България преизпълнява заложените цели за ВЕИ

Сп. Енерджи ревю - брой 1, 2017 • 07.03.2017 •

Съгласно последния доклад на Европейската комисия за напредъка на Общността по отношение на енергията от възобновяеми източници, България изпълнява заложената цел за достигане на 20% дял на зелена енергия от общото енергопотребление до 2020 г.

Публикуваните в доклада данни показват, че през 2015 г. 18,4% от общото енергийно потребление в страната са били покрити от възобновяеми източници, като заложената цел за същата година е била 12,4%. От доклада се вижда още, че като цяло Европа бележи добър прогрес във внедряването на възобновяеми източници.

През 2011 г. 21,7% от електроенергията в ЕС е генерирана от ВЕИ, три години по-късно стойността е била 27,5%, а очакванията са тя да достигне 50% през 2030 г. Отбелязаният ръст, дължащ се на усилията на ЕС за насърчаване използването на възобновяема енергия, е довел и до по-ниски разходи за ВЕИ – цените на фотоволтаични модули например са спаднали с 80% между края на 2009 и края на 2015 г.

Top