БНЕБ: Разширяването на възможностите за търговските участници на либерализирания пазар е основен наш приоритет

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 3, 2016

Константин Константинов, изпълнителен директор на Българска независима енергийна борса, пред сп. Енерджи ревю

Българска независима енергийна борса (БНЕБ) функционира от началото на т. г. Как е организирана дейността на борсата към момента?

Основната дейност на компанията е свързана с администрирането на борсов пазар на електрическа енергия на територията на страната.

С партньорството на норвежката борса Nord Pool вече пет месеца успешно развиваме пазарния сегмент ден напред, на който се сключват сделки в деня преди доставката на електрическа енергия.

БНЕБ ЕАД организира всички дейности, свързани с регистрацията, администрирането на търговията, сетълмента и управлението на риска, като електронната система за търговия, чрез която се осъществява подаването на оферти е собственост и се поддържа от норвежките ни партньори.

Усилията ни към момента, а и в бъдеще, са съсредоточени към разширяване на възможностите за търговските участници на либерализирания пазар на електрическа енергия в страната чрез създаване на нови възможности и налагането на принципи като прозрачност, равнопоставеност и недискриминационност в работата на пазара.

Какви цели си поставихте с нейното създаване и оправдават ли се очакванията Ви?

Със задоволство мога да отбележа, че оптимистичните ни очаквания се изпълниха. С въвеждането на борсовия пазар в реална работа се постигна основната цел, а именно функционирането на ефективен, прозрачен и недискриминационен пазар, който да разшири възможностите за търговия на електрическа енергия на територията на страната, както и да даде референтна борсова цена на електрическата енергия за пазарната зона, формирана по прозрачен начин, на основата на търсене и предлагане.

Усилията ни продължават да са насочени към изграждането ни като стабилен и коректен партньор, както и към увеличаване на ликвидността на пазара като най-съществени фактори за успешна енергийна борса.

Колко са членовете на БНЕБ? Какви са плановете Ви за увеличаване на техния брой?

Интересът към българския борсов пазар от страна на търговските участници е изключително голям. Към настоящия момент на борсовия пазар има 38 активни компании. Освен значителния брой на местните компании, съществен дял от членовете на борсата имат и компании, регистрирани извън територията на страната. Екипът на борсовия оператор продължава да работи в посока привличане на нови компании и утвърждаването ни като регионално значим борсов пазар.

Разработването на допълнителни пазарни сегменти е сред приоритетите на БНЕБ. Какви са те и как ще допринесат те за процесите по либерализация на енергийния пазар у нас?

Разширяването на възможностите за търговските участници на либерализирания пазар на електрическа енергия на територията на страната чрез въвеждане на нови пазарни сегменти е основен приоритет в настоящата и бъдещата дейност на екипа на БНЕБ ЕАД.

Целта и стремежът ни са през 2016 г. да въведем в реална работа пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори, което ще даде нови възможности на участниците на пазара на електрическа енергия и ще наложи принципи като прозрачност, равнопоставеност и недискриминационност при сключването на сделки във всичките им времеви изражения.

Вече имаме подписан договор с Trayport за платформата GlobalVision Trading, която ще се използва за администриране на пазара. Системата за търговия е гъвкава с възможност за надграждане на различни модули, с което се надяваме да въведем най-добрите практики за търговия с физическа доставка за период по-дълъг от един ден, включително търгуване на дългосрочни, средносрочни и краткосрочни сделки.

Предстои да започне и работа по въвеждането на пазар в рамките на деня (Intraday market), който трябва да заработи през 2017 г. и който също е част от общата Европейска политика за обединение на пазарите в рамките на ЕС.

В средносрочен хоризонт, в контекста на обединение на пазарите в рамките на ЕС и в съответствие с разпоредбите и сроковете заложени в Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 г., ни предстоят съществени дейности и усилия съвместно с преносния оператор, за пазарното обединение със съседните пазарни зони, както по отношение на пазара ден напред, така и по отношение на пазара в рамките на деня.

При създаване на необходимите предпоставки, смятаме да участваме и в развитието на пазара на природен газ в страната.

Постигането на заложените дългосрочни цели е от ключово значение за развитието на електроенергийния пазар на територията на страната.

Как по Ваше мнение гледа българският потребител на възможностите за избор на доставчик на електрическа енергия?

Възможността за избор на доставчик от потребителите със сигурност създава конкуренция и налага по-добро качество на предлаганите услуги.

Всеки български потребител, било то промишлен или битов, следва да има възможност да избира между различни доставчици с цел да намери най-добрите за него цени и качество на предлаганите услуги.

На пазара на едро вече съществуват значителни възможности, една от които е и борсовият пазар. Сред нашите членове има големи промишлени потребители, които са избрали да купуват електрическа енергия от борсовия пазар.

Със сигурност създаването на повече възможности за потребителите ще се отрази в удовлетвореността им от предлаганата услуга.
Top