Български институт за стандартизация, Нина Хаджийска: Непрекъснато се разработват нови стандарти в областта на електроизолационните масла

ЕлектроенергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 2, 2015

Стандартите определят изисквания, спецификации или характеристики, като отразяват съвременното, най-ново равнище на технологиите във всички сфери. Прилагането им гарантира, че продуктите и услугите отговарят на съществените изисквания на европейските директиви и регламенти за качество. Те улесняват търговията и подпомагат икономическото развитие.

Българските стандарти се прилагат доброволно. В тях обаче са заложени характеристики и норми, чрез които се осигурява опазването на околната среда, здравето на хората и безопасната работа на техническите съоръжения. Такива характеристики се позовават в наредби и други нормативни актове, издадени от съответните държавни институции. Така те стават задължителни за производителите, търговците и потребителите.

Електроизолационните масла са продукти с широко приложение в енергетиката в различни електротехнически съоръжения. Изискванията към тяхното качество както при производството, така и при експлоатация, са много строги и от важно обществено значение. Това изисква постоянен контрол на кратки интервали, за да се осигури безопасна и безаварийна работа на съоръженията. Контролът трябва да се извършва чрез прилагане на прецизни съвременни методи за изпитване.

Международните и европейски организации за стандартизация в областта на електротехниката (IEC и CENELEC) непрекъснато разработват нови стандарти за по-прецизни, автоматизирани методи за изпитване, както и усъвършенстват прилаганите досега.

България е редовен член на тези организации. Българският институт за стандартизация, чрез Техническия комитет за стандартизация ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”, участва в разработването и приемането на тези стандарти и ги въвежда в страната като национални (БДС IEC и БДС ЕN). Това налага редовно периодично преразглеждане и актуализиране на нормативните актове, в които са позовани стандартите за техническите изисквания и методите за изпитване на тези продукти, за да се отразяват своевременно всички новости.

Само чрез прилагането на най-новите стандарти за техническите изисквания и съответните методи за изпитване на продуктите ще може да осигури съвременно високо качество на европейско и международно ниво, както и конкурентоспособност на българските продукти.

Нина Хаджийска, председател на ТК 67,

Български институт за стандартизация
Top