Белимо България: Регулиращият вентил Energy Valve гарантира висока енергийна ефективност на охлаждащи и отоплителни системи

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2015

Понижаването на температурната разлика между подаващия и връщащ флуид, т.е. “DT пад”, е широко наблюдавано явление в системите за охлаждане и отопление. Това е проблем, защото води до нужда от повишаване на водния дебит и увеличаване на топлинната или охлаждаща мощност, дори когато максималният капацитет на източника не е достигнат.

Увеличението на консумацията от циркулационната помпа, както и намалената ефективност на източниците, работещи на частично натоварване, водят до намалена ефективност на цялата система.

Някои от причините за ниско DT могат да бъдат, например, преоразмерени регулиращи вентили, които започват да работят в две положения - отворено/затворено и преминават в колебателен режим, което води до неоптимално използване на дебита. Друга причина може да бъде липсата на хидравличен баланс на системата и др.

Залагайки на сферичния профилиран регулиращ вентил, като енергийно ефективен по принцип, Belimo работи в направление усъвършенстването на системите, изградени на тази база. Преди няколко години Belimo показа регулиращия вентил на бъдещето, създавайки първообраза му чрез продукта Energy Valve.

Продуктът съчетава двупътен регулиращ вентил, дебитомер, температурни сензори, изпълнителен механизъм с вградена логика, като по този начин изпълнява 5 функции: измерване, регулиране, отсичаща функция, хидравлично балансиране и енергиен мониторинг.

Този иновативен регулиращ вентил е независим от вариациите на напора в разпределителната мрежа, тъй като дебитът се управлява чрез измерването му директно, а не чрез положението на регулиращия орган. За тази цел във вентила има вградена измервателна част с датчик, измерващ действителния дебит.

Сигналът се подава на изчислителната част, която го сравнява със заданието и управлява положението на регулиращия орган от една страна, а от друга страна се изчислява моментната енергийна консумация, като за целта се измерва температурата на подаващата и температурата на връщащата магистрала. Данните за енергийната мощност, както и други оперативни данни, се съхраняват в памет и могат да се извикват в продължение на 13 месеца от събитието.

Чрез управление на DT се избягва ненужното претоварване на топлообменника, като се излиза от зоната на пресищането му и се намалява дебита през него. Това от своя страна води до търсеното енергоспестяване - помпата се разтоварва, намаляват се местните и линейни загуби по тръбопроводите и, при условие, че това може да се отработи в икономия на захранваща енергия, се намалява общата енергийна консумация. Всичко това се извършва автоматично като се линеаризира регулирането на топлинния поток в топлообменника.

У нас в абонатните станции регулирането не е основен критерий за намаляване температурата на връщащата магистрала. Получават се много големи загуби поради високата температура на връщащата вода. Трябва да се предприемат редица мерки като регулиране на магистралите, топлоизолация и използване на регулираща техника във вътрешните мрежи и абонатните станции.

Участието на Belimo Energy Valve е оправдано не само в хоризонтални системи на топлоснабдяване, но и във вертикални (тип Тихелман), където допълнителни спестявания се получават чрез използването им като щранг-регулиращи вентили. Това би довело до значителни икономии и топлинна ефективност при съществуващите и така широко разпространени в нашата страна топлоснабдителни системи.

инж. Гергана Ангелова и инж. Георги Рампов,

управители на Белимо БългарияКлючови думи: Белимо България


Top