България във ВЕИ картината на Европа

ВЕИ енергетикaБизнесСп. Енерджи ревю - брой 1, 2010

Бием Румъния по фотоволтаици

В класацията на 27-те държави, по данни на Europe’s Energy Portal, по общ капацитет енергия, произведена от фотоволтаични системи до края на 2008 година, България заема 13-то с 1,4 MWp. По този показател тя изпреварва значително другата млада страна-членка на Европейския съюз - Румъния, която заема 19-о място с едва 0,2 MWp. Водач в класацията по този критерий е Испания с 2 671 MWp, а последното място си поделят Ирландия и Латвия, които изобщо не произвеждат енергия по този начин.

Наред с Гърция сме във вятърната енергия

По отношение на производството на вятърна енергия, България заема 13-о място със 101 MWp.Тук България се нарежда сред страни като южната ни съседка Гърция, която произвежда 112 MWp, Белгия и Дания. Назад в класирането остава Румъния с едва 3 MWp произведена вятърна енергия. Лидер е Германия с производството на 1 656 MWp, а последното място си поделят Кипър, Латвия, Люксембург, Малта, Словакия и Словения.

България 20-та в Европа по производство на биодизел

В производството на биодизел, водач е отново Германия с 2 477 983 тона. По този показател, с производството си от 29 412 тона България се нарежда на 20-о място. Това е единственият критерий, по който страната ни е изпреварена от Румъния, която заема 15-о място с 60 202 тона производство. 27-а позиция е за Дания, в която изцяло липсва такова.

Отличници сме в биоетанолното производство

Друг критерий, по който са класирани националните производства, е това на биоетанол. В тази класация България заема 16-о място с 6 207 тона през 2008 г. С това си постижение в класирането, страната ни е „отличник” сред представителките на Балканския полуостров, които заемат последните места в класацията. С най-добри показатели е Франция - 403 510 тона.

Близо ли сме до целта за консумацията на ВЕИ енергия?

В общата листа за достигане поставените таргети за консумацията на енергия от възобновяеми енергийни източници до 2020 година, средното ниво към края на 2006 година за целия Европейски съюз е 9,2 %, което означава, че за постигане остават още 10,8%. България е сред най-бързо развиващите се в това отношение. При поставена цел от 16%, страната ни е покрила 8,9% и е на трето място по постигнати резултати, след Румъния и Чехия. За сравнение, по-развити икономически страни с по-дълъг стаж като членове на Евросъюза като Гърция, например, е около средната цифра за общността като цяло - 10,8% за покриване. Това, според Европейския енергиен портал дава реални надежди на България, че до 2020 година ще постигне зададените параметри за добив на енергия от възобновяеми източници.

Този факт, обаче, е поставен под съмнение според последните данни на Европейската асоциация за вятърна енергия. Шест от страните, членуващи в Европейския съюз, предвиждат, че едва ли ще успеят да изпълнят поставените им условия, разчитайки единствено на родното производство, въпреки че две от тях твърдят, че с известна помощ на национално ниво биха могли да достигнат и дори да надминат поставените им цели. България е една от тях и наред с Дания е заявила позицията си, че с нови държавни инициативи е в състояние да осъществи заветните стойности.

Къде са другите?

Анализът на Европейската асоциация на общите данни от 27-те страни-членки показва, че обединената цифра от 20% не само ще бъде достигната към 2020 г., но и ще бъде надвишена. Според същия анализ, 13 от държавите ще достигнат поставените им граници, а 8 ще ги надминат със сигурност до 2020 г.

Безспорен отличник е Испания, която заявява, че към 2020 г. ще достигне 22,7% енергия от ВЕИ, което ще надхвърли с почти 3 % поставената й цел. Следваща в класацията е Германия, която ще надвиши своите 18% с 0,7 пункта. Освен тях - Естония, Гърция, Ирландия, Полша, Словакия и Швеция заявяват, че ще успеят да изпълнят поставените им условия.

Според специалисти от асоциацията, Европа демонстрира голяма трансформация, след като година по-рано повечето страни изразяват опасенията си, че няма да изпълнят персоналните си изисквания. Сега те заявяват готовност не само да достигнат, но и да надхвърлят тези стойности. Те отбелязват, че прогнозните доклади на страните дават ясна индикация на Европейската комисия в каква посока да се работи, за да се улесни прилагането на Директивата за възобновяема енергия.

Макар и разнопосочни, прогнозите и на двата независими източника дават надежда за успешно изпълнение на целта на България в рамките на енергийната политика на съюза. Дали страната ни ще се справи, обаче, зависи от редица законодателни промени и инициативи, които държавата следва да предприеме на местно ниво.

България пред достигане на заложените показатели за ВЕИ

Работата на Европейския съюз в посока на намаляване ефекта от климатичните промени е част от цялостната му енергийна политика. Във връзка с инициативите за редуциране дела на конвенционалната енергия за сметка на добиваната от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), взетото решение през 2007 година е достигането на 20% дял от общото производство до 2020 г. Отделните цели за държавите са калкулирани на база финалната енергийна консумация на всяка една от тях.

За България тази цифра е 16%. Към 2010 година страната ни демонстрира добри показатели и се приближава до текущата си цел. Според анализите на Europe’s Energy Portal, добри възможности създава биомасата, тъй като 60% от земята е земеделска, а около 30% е покрита с гора. Около 2 200 - 3 400 MW биха могли да се произвеждат от вятърни енергоизточници. А възможности за изграждане на фотоволтаични паркове съществуват в Източна и Южна България, като 200 MW биха могли да се генерират от геотермални източници. За потребителите е направена препоръката да се стремят да използват максимално енергия, генерирана от възобновяеми енергийни източници, със съответния за това сертификат.Top