Акспо България, Мирослав Дамянов: Акспо се превърна в надежден доставчик на електрическа енергия за бизнеса

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 3, 2014

Мирослав Дамянов, управител на Акспо България, пред сп. Енерджи ревю

През 2014 г. Axpo празнува 100-ния си юбилей. Бихте ли ни разказали за основните дейности на компанията и на какво се дължи успехът й през годините?

През 1914 г. представители на няколко от кантоните се събират, за да положат здрави основи за електрификацията на Североизточна Швейцария. Те находчиво обединяват сили отвъд собствените си граници и през следващото десетилетие реализират един широкомащабен проект за изграждане на електрически централи и преносни мрежи.

Благодарение на своята прозорливост, те постигат устойчиво развитие и благосъстояние за своите граждани. Те са пионери и основатели на Nordostschweizerischen Kraftwerke, днес Axpo.

100 години по-късно основните дейности на Axpo са производство и търговия с електрическа енергия и търговия с природен газ. Активите му включват централи за производство на електрическа енергия (6400 MW), от които 3100 MW са водноелектрически, 1500 MW са ядрени и 1800 MW работят с газ. Освен това Axpo има дългосрочни договори за снабдяване с електрическа енергия (1200 MW) и природен газ, инфраструктура за пренос на електричество и капацитети в хранилища за природен газ.

В рамките на Швейцария Axpo е един от най-големите доставчици на електрическа енергия, като снабдява над 3 млн. души. Чрез своите дъщерни фирми в 29 европейски държави, Axpo действа на най-привлекателните енергийни пазари и предлага иновативни енергийни услуги на своите клиенти. Успехът на Axpo се дължи в голяма степен на бързото разпознаване на икономическия потенциал в различни дейности и на развитието на устойчиви дългосрочни бизнес стратегии.

Моля, разкажете за някои значими проекти, в които Axpo участва.

Трансадриатическият газопровод (TAP) е новаторски проект не само за развитието на бизнеса с природен газ на Axpo, но също така и за снабдяването на Европа с природен газ.

Linthal 2015, един от най-значимите проекти на Акспо, е свързан с изграждането на подземна помпено-акумулираща водноелектрическа централа.

Тя ще използва водите на езерата Лимерн и Мут, които са с 630 м разлика в надморската височина. Новото съоръжение ще може да работи в помпен и турбинен режим с мощност 1000 MW.

Global Tech I (GTI) е вятърен парк с мощност 400 MW, който се строи в Северно море недалеч от брега на Германия. Изграждането започна през август 2012 и се очаква да бъде завършено до средата на 2014.

Откога Axpo оперира в България? Разкажете ни за целите и дейностите на дружеството в страната.

Акспо България (по-рано ЕГЛ България) е основано през октомври 2006 г. като дъщерно дружество на EGL, понастоящем Axpo. През юли 2007-а Акспо България получи лицензия за търговия с електрическа енергия. Оттогава нашата компания се утвърди като един от водещите играчи на българския пазар за търговия на едро с електрическа енергия.

През 2011 г. Axpo създаде в България Оперативен център като поддържащо звено за търговските си дейности в Югоизточна Европа. След това първо успешно прехвърляне на дейности в България, отговорностите на Центъра се увеличиха значително. Понастоящем той поддържа търговията с електрическа енергия в Югоизточна, Централна и част от Западна Европа, както и сделките с газ на Axpo в цяла Европа. За т. г. е планирано по-нататъшно прехвърляне на дейности към Оперативния център.

В началото на 2013 г. Axpo придоби 100% от дяловете на Фреа Трейдинг (името по-късно бе променено на Фреа Акспо) - компания, притежаваща лицензия за търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.

През май 2014 г. Фреа Акспо доставя електрическа енергия на повече от 100 клиента и портфолиото на компанията расте непрекъснато. За по-малко от година Акспо се превърна в един от надеждните доставчици на електрическа енергия за българския бизнес благодарение на сътрудничеството между Акспо България и Фреа Акспо и синергията от дейностите им.

Как ще се развива в бъдеще регионалният пазар на електрическа енергия и как виждате Axpo на този пазар?

Постепенната либерализация на енергийните пазари в Югоизточна Европа и постоянното покачване на ликвидността им създават добри възможности за бизнес развитие и за диверсификация на дейностите. Използвайки своя опит на ликвидните европейски пазари и местното ноу-хау на своите дъщерни дружества, Axpo се възползва от законодателните промени в редица страни от Югоизточна Европа и засилва позицията си на регионалните електроенергийни пазари.

Съществуването на дъщерни дружества на Axpo в почти всички държави в региона и добрата координация на техните търговски дейности са сред ключовите фактори за успеха на компанията.
Top