АУЕР, Красимир Найденов: Белите сертификати са широкоспектърен инструмент за насърчаване на енергийната ефективност

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 3, 2015

Красимир Найденов,

директор на Главна дирекция "Координация и управление на енергийната ефективност и възобновяеми източници на енергия”, Агенция за устойчиво енергийно развитие, пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Найденов, какво представляват белите сертификати за енергийни спестявания?

Белите сертификати са ценни книжа, които удостоверяват постигнати енергийни спестявания. Издават се от независим орган. Могат да бъдат регистрирани и търгувани. Принадлежат първоначално на лицето, което е изпълнило съответните мерки за енергийни спестявания.

Финансовият механизъм, наречен „Търгуеми бели сертификати” (ТБС), е признат на световно ниво като един от най-ефективните пазарни механизми за насърчаване на енергийната ефективност. Разработването на подходящ за нашите условия механизъм е сърцевината на проекта „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност”.

Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Планирано е проектът да приключи до края на месец юни.

Какъв е механизмът на търговия с бели сертификати и към кого е насочен този финансов инструмент?

В съответствие с европейското законодателство енергийната услуга, която до сега означаваше доставка на енергия, трябва да бъде придружена с технология за ефективното й използване. Освен да продават енергия, търговците на енергия трябва да изпълняват и мерки за нейното спестяване при крайните клиенти. Това е формулирано в директива 2012/27/ЕС и в ЗЕЕ.

В периода 2014-2020 всяка страна членка на ЕС трябва да постигне енергийни спестявания в размер не по-малко от 1,5% от годишните продажби на енергия. В ЗЕЕ е предвидено това задължение да бъде изпълнявано от едрите търговци. Описани са и начините на изпълнение и доказване.

Въвеждане на механизма ТБС ще улесни държавата и търговците с енергия в изпълнението на определени цели за енергийни спестявания. Той ще създаде предпоставки общото спестяване на енергия да се постига с възможно най-малко разходи за обществото. Изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания ще бъде доказвано чрез придобитите от съответните задължени лица бели сертификати.

Три са основните групи, които ще могат пряко да участват в търговията с бели сертификати: търговците с енергия, които са задължени с изпълнението на индивидуални цели за енергийни спестявания; фирмите, които изпълняват енергийни услуги; собственици на обекти, в които се изпълняват енергийни услуги.

Ще могат ли отделните домакинства да се възползват от тази търговия?

Първото ограничение за това участие произтича от размера на един бял сертификат, който в проекта е фиксиран на 1 тне (тон нефтен еквивалент) първична енергия или 0,5 тне в крайна енергия. Това енергийно спестяване може да бъде постигнато при саниране на едно жилище с РЗП 100 кв. м, което потребява за отопление около 1,5 тне годишно и при което след санирането енергийното потребление е намалено с 30%.

Второто ограничение за прилагане на механизма при еднофамилните жилища произтича от относително високите разходи за енергийно сертифициране, с които трябва да се оценят и докажат постигнатите спестявания. Следователно едно домакинство може да се сдобие с един бял сертификат, но не може да извлече значима полза от търговията с него. Механизмът ТБС е насочен по-скоро към големите потребители на енергия, включително към жилищните асоциации.

Как ще бъдат доказвани енергийните спестявания? Ще се издават ли бели сертификати за реализирани и доказани в минали периоди спестявания?

Енергийните спестявания ще бъдат доказвани от фирмите за обследване за енергийна ефективност, които съществуват у нас от 2005 г. Те се регистрират в АУЕР в два специализирани регистъра, съответно за сгради и промишлени системи. Въз основа на резултатите от проведените одити АУЕР ще издава бели сертификати, чийто брой ще съответства на реализираните спестявания.

Европейското и националното законодателство допуска осчетоводяване на енергийни спестявания от т. нар. „стари” мерки. Изискването е тези мерки да са действащи към момента на определяне на енергийните спестявания от тях. Например, ако една мярка е изпълнена преди две години и ще произвежда енергийни спестявания през следващите осем години, за енергийните спестявания през целия срок на действие на мярката (10 г.) могат да бъдат издадени съответният брой бели сертификати, които могат да бъдат търгувани до 5 г. след датата на издаването им.

По какво се различават белите сертификати от останалите финансови механизми в областта на енергийните спестявания? В кои други страни от ЕС и по света функционира такъв механизъм и какви са отчетените досега резултати?

Финансовият механизъм ТБС е саморегулиращ се. Може да съществува без финансова помощ от държавата. Използва финансови и организационни ресурси, притежавани от различни субекти, опериращи на енергийния пазар. В момента около 17 страни членки на ЕС имат въведен или възнамеряват да въведат подобен финансов механизъм.

В проекта са анализирани действащи механизми в Италия, Франция, Великобритания, Дания, Белгия, САЩ, Австралия. В оценките, които са направени от ЕК през 2013 г. за напредъка по енергийна ефективност, се констатира, че въвеждането на схемите за задължения за енергийна ефективност, включително на схемите за бели сертификати, са довели до по-големи спестявания от очакваните при по-ниски разходи от предвидените.

Какви са икономическите и екологичните аспекти на очакваните ползи за бизнеса и индустрията от въвеждането на механизма?

Трудно да бъдат описани всички положителни въздействия на въвеждането на предложения финансов механизъм, тъй като той е много силен инструмент за повишаване на енергийната ефективност на цялата икономика и следователно въздействието му ще бъде широкоспектърно.

Сред по-специфичните от тях са: подготовка на търговците с енергия за новата им роля на енергийния пазар; запазване на пазарните позиции на търговците с енергия и подобряване на възможностите да запазят клиентите си; намаляване на цените на мерките за енергийни спестявания вследствие на разширяване на конкуренцията на пазара на енергийни услуги, предизвикано от навлизането на търговците с енергия в него; превръщане на енергийната ефективност от фактор за повишаване на конкурентоспособността в значим социален фактор.

Всички инвестиции в проекти или отделни мерки за енергийни спестявания трябва да бъдат икономически ефективни и да се изплащат чрез цената на спестената енергия без да се разчита на допълнителни приходи от продажба на бели сертификати.

За какви мерки за повишаване на енергийната ефективност в индустрията могат да бъдат издавани бели сертификати? Какво по-конкретно трябва да знаят предприятията във връзка с тази възможност?

Всички мерки за енергийно спестяване в индустрията са допустими за издаване на бели сертификати. Най-същественото ограничение се състои в това, че енергийното спестяване трябва да бъде в обект на крайния потребител на енергия, който закупува енергия за собствени нужди. Това изискване изключва енергийния сектор, включително процесите на производство и пренос на енергия. Най-ефективните мерки за енергийни спестявания се предписват в докладите от енергийните обследвания.

В съответствие с нашето законодателство енергийните обследвания на предприятия с годишно потребление над 3000 MWh са задължителни. Преобладаващата част от тези предприятия имат повече от едно обследване и в изготвените от одиторите доклади има информация за икономически ефективните мерки за енергийни спестявания, които следва да бъдат изпълнени.

След изпълнението на тези мерки се провежда нов одит. От него собствениците на предприятия получават оценка на ефекта от изпълнените мерки и могат да се снабдят с необходимите документи за издаване на бели сертификати, с които могат да търгуват.
Top