Българската конвенционална енергетика в цифри

ЕлектроенергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 2, 2010

Въпреки стремителното развитие на ВЕИ сектора, конвенционалната енергия все още играе важна роля за световната икономика. Добивана от традиционни източници, тя се развива с ясното съзнание, че суровините за нея рано или късно ще бъдат изчерпани. Въпреки противоречивите мнения относно нейното влияние върху околната среда, остарелите производства и ненадеждни инсталации, тя продължава да е доминираща. Затова е естествено страните да следят и контролират развитието й, да се стремят да я развиват и да неутрализират вредните й влияния върху околната среда. Макар погледите да са насочени към развитието на ВЕИ, няма как да бъде пренебрегнато значението на конвенционалните източници на енергия.

Според прогнозни доклади на Българска стопанска камара относно развитието на енергийния сектор през 2010 година, растящият жизнен стандарт в развитите икономики води до употребата на все повече консумиращи електрическа енергия високотехнологични уреди. В същото време, смяна в парадигмата на управление на климатичните промени, енергийното производство, разпределение и потребление, постигнатите успехи в повишаването на енергийната ефективност, новите енергоспестяващи технологии и утвърждаването на нови модели на управление на енергийните системи може да доведе до съществени ревизии в модела на нарастващо енергопотребление, особено в развитите страни. Тенденциите за промяна в поведението на потребителите в развитите икономики са насочени към консервация и спестяване на енергия. Енергийната ефективност, спрягана често като универсалното решение, ще се наложи от препоръчителна в задължителна.

Настоящите цифри са публикувани на Europe’s Energy Portal и са актуални към края на 2008 г. Те дават възможност да установим мястото на България в общата европейска картина на производство на енергия от изчерпаеми енергийни източници.

По данни на Българска стопанска камара, добиваната от въглища електроенергия в България

представлява около 50% от общото производство на страната. В общата европейска картина, според Europe’s Energy Portal, естествено, водач в листата по въгледобив е Полша с 60,5 млн. тона, поради наличните залежи. По този показател България изостава от своята съседка Румъния - 6,5 към 4, 8 млн. тона за 2008 година, с която заемат съответно 5-о и 7-о място в класацията. Последното място се заема от Франция и Исландия с 0,1 млн. тона производство.

В консумацията на въглища на първо място сред европейските страни е Германия с 80,9 млн. тона. Румъния и България заемат последователни позиции с консумация на съответно 7,7 и 7,5 млн. тона към 2008 г. На последното 27-о място е Исландия с едва 0,1 млн. тона консумирани въглища. По отношение на общите залежи на въглища, водач отново е Полша със 7502 млн. тона. Този критерий поставя нашата страна на по-предна позиция в класацията в сравнение с Румъния (която заема 8-а позиция) - със залежи от 1 996 млн. тона и предпоследно място в класирането, изпреварвайки единствено Великобритания. България, със своето 6-о място, обаче, е изпреварена от друга своя съседка - Гърция, която притежава 3900 млн. тона и заема 4-о място.

По отношение на производството на електроенергия водач в класацията е Германия със 639,1 тераватчаса. България е на 16-о място по този критерий с общо производство от 45 тераватчаса. Тук страната ни е изпреварена както от Румъния, така и от Гърция, съответно заемащи 13-о и 14-о място.

Разбираемо, по отношение на добива на природен газ

България не фигурира в класацията. Що се отнася до консумацията, страната ни заема предпоследното място с 3,3 млрд. куб. м. Единствената европейска държава, която може да се похвали с по-малка консумация на природен газ, е Латвия. По този критерий северната ни съседка Румъния ни изпреварва значително, заемайки 7-ото място.

По отношение на производството на ядрена енергия водач в класацията е Франция с обща стойност от 418,3 тераватчаса.

България на 10-о място в ядрената енергетика

Кръглата цифра в класацията ни се полага поради общото производство от 14,7 тераватчаса. По този критерий страната ни изпреварва Румъния, която заема 13-о, а южната ни съседка не фигурира изобщо в класацията. Що се отнася до консумацията на енергия, произвеждана от АЕЦ, класирането изглежда приблизително по подобен начин - България заема същото 10-о място, а Румъния се придвижва с една позиция напред, т.е. 12-а. Гърция не потребява изобщо така произведена енергия.

Актуалните тенденции в енергетиката поставят акцент на възобновяемите енергийни източници, но все пак се очакват промени и в сектора на конвенционалното енергопроизводство. Въпросите около неговото бъдеще, дебатите, свързани с изкупуването на вредни емисии, както в световен, така и в национален мащаб, са наболели и очакват своето окончателно разрешаване.Top