагат услуги, свързани с енергетиката, включващи проекти по внедряване на енергийна ефективност, както и други устойчиви енергийни проекти (фирми за енергийно ефективни услуги или ЕСКО фирми), изпълняват със собствен или привлечен от тях капитал енергийните услуги “до ключ”. Този механизъм дава възможност на фирми и организации, които не разполагат с първоначален финансов ресурс, да се договорят с ЕСКО фирми, които да изпълнят мерките за своя сметка, възвръщайки направената инвестиция от постигнатите енергийни и икономически ефекти.








Top