Астра Биоплант, Димитър Минчев: С всяка изминала година надграждаме стратегията си за устойчивост с все по-амбициозни иновации

Енергийна ефективностИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 2, 2023 • 16.03.2023

Астра Биоплант, Димитър Минчев: С всяка изминала година надграждаме стратегията си за устойчивост с все по-амбициозни иновации

Димитър Минчев, управител на Астра Биоплант, пред сп. Енерджи ревю

 

Разкажете накратко за изминатия път от навлизането на Астра Биоплант на пазара на биодизел до превръщането й в един от водещите производители в Европа. Кои бяха най-големите предизвикателства, които срещнахте?

Ще започна обобщено: пътят на Астра Биоплант е труден, но силно удовлетворяващ. Развихме бизнес, непознат преди това за пределите на България – до европейски лидер в този бранш. Учихме се от всяка стъпка и прокарвахме пътища. Това беше заложено във философията ни от самото създаване на компанията.

През 2008 г. стартирахме първото мащабно производство с непрекъснат процес на продукт, съответстващ на стандартите за качество. Тогава видяхме перспектива за бъдещето в развитието на бизнеса с биогорива в Европа. Макар и с много предизвикателства в годините след световната финансова криза от 2008 г. визията ни, че светът ще има увеличаваща се нужда от алтернативни горива в борбата срещу климатичните промени, се потвърди като успешна формула.

Оттам нататък предизвикателствата бяха обвързани със скалирането на дейността ни: изграждане на нови производствени предприятия, които да позволят по-големи обеми, повишаване на технологичния капацитет и разработка на нови процеси за все по-устойчиви поколения биодизел.
Увереността в ползите от продуктите ни, постоянният фокус върху качеството и доставките и близките отношения с партньорите и клиентите ни позволиха да се позиционираме като един от лидерите в Европа.

 

Компанията се характеризира и със силна развойна дейност. Върху какви иновативни продукти работите в момента? Накъде според Вас ще поеме технологичното развитие при производството на биогорива?

Групата Булмаркет, част от която е Астра Биоплант, си поставя за цел да увеличи капацитета си при биогоривата от "второ поколение", като захрани 65% от производството си на биодизел с остатъчни маслени фракции – пържилни масла от кухни, използвани и животински мазнини.
Една от посоките, в които търсим развитие през последните години, e свързана с използването на нехранителни възобновяеми суровини за производството на биологични горива. Това е продиктувано от европейската политика за насърчаване на възобновяемите биогорива, които не се конкурират с храните и фуражите.

Последната иновативна технология, която въведохме в промишлен мащаб, е производството на биодизел от мастни киселини – фракция, която се отделя при рафинирането на растителните масла. Най-големият производител за региона на Североизточна Европа сме на биодизел от използвани масла от кухни. Адаптирахме наличните си технологични линии и процеси за такова производство и постигнахме задоволителен и устойчив производствен процес.

На етап пилотни тестове сме по проект за преработка на органични течности от растителен произход до суровина, заместваща нефта в нефтените рафинерии. Друга посока на иновации, в която сме в изследователска фаза, е проект за анаеробно пречистване на отпадъчни води от производството и добиване на биогаз, който да бъде използван в процеса.

Биогоривата от второ поколение пестят с 40% повече въглеродни емисии спрямо тези от първо и близо 10 пъти повече от минералните горива. В лабораториите на компанията непрекъснато се разработват продуктови и технологични иновации, като сред тях е метод за създаване на биодизел от люспите на кашу. Това е горивото, което най-добре се вписва в новата нисковъглеродна реалност, към която се стремим.

 

Фокусът върху устойчивостта в световен мащаб нараства все повече с всяка изминала година, обхващайки все повече индустриални сектори. Какви проекти и инициативи предприемате в посока оптимизиране на собствения си въглероден отпечатък и подобряване на енергийната ефективност на производството?

Дългосрочната ни цел е цялото предприятие да достигне въглеродна неутралност до 2035 г. Чрез култивирането на нови технологии и развойни направления всяка година се доближаваме все повече до целта. Булмаркет предприе действия за подготовка в тази насока с цел да отговаря на всички нови и потенциални изисквания още преди три години, когато темите като Зелената сделка, ESG и общоевропейската таксономия бяха в зародиш.

В процеса на разработка на ESG стратегията ни идентифицирахме 25 основни цели, които групата заложи да постигне до 2026 г. Имаме 148 конкретни амбициозни мерки и дейности, групирани по следните категории: ESG мениджмънт, околна среда, управление, човешки капитал, продукти и клиенти. Солиден процент от тях бяха приложени експедитивно и пълноценно, паралелно с финализирането на стратегията ни.

Щастливи сме от този факт, защото още на ниво идея преди толкова много години искахме да създадем нисковъглеродно предприятие с минимално отделяне на отпадъци и устойчиви продукти, които не генерират вредни емисии. Данните показват, че сме били на правилния път. Резултатите днес са повече от впечатляващи: дейността на групата ни пряко спестява над 1 милион тона вредни емисии, като за 2023-та очакваме дори по-внушителни стойности.

Съществена мярка е подобряването на енергийната ни ефективност. За тази цел Астра Биоплант преминава изцяло на енергия от възобновяеми източници, при това собствено производство. През август 2022 г. въведохме в експлоатация първия за групата ни фотоволтаичен парк, захранващ завода ни в гр. Сливо поле. В изпълнение сме на такива централи и за другите ни заводи.

През годините влагаме понятието устойчивост във все повече сфери от дейността си. От 2021 г. насам то е основен елемент от приетата от групата ни ESG стратегия. Прилагането й става неизменна част от ценностите и методологията на Булмаркет, като предстои всяка година да я актуализираме и надграждаме с все по-амбициозни иновации.
Top