АЯР, д-р Лъчезар Костов: Удължаването на срока на експлоатация на 5-и и 6-и блок на АЕЦ “Козлодуй” е наш основен приоритет

Ядрена енергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2014

ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, председател на Агенцията

за ядрено регулиране, пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми д-р Костов, от лятото на 2013 г. сте председател на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). Представете накратко актуалната ви дейност и приоритети в работата.

Основният приоритет в моята работа е развиването и утвърждаването на АЯР като компетентен, авторитетен и независим регулаторен орган. В момента усилията са ни насочени в няколко направления.

В хронологичен ред започвам с привършване на работата по изпълнение на Националния план за действие за изпълнение на мерките от проведените през 2011 г "стрес-тестове". Работим също така по отразяване в нашата регулаторна практика на препоръките, направени от международната партньорска проверка на АЯР, извършена от експерти на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) през 2013 г.

Продължаването на срока на експлоатация и повишаването на мощността на 5-и и 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" е в центъра на вниманието на нашите експерти по ядрена безопасност. В областта на радиационната защита новите моменти са свързани с приложението на ускорителите на заредени частици в медицината. В международен план осъществяваме активното членство на Република България в две международни организации - МААЕ и Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна.

Каква е действащата нормативна рамка в областта на ядрената енергетика у нас и по-специално тази, обуславяща процедурите по изграждане на нова ядрена мощност?

Нормативната рамка се състои от поредица актове, представляващи първично законодателство - както международни правни актове, така и актове, свързани с вътрешноправната уредба.

В областта на международните правни актове със задължителна сила - следва да бъдат отчетени изискванията на конвенциите в ядрената област и на законодателството на ЕС.

В областта на вътрешноправната уредба основен се явява Законът за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), но също така и Законът за енергетиката, Законът за опазване на околната среда, Законът за устройство на територията.

Правната уредба е детайлизирана в подзаконови нормативни актове, между които могат да бъдат откроени 21 наредби, приети въз основа на ЗБИЯЕ.

През какви етапи преминава лицензирането на нова ядрена мощност и на какъв етап са дейностите по 7-и блок на АЕЦ Козлодуй? Какво предстои в краткосрочен план?

Процедурата по изграждане на ядрена централа може условно да бъде разделена на две части - политическа и техническа. Трябва да отбележим, че те се съвместяват във времето и се проявяват паралелно с оглед по-гъвкаво протичане на лицензионния процес.

Политическата част обхваща решение по принцип и решение по същество за изграждане на ядрена централа. И двете решения се взимат от Министерския съвет. Въз основа на решението по принцип могат да започнат предварителните проучвания във връзка с определяне на площадката и подготовката на доклад по ОВОС.

Решението по същество се взема от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и енергетиката въз основа на оценка на: ядрената безопасност и радиационната защита, въздействието върху околната среда и физическата защита; социално-икономическото значение от изграждането на ядрена централа за страната или за отделни региони; управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, които се получават.

В ЗБИЯЕ е описан лицензионният процес, съпътстващ изграждането на ядрена централа или така наречената техническа част. Тя включва разрешение за избор на площадка, заповед за одобряване на избраната площадка, разрешение за проектиране, заповед за одобряване на проекта, разрешение за строителство, разрешение за въвеждане в експлоатация и издаване на лицензия за експлоатация. Решението по същество на Министерския съвет трябва да бъде взето преди издаване на разрешение за строителство.

Кога се очаква да приключат етапите по лицензирането и да започне фактическото изграждане на новото ядрено съоръжение?

Това най-напред зависи от готовността на заявителя. Ако визирате 7-и блок в района на АЕЦ "Козлодуй", в момента сме на етап издадено разрешение за избор на площадка.

Какви инициативи са предприети по отношение удължаване срока на експлоатация на 5-и и 6-и блок на АЕЦ Козлодуй и каква е ролята на АЯР?

В последните 15 години основно поради икономически съображения се очертаха тенденции в световен мащаб за удължаване срока на експлоатация на ядрените енергийни блокове и съкращаване на сроковете за извършване на плановите годишни ремонти.

За 5-и и 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" проектните срокове изтичат съответно през 2017 г. и 2021 г. В лицензиите за експлоатация на блоковете са определени условията за продължаване на срока на експлоатация: извършване на комплексно обследване на фактическото състояние на съоръженията на блоковете и определяне на остатъчния експлоатационен ресурс на тези съоръжения.

Програмите, с които блоковете ще се подготвят за продължаване срока на експлоатация, следва да бъдат представени за съгласуване в АЯР не по-късно от четири години преди изтичане на срока на действие на настоящите лицензии (съответно, 2017 и 2019 г.).

Към настоящия момент е изпълнено комплексното обследване на фактическото състояние на оборудването на блока в съответствие с горепосочената методология и в сроковете, определени в графика за изпълнение на дейностите на основата на тези документи е изготвен "Обобщен отчет за резултатите от комплексното обследване на фактическото състояние и оценка на остатъчния ресурс на Конструкции, системи и компоненти на 5-и блок" и "Програма за подготовка на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за продължаване на срока на експлоатация".

В изпълнение на условията на лицензията за експлоатация на 5-и блок, целият комплект от горепосочени документи е представен в АЯР в периода декември 2013 г. - януари 2014 г., след извършения преглед и оценка по същество на представените документи през м. май 2014 г. АЯР одобри програмата за подготовка на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за продължаване на срока му на експлоатация.

Доколкото АЯР предвижда извършване на независима експертиза на част от документацията, програмата е одобрена като отворен документ с възможност за допълване по резултатите от тази експертиза.

В бизнес-плана на АЕЦ "Козлодуй" за периода 2014-2016 г. са предвидени съответните средства и финансови ресурси за осигуряване изпълнението на втория етап на проекта.

Предвидена е независима международна проверка под егидата на МААЕ за потвърждаване готовността за дългосрочна експлоатация на 5-и и 6-и блок.
Top