АУЕР: Нормативни основания за провеждане на обследвания за енергийна ефективност на промишлени системи

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

Законът за енергийната ефективност (ЗЕЕ), който транспонира Директива 2006/32/ЕО относно ефективността при крайното потребление на енергия, въвежда ясни изисквания по отношение енергийната ефективност в промишлените системи. Съгласно ЗЕЕ всяка промишлена система с годишно потребление на енергия над 3000 MWh има определена индивидуална цел за енергийни спестявания към 2016 г.

Законът за енергийната ефективност регламентира извършването на обследвания за енергийна ефективност от промишлените системи с годишно потребление на енергия над 3000 МWh. Обследването се извършва от физически или юридически лица, които са вписани в регистър, поддържан от АУЕР. В ЗЕЕ са описани изискванията, които тези лица следва да изпълняват, за да могат да получат правоспособност за извършване на обследвания за енергийна ефективност на промишлени системи и да бъдат включени в регистъра.

Обследването за енергийна ефективност на предприятията следва да се извършва най-малко веднъж на всеки 5 години, като мерките, предписани в обследването, трябва да бъдат изпълнени от собствениците на промишлените системи до 2016 г. Изпълнението на мерките осигурява реализирането на енергийни спестявания, които са в съответствие с разпределените индивидуални цели на промишлените системи.

С цел повишаване на енергийната ефективност, в Закона са въведени изисквания за управление на енергийна ефективност в промишлените системи. Управлението се осъществява чрез ежегодно изпълнение на планове и програми по енергийна ефективност, които са в съответствие с издадените доклади от направеното обследване, както и чрез изпълнението на мерките, предвидени в плановете и програмите.

Собственикът на всяка промишлена система посочва поне един служител, в чиято длъжностна характеристика да бъдат включени задължения, свързани с управлението на енергийна ефективност.

Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, която отменя Директива 2006/32/ЕО, въвежда изисквания за извършване на обследвания за енергийната ефективност и изпълнение на предписаните мерки на всички промишлени системи, без значение от енергийното им потребление.

В момента се подготвя нов Закон за енергийната ефективност, който трябва да транспонира Директива 2012/27/ЕС. По този начин, след въвеждането на нейните разпоредби, свързани с обследването за енергийна ефективност на промишлени системи в национално законодателство, се очаква обхватът на задължително обследваните промишлени системи да бъде разширен.

Енергийното обследване разкрива потенциала за намаляване на енергийното потребление в промишлена система. Чрез него се установяват проблемните места, дейностите, върху които да се насочи вниманието и да се приложат мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Прави се оценка на икономически най-ефективните мерки, което означава с най-малки инвестиции да се постигнат големи спестявания на енергия при запазване качеството на произвежданата продукция. С изпълнението на мерките за енергийна ефективност ще се постигне по-ниска себестойност на произвежданата продукция, подобряване на конкурентоспособността на българските предприятия, намаляване на крайното енергийно потребление, а оттам и намаляване на вредните емисии, отделяни в атмосферата.
Top