АЕЦ подлежи на непрекъснат контрол както на национално, така и на международно ниво

Ядрена енергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2011

Д-р Сергей Цочев, председател на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), пред сп. Енерджи ревю

Как се осъществява контролът и какви са възможните санкции в рамките на отделните процеси?

АЯР извършва превантивен, текущ и последващ контрол за безопасността на АЕЦ. Превантивният се изразява в издаването на разрешения за различните дейности, свързани с АЕЦ, както и удостоверения за правоспособност на персонала. При текущия контрол се следи спазват ли се условията на издадените лицензии и разрешения и удостоверения за правоспособност, а при последващия се проверява изпълнението на препоръките или предписанията, дадени от контролния орган.

Председателят на АЯР има право също така да извършва периодични и извънредни проверки (инспекции) чрез упълномощени длъжностни лица (инспектори). Той уведомява органите на специализирания контрол по ЗБИЯЕ с оглед предприемането на мерки от кръга на тяхната компетентност, сигнализира органите на прокуратурата при наличие на данни за извършени престъпления, изменя или отнема издаденото разрешение или лицензия, или удостоверение за правоспособност, налага принудителни административни мерки и наказания, предвидени в закона.

За резултатите от проверките инспекторите на АЯР съставят констативен протокол, към който прилагат събраните доказателства, обяснения и резултатите от извършеното наблюдение, измерване и/или изпитване. Въз основа от резултатите от проверката, инспекторите имат право да дават задължителни предписания на проверяваните лица, да съставят актове за административни нарушения и да предлагат на председателя на АЯР налагане на наказания.

В ЗБИЯЕ подробно са описани нарушенията, при които се носи административно-наказателната отговорност. Имуществените санкции започват от 3 000 лв. и достигат до 100 000 лв., а размерът на налаганите глоби е между 500 и 50 000 лева. Принудителните административни мерки включват: спиране или ограничаване на дейността, за която е издадено разрешение или лицензия, както и временно отнемане на удостоверението за правоспособност, разпореждане за предприемане на допълнителни мерки за осигуряване на безопасността на АЕЦ.

На какъв период се правят проверки на дейността на вече функционираща електроцентрала и каква е формата на международен контрол върху нея?

Проверките на дейностите в АЕЦ Козлодуй се извършват всекидневно от инспекторите на АЯР от отдел “Оперативен контрол на площадката на АЕЦ Козлодуй”, чието работно място е на площадката на централата. Инспекторите от специализираната администрация на АЯР в София извършват периодични проверки по предварително определен график и тематика, както и проверки на готовността на АЕЦ за годишно презареждане на горивото и ремонт и съответно проверки за готовността на енергийния блок за въвеждане в експлоатация след презареждане и ремонт. Правят се и извънредни инспекции при възникване на аварийни събития, при изпитания след реконструкции и модернизации на системи за безопасност и други. Цялостната дейност на АЯР по контрола за безопасността на АЕЦ се извършва съгласно утвърден от председателя годишен план.

Международният контрол е свързан, на първо място, със задълженията на Р България, произтичащи от Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), Споразумението между Р България и Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) за прилагане на гаранциите във връзка с ДНЯО и допълнителния протокол към него. Този контрол се извършва паралелно от инспектори на МААЕ и на ЕВРАТОМ, след присъединяването на Р България към договора за ЕВРАТОМ. Експерти от МААЕ участват също в партньорски проверки и мисии по различни теми по покана на АЯР. АЕЦ Козлодуй е проверяван и от Световната организация на ядрените оператори (WANO).

Друга форма на международен контрол е периодичният преглед на изпълнението на Конвенцията по ядрена безопасност и Единната конвенция за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци и за безопасност при управление на отработеното гориво. Тези прегледи се организират от МААЕ и се провеждат на всеки четири години във Виена, където се представят и обсъждат национални доклади за изпълнение на съответните конвенции.

Разкажете повече за процедурата по лицензиране на оператори за работа в АЕЦ?

Дейностите в АЕЦ, които имат влияние върху безопасността, могат да се извършват само от професионално квалифициран персонал с удостоверение за правоспособност. Тези удостоверения се издават от председателя на АЯР за срок до 5 години.

Според ЗБИЯЕ, за да получи удостоверение за правоспособност едно лице, първо трябва да има завършено необходимото образование и придобита специалност, определени в длъжностната характеристика. Второ, то трябва да е преминало през специализирано обучение за съответната дейност и да е положило успешен изпит пред квалификационна комисия. И не на последно място, лицето трябва да отговаря на медицинските и психофизиологичните изисквания за съответната дейност, определени от министъра на здравеопазването.

Специализираното обучение може да извършва юридическо лице, което има лицензия за това от председателя на АЯР. Тази лицензия се издава за срок от 5 години. Учебният център на АЕЦ Козлодуй притежава подобен документ.

Квалификационната изпитна комисия също се назначава от председателя на АЯР, съгласувано с министъра на здравеопазването. Условията и реда за придобиване на професионална квалификация, длъжностите, за които се изисква правоспособност и за провеждането на изпити, се уреждат с наредба към Закона.

Какви нормативни и законови промени в европейски и световен мащаб наложиха промените в регулацията и у нас?

На 22 юли 2009 г. Съветът на министрите на ЕС одобри Директива 2009/71/ЕВРАТОМ за установяване на общностна рамка за ядрена безопасност на ядрените инсталации. Тази директива е правно задължителна за всички 27 страни членки на ЕС. Тя се основава на фундаменталните принципи на безопасност на МААЕ и на задълженията, произтичащи от Конвенцията по ядрена безопасност. С приемането на Директивата, ЕС който има най-голям брой промишлени ядрени реактори в света, стана първият регион, който въведе правнозадължителни изисквания по ядрена безопасност, базирани на международните принципи и имащи за цел защитата на работниците, населението и околната среда. В тази връзка искам да отбележа, че изискванията на директивата вече са отразени в ЗИД на ЗБИЯЕ и България е първата страна в ЕС, хармонизирала законодателството си с тези изисквания.

От миналата година европейската група на ядрените регулатори започна работата по проекта за европейска директива по безопасност при управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво. Структурата на проекта на директивата е аналогична на директивата за ядрена безопасност, като основен акцент е поставен върху наличието на национални стратегии за управлението на радиоактивните отпадъци и отработилото гориво и контрола върху тяхното изпълнение.

Законопроектът за допълнение и изменение на ЗБИЯЕ на 12 октомври 2010 беше обнародван в Държавен вестник. Сега ЗБИЯЕ е приведен в съответствие с действащите международни актове като “Конвенцията за физическа защита на ядрения материал”, “Споразумението за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие”, Директивата на Съвета 2006/117/Euratom за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво, и както вече споменах - Директива 2009/71 за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации от 2009 година.

Top