РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Биогаз Енерджи, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Биогаз ЕнерджиСтандартизирана компактна биогаз инсталация FarmPower©

Оползотворяване на оборски тор и растителни отпадъци

Покриване на нормативите на Нитратната Директива

Производство на електрическа и топлинна енергия и биотор

Компактната Биогаз Инсталация FarmPowerУ е надеждно решение за екологично и енергетично оползотворяване на животински и селскостопански отпадъци.

Технология от практиката - за практиката!

Стандартизираната инсталация е оразмерена за преработката на оборски тор, но може да се дооборудва със съоръжение за захранване със зелена маса. По този начин се осигурява автоматичното захранване на ферментора с твърд оборски тор, силаж и остатъци от фураж.

Техниката, необходима за комплексното изграждане на Биогаз инсталацията и когенерационен модул (Газ Мотор Генераторна група), се доставят в технически контейнери, които се монтират и свързват за много кратко време. Когенерационният модул се избира в зависимост от конкретните изисквания - присъединяване към мрежата, островен принцип на работа (използване на ел. енергията изцяло за собствени нужди).

Компактната Биогаз инсталация се свързва лесно към съществуваща ферма. Към наличната торова яма се монтира помпа, с която едновременно се разбърква оборският тор и се захранва ферментора на биогаз инсталацията. Помпата е специален тип дълговълнова помпа, при който в течността се потапя само кожухът на помпата с измервателната система и се свързва с помощта на дълъг вертикален вал с мотора, намиращ се на повърхността. Дълговълновите помпи се инсталират в трапове или на ръба на резервоари. Торът в торовия трап се разбърква един път на ден, посредством дюзата за разбъркване, след което се изпомпва във ферментора.

При допълнително използване на твърди суровини, като остатъци, респ. отпадъци от фураж или царевичен силаж и друга зелена маса, се намалява количеството необходим оборски тор. Дозираното захранване с твърди суровини в този случай се осъществява посредством шнеково устройство и потопяема тръба. Подаващият шнек се вкарва през предварително подготвен отвор в стената на ферментора, свързан плътно с помощта на фланцова плоча. Приемната фуния на подаващия шнек се захранва с помощта на товарач с телескопично рамо или с челен колесен товарач.

Ферменторът представлява бетонов или метален резервоар с външна изолация за осигуряване на мезофилния процес на ферментация на суровините.

Нивото на запълване на ферментора се контролира посредством ревизионен отвор, за гарантиране на сигурността и контрол има допълнително монтиран автоматичен нивомер със сонди за гранична стойност.

Разбъркващ механизъм с наклонен вал осигурява хомогенизирането на суровините във ферментора. За осигурявaне на необходимата температура от прибл. 38°C за протичане на мезофилния процес на ферментация, посредством рециркулационна помпа се изпомпва субстрат близко до долния обхват на ферментора, който преминава през топлообменник с двойни тръби и се подава отново към горния обхват на ферментора. Необходимата топлина за процеса се осигурява от охлаждането на когенерационния модул.

Останалата излишна топлина от топлообменника на когенерационния модул може да се използва за отопление на съседни сгради, за изсушителни инсталации или други цели.

Образуващият се в процеса на ферментацията биогаз се събира в газхолдер, монтиран върху ферментора, и от там с тръбопроводи се подава за изгаряне в когенерационния модул. Когенерационният модул е със съответните предпазители за налягане, предотвратяващи възникването на под- и надналагяне.

Контейнерът на когенерационния модул съдържа компресор, участък за регулиране на газа, топлообменник, система за аварийно охлаждане и всички съоръжения, осигуряващи безопасността, като магнетвентили и функция Авариен стоп, които се изискват от съответните регулаторни норми и предписания.

Произведената електрическа енергия е с напрежение 400 V, пригодена за присъединяване към електропреносната мрежа или за собствени нужди във фермата.

В съответствие с нормативните предписания, изискващи редундантност на използването на биогаза, инсталацията е оборудвана с атмосферен газ факел, който се запалва посредством съоръжение за непрекъсваемо захранване (Uninterruptable Power Supply - UPS). По този начин се гарантира сигурността на използването на биогаза и при отпадане на електрозахранването.

Инсталацията е напълно автоматизирана, оборудвана с PLC контролер. Датчиците за ниво във ферментора и газхолдера, за налягане в газопреносната система и в системата за захранване със суровини, както и датчиците за температура във ферментора и подгряването на суровината, подават непрекъснато сигнали с данни от измерванията към системата за управление. Системата за управление ги преработва и използва за управлението на инсталацията. Управлението на бъркалките на интервали от време, позволява оптимиране на времената за разбъркване, а от там и на консумираната ел. енергия за собствени нужди.

Работните усилия за опериране на инсталацията се ограничават до захранването й с пресен входящ материал, респ. редовен контрол на инсталацията.

Инсталацията отговаря на най-високите, действащи стандарти за сигурност в Биогаз инсталации.

Реализиране на инсталацията

Компактната биогаз инсталация тип FarmPowerУ предлага цялостно, надеждно решение за кравеферми с над 100 животни. Комплексното оборудване се доставя в технически контейнер и инсталацията се монтира в много кратки срокове.

Техническият контейнер се поставя на подготвения фундамент след доставката му. Монтират се подготвените тръбопроводи и инсталацията се пуска в експлоатация.

Концепцията на инсталацията предвижда всички движещи се части да могат да се сервизират, респ. подменят отвън, както и модулен принцип на изграждане, позволяващ при желание да се оборудва с допълнителни опционални компоненти.

Краен субстрат - отличен Биотор!

Прибл. 80 - 90 % от входящите количества след ферментацията се превръщат в т.н. краен субстрат. Този краен субстрат намира приложение като селскостопански тор за различни култури и е натурален висококачествен тор - биотор.

В зависимост от входящите суровини, 1 cbm краен субстрат съдържа:

» 5 kg Азот (N)

» 1,5 kg Фосфор (P)

» 4 kg Калий (K)

или 1 cbm от крайния субстрат заменя минерални торове на стойност прибл. 10 Евро

Биоторът, получен след облагородяването му в Биогаз инсталация

-Няма миризма

-По-лесно се разпръсква по полето

-Има по-малко съдържание на сухо вещество

-Хранителните вещества се усвояват по-добре от растенията

-Има по-високо съдържание на амониум

Преимущества на Компактна Биогаз инсталация FarmPowerУ

• Покриване нормативите на Нитратната Директива

• Биологично облагородяване на оборски тор

• Производство на възобновяема енергия от оборски тор и растителни отпадъци

• Допълнителна икономическа опора за фермерите

• Енергийна независимост, топлинната енергия за фермата и домакинството

• Минимални инвестиционни разходи, срокове за строителство и инсталиране

• Висок коефициент на полезно действие и икономическа ефективност

• Технологична сигурност

• Минимални усилия за опериране на инсталацията

• Осигурена поддръжка и сервиз

• Последно ниво на техниката - собствено Ноу Хау

• Модулен принцип на изграждане с възможност за разширяване

• Фиксирана цена, действителни разходи в зависимост от желания обем на доставка

• Изпълнение на строително-монтажните дейности от локални български фирми

Компактните Биогаз инсталации FarmPowerУ намаляват разходите за строителство и повишават икономическата ефективност.

Ние Ви предлагаме всичко от една ръка!

• Проектиране и получаване на разрешителни

• Индивидуална концепция и кратки срокове на изграждане

• Консултация по технологията и обслужване на инсталацията

• Компютърно управление на инсталацията и регистрация на данните

• Изготвяне на изследвания за икономическа ефективност

• Оказване на помощ при финансиране, грантови схеми и подвързване към мрежата

• Комплексно изграждане на инсталации

• Строителство, строителен надзор и въвеждане в експлоатация

• Мониторинг

Вашият партньор за комплексната реализация на Компактна Биогаз инсталация FarmPower

Agrinz Technologies GmbH

тел. +43 3452 73 997-0

Email: office@agrinz.com

Home: www.agrinz.com

Биогаз Енерджи ЕООД

тел.: + 359 884 35 53 53

Е-Mail: office@biogas-energy.eu

Home: www.biogas-energy.eu
Top