Безопасност при управлението на отработено ядрено гориво

Ядрена енергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2014

Гарантирането на безопасността при извършването на различните дейности при управлението на отработено ядрено гориво (ОЯГ) е задължение на лицето, получило лицензия за това по установения законов ред.

Особено важен аспект е неговата грижа да установи, наложи и контролира определени правила на безопасност. Те се определят от действащата нормативна база в това число и от Наредбата за осигуряване безопасността при управление на отработено ядрено гориво.

Безопасността на съоръженията

за управление на ОЯГ се основава на прилагане на т. нар. концепция на дълбоко ешелонирана защита. Тя се изразява в използване на система от физически бариери срещу разпространението на йонизиращите лъчения и радиоактивните вещества в околната среда, както и на система от редица от мерки за контрол и защита на бариерите и запазване на тяхната ефективност, както и мерки за защита на населението, на персонала и на околната среда.

Безопасността на съоръженията се осигурява чрез редица мерки, сред които избор на подходяща площадка; определяне на радиационнозащитна зона и наблюдавана зона; прилагане на консервативен подход при разработване на бариерите и нивата на защита в проектите на съоръженията за управление на ОЯГ; необходимото високо качество на проекта, строителството и заложеното оборудване; прилагане на доказали се в практиката технологии.

Експлоатация на съоръженията в съответствие с изискванията на технологичните регламенти, инструкциите за експлоатация и нормите и правилата за безопасност са също водещ елемент, както и осигуряване на необходимата квалификация на персонала, формиране и поддържане на високо ниво на култура на безопасност.

От голямо значение е и осигуряването на технически и организационни мерки за идентифициране на отклоненията от нормалната експлоатация, както и тяхното своевременно отстраняване, разработването на аварийни планове и прилагането им.

Ядрената безопасност при управлението на ОЯГ се гарантира чрез изпълнение на основните функции на безопасност, а именно:

• осигуряване на подкритичност;

• отвеждане на остатъчното топлоотделяне;

• задържане на радиоактивните продукти в границите на физическите бариери.

Подкритичността се гарантира предимно чрез: ограничаване на стъпката на гнездата за съхраняване на касетите с отработено гориво; контрол върху разположението на касетите с ОЯГ и ограничаване на възможните размествания при превозване на площадката, манипулиране и съхраняване на ядрено гориво в условия на нормална експлоатация и при външни въздействия; контрол на параметрите на системите (елементите), които влияят върху ядрената безопасност при управление на ОЯГ.

Дълбочината на изгаряне може да се отчита при определяне на стъпката на разполагане на касетите, само ако контролът за дълбочина на изгаряне на постъпващото в съоръженията ОЯГ се осъществява чрез технически средства, определя Наредбата.

В проекта на съоръженията за управление се предвиждат технически средства и организационни мерки, които изключват възможността за повишаване на температурата на обвивката на топлоотделящите елементи на ОЯГ над проектните предели при манипулиране, съхраняване и превозване на площадката в условия на нормална експлоатация и в случай на авария.

В проекта се осигурява още охлаждане на конструкционните материали на съоръжението за управление под проектните предели в случаите на нормална експлоатация и при проектни аварии.

При всички дейности по управление на отработено ядрено гориво е задължително осигуряването на система от физически бариери, които да възпрепятстват разпространението на йонизиращи лъчения, ядрен материал и радиоактивни вещества в околната среда и организационни мерки, осигуряващи тяхното ефективно прилагане. Системата от физически бариери трябва да включва минимум две прегради при дейностите по управление на ОЯГ.

Общи изисквания

При избора на площадка за разполагане на съоръженията за управление на ОЯГ трябва да бъдат изследвани и оценени характеристиките на избрания терен, които могат да окажат влияние върху цялостната безопасност при монтажа и последващата експлоатация на съоръженията.

Площадката се счита за подходяща за разполагане на подобни съоръжения, ако при отчитане на специфичните за площадката характеристики е обосновано, че при тяхната експлоатация не биха се превишили нормите за радиационна защита на персонала и населението, определени с Наредбата за основните норми за радиационна защита, се казва в документа.

Според него, проектът на съоръженията за управление на отработеното ядрено гориво трябва да съдържа предварителен отчет за оценка на безопасността (ООБ) при съхраняване, превозване на площадката и манипулиране с ОЯГ при нормална експлоатация и в случай на авария.

След изграждане на съоръженията ООБ се актуализира периодично в съответствие с текущото им състояние. Проектът на съоръженията за управление трябва да съдържа спецификация на ОЯГ. Това се налага, за да може нивото на безопасност да бъде съобразено със заложените в проекта основни параметри на приеманото гориво.
Top