Безопасно извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения

Ядрена енергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2014

Извеждането от експлоатация е важен етап от цялостната работа по проектирането, изграждането, оперирането и последващото съхраняване на ядрени съоръжения. Стъпките за неговото безопасно извършване са уредени в Наредбата за безопасност при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения. В нея се разглеждат основните аспекти, касаещи безопасността при извеждане от експлоатация на такъв тип съоръжения. Според нормативния документ това следва да се осъществява при осигуряване на радиационна защита и безопасност на хората и околната среда от неблагоприятни въздействия на йонизиращите лъчения.

Целта на извеждането от експлоатация на дадено ядрено съоръжение е отстраняването на източниците на йонизиращо лъчение от площадката на ядреното съоръжение, като крайната цел на този процес е цялостното и окончателно освобождаване на площадката от тези източници с възможност за последващото й използване за стопански и/или други цели. Тази крайна цел подлежи на промяна в следните случаи: определена част от извежданото от експлоатация ядрено съоръжение може да бъде присъединена към друго съществуващо и намиращо се в експлоатация ядрено съоръжение; части от извежданото от експлоатация ядрено съоръжение могат да се използват за целите на управлението на радиоактивните отпадъци (РАО); на площадката на извежданото от експлоатация ядрено съоръжение се планира създаването на ново ядрено съоръжение; съществуват условия за нарушаване на изискванията и критериите за безопасност на персонала, населението и околната среда.

Избор на концепция и план за безопасно извеждане от експлоатация

Според изискванията в Наредбата, титулярът на разрешението за избор на площадка, проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и притежателят на лицензия за експлоатация са задължени да разработят предварителни и междинни концепции и планове за извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение. Това се изисква още в началото на даден проект. Тази концепция касае следните технически мерки и решения, улесняващи дейностите по извеждането от експлоатация:

- Подходящо разположение на съоръженията, системите и компонентите на ядреното съоръжение, както и на съоръженията за дезактивация, манипулиране и дистанционни работи с отчитане на възможностите за улеснен демонтаж и транспортиране.

- Конструкционните материали, съоръженията и системите се избират и проектират така, че да бъде улеснена дезактивацията и да бъде намалено до възможния минимум радиоактивното замърсяване и разпространението на радиоактивни вещества и на количествата генерирани РАО, в това число и тези при извеждането от експлоатация.

Процесът на извеждането от експлоатация на ядрено съоръжение се основава на концепция, която е база за обосноваване и избор на оптимален и безопасен вариант за изпълнение на основните дейности и етапите на осъществяването им. Концепцията и избраният въз основа на нея вариант за извеждане от експлоатация се разработват, обосновават и представят за издаване на разрешение като част от плана за извеждане от експлоатация. При извеждането от експлоатация са възможни следните основни концептуално-технически варианти:

1. Незабавен демонтаж, свързан с отстраняването на радиоактивните съоръжения, материали и конструкции от площадката, с последващо освобождаване на площадката за ограничено или неограничено ползване;

2. Безопасно съхраняване на ядреното съоръжение при отложен демонтаж, обхващащо технически и икономически обоснован период от време; при безопасното съхраняване се допускат следните възможности: активна възможност, при която персоналът има достъп в ядреното съоръжение в рамките на нормалното работно време; пасивна възможност, при която нормално съоръжението не е достъпно и влизането в него е периодично (веднъж или няколко пъти годишно) за контрол и оценка на състоянието му и условията; комбинация от двете.

Цялостният процес на извеждането от експлоатация се разработва, анализира, планира и обосновава в план, който се разработва въз основа на: разработения отчет за анализа на безопасността; опита, резултатите, документите и данните, получени в процеса на междинното планиране, както и на базата на резултатите от извършени други анализи, проучвания и проекти, свързани с извеждането от експлоатация на ядреното съоръжение, включително оценка за въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда.

Изисквания по безопасност при извеждане от експлоатация

В нормативния документ е указано, че през всички етапи на извеждането от експлоатация на ядреното съоръжение лицензиантът има задължението да осигурява поддържането на физическите бариери и нивата на защита в състояние, осигуряващо безопасността на ядреното съоръжение. Техническото състояние, надеждността и режимите на работа на системите и съоръженията, важни за безопасността, трябва да осигуряват безопасното изпълнение на всички дейности и безопасното състояние на ядреното съоръжение, което се извежда от експлоатация, в съответствие и в изпълнение на технологичния регламент за дадения етап. Анализи и оценки за отчитане изпълнението на функциите, техническото състояние и необходимостта от по-нататъшно използване и работа на всички или на част от съществуващите системи и съоръжения, важни за безопасността, се извършват в края на всеки етап на извеждането от експлоатация. Основните резултати от анализите и оценките трябва да се представят като част от съдържанието на отчетен доклад за оценка на безопасността.

Дезактивация и демонтаж на съоръженията

Според определението процесът на дезактивация представлява пълно или частично отстраняване на радиоактивното замърсяване от повърхности или среди посредством физически или химически процеси. Този етап в процеса на извеждането от експлоатация на ядреното съоръжение има няколко основни цели: намаляване до възможния минимум на радиационните въздействия върху персонала, населението и околната среда при осъществяване на дейностите през периода на извеждането от експлоатация; намаляване на количествата и видовете радиоактивни материали и вещества, подлежащи на преработка, контрол, съхраняване и складиране като РАО; увеличаване на възможностите за рециклиране и използване на съоръжения, материали, помещения и части от площадката, включително с освобождаване от регулиращ контрол. Изборът на технология за дезактивация се извършва въз основа на анализ на доказани в практиката възможности и тяхната ефективност. Те се основават на:

- Актуалното състояние на радиоактивното замърсяване на съоръженията или конструкциите и обосновки за постигането на планираните нива и показатели след дезактивацията;

- Анализ и определяне на видовете и количествата РАО, получени в резултат на дезактивацията, и възможности за преработването, съхраняването и складирането им;

- Оценки за очакваното облъчване на персонала и мерки за ненадвишаване на определените основни граници на дозите;

- Определяне на евентуални вредни въздействия на избраната технология с цел намаляването им до възможно разумно достижим минимум;

- Оценка на икономическата ефективност на дезактивацията, необходимите средства и очакваните ползи.

Демонтажът на конструкциите, системите и компонентите на ядреното съоръжение през отделните етапи се обуславят от извършени анализи и оценки, които отчитат следното: разпространената концепция и общия план за извеждане от експлоатация; постигнатите резултати при демонтажа през предходни етапи на извеждането от експлоатация и натрупания опит при демонтажните работи; развитието на методите и технологиите за демонтаж и приложимостта им за предвидените демонтажни работи; актуалното физическо и техническо състояние на конструкциите, системите и компонентите, включително като източници на йонизиращи лъчения и възможно радиоактивно замърсяване; технико-икономическа оценка за необходимите средства и очакваните ползи.

Наредбата дава и вариант, при който се отлагат сроковете за демонтаж на конструкции и съоръжения при избран вариант за безопасно съхраняване. В този случай целта е понижаване нивата на радиоактивност, което се определя след проведени анализи и оценки за евентуалните очаквания за намаляването на: количествата генерирани РАО, включително на необходимите обеми на съоръженията и съответните мерки за безопасното им съхраняване; възможните въздействия от йонизиращи лъчения върху персонала; необходимите мерки за осигуряване на радиационната защита при изпълнението на демонтажните работи; риска от евентуални въздействия от йонизиращи лъчения върху персонала, населението и околната среда.
Top