Българска енергетична компания: Енергийният одит предлага конкретни ефективни решения

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

Българска енергетична компания до момента е извършила 49 обследвания за енергийна ефективност на промишлени системи. Ползите за предприятията от изпълнението на мероприятията, заложени в тях, се изразяват в: обективен анализ на енергийните разходи, идентифициране зоните с възможности за икономии и предписването на енергоспестяващи мерки за постигането им, намаляване на енергийните загуби в производството и сградите, подобряване ефективността в процесите на преобразуване на енергията и, не на последно място - подобряване енергийния мениджмънт и мониторинг на разходите на енергия.

В резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност се определя и количеството спестени емисии от въглероден диоксид. Предложените енергоспестяващи мерки стоят в основата на дългосрочната стратегия за повишаване на енергийната ефективност на всяка една обследвана промишлена система.

Основните проблеми при промишлените системи произтичат от големите загуби в производствените процеси вследствие на остарелите технологии, амортизираното оборудване, липсата на средства за поддръжка и т. н. Предприятията често изпитват проблеми при осигуряването на финансови средства за реализация на пакета от енергоспестяващи мерки, идентифицирани в обследването. Съществена пречка при МСП е и кредитният риск при банковото финансиране.

Най-често срещаните пропуски по отношение на енергийната ефективност в предприятията се откриват в липса на уреди за отчитане консумацията на енергия, занижен технологичен контрол и неправилен енергиен мениджмънт. Често не се идентифицират процесите с най-висок разход на енергия и не се отчита специфичното въздействие на всеки отделен разход на енергия върху крайната цена на продукта.

Липсва добър контрол и постоянен мониторинг. Друг пропуск е липсата на интерес за повишаване ефективността на производството чрез увеличаване дела на оползотворяваните вторични ресурси и отпадна топлина.

При обследваните от БЕК предприятия се налага изводът, че загубите при парокондензните системи, преноса, разпределението и потреблението на пара са значителни. Това, разбира се, се отнася и за други системи, където се генерират съществени загуби, макар че възможностите за намаляване на енергийните разходи са много големи. Именно в проследяването на тези процеси и предлагането на конкретно ефективно решение се състои задачата на енергийния одит.

Обследванията за енергийна ефективност на промишлени системи са изцяло съобразени с нормативната база, произтичаща от Закона за енергийната ефективност. Най-общо обследването започва със събиране на информация, анализ и оценка, извършване на замервания, оценка на възможностите за подобряване на системите и предлагане на конкретни енергоспестяващи мерки, технико-икономическа оценка на предложените мерки и подобрения, оценка на годишното количество спестени емисии въглероден диоксид, изготвяне на финален доклад и резюме.

Важна част от обследването на промишлени системи е извършване на замервания на отделните системи и анализ на събраните данни. По-голяма част от специализираните уреди, използвани за измерване и контрол, са определени от Агенция за устойчиво енергийно развитие с Наредба № РД-16-301 от 10.03.2014 г.: електронен термометър, газанализатор, уреди за измерване скоростта на въздуха, инфрачервен термометър, ултразвуков дебитометър за течности и флуиди, ултразвуков дебеломер, ултразвуков детектор за пропуски на флуиди, електронна лазерна рулетка, луксметър.

проф. д-р Богдан Угърчински,

изпълнителен директор на Българска енергетична компания
Top