БСК, Камен Колев: Енергийният пазар у нас се нуждае от либерализация и условия за конкуренция

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 1, 2015

Камен Колев, заместник-председател

на Българската стопанска камара,

пред сп. Енерджи ревю

Г-н Колев, кои са основните приоритети, за които работи Българската стопанска камара (БСК) в областта на енергетиката?

И през тази година БСК активно ще работи за решаването на въпроса с крос-субсидирането на цените на регулирания пазар на електроенергия. Чрез него регулаторът прехвърля тежестта от домакинствата към бизнеса.

Поддържането на изкуствено ниска цена ограничава конкурентоспособността на бизнеса, повишава себестойността на продукцията, блокира създаването на нови работни места. БСК ще работи и по проблемите на свободния пазар на енергия, за който се въведоха промени в таксите, стимулиращи износа на ток за сметка на по-високи цени за местните потребители. През 2015 г. нашите инициативи отново ще бъдат насочени към подобряване на нормативната база, към постигане на предвидимост и стабилност в сектора.

Кои са най-сериозните предизвикателства пред индустрията по отношение на регулацията и енергийното потребление?

При редица отрасли, които формират голяма част от износа на страната - производство на цветни метали (катодна мед, цинк), стъкларска промишленост и др., независимо от технологията, е необходима много енергия. Те са най-потърпевши от високите добавки за зелена, кафява енергия и прочие, в микса на свободния пазар.

Предприятията в тежките базови индустрии поемат приблизително половината от стойността на такса „задължения към обществото”, която влиза в цената на електроенергията, а това ограничава възможностите им за развитие. Смятаме, че цената, която плащат големите консуматори, трябва да се ограничи значително за сметка на домакинствата, за да не се натоварва и блокира индустриалното производство.

Кои възможности в областта на енергийната ефективност са все още недобре усвоени в България?

През годините наблегнахме почти изцяло на зелената енергия и на възобновяемите източници, като подценихме енергийната ефективност. Отчитаме като неправилно и преждевременното изпълнение на целите за ВЕИ до 2020 г., както и многократното им надвишаване.

Решение за това е да емитираме зелени сертификати, които да бъдат закупени от страни, изоставащи в изпълнението на своите цели. Посредством приходите от търговия с такива сертификати може да бъде стопен наполовина дефицитът в НЕК, получен вследствие на изкуственото задържане на цените.

Наскоро бе въведено изискване всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години. Какво ще бъде значението на тази мярка за бизнеса и индустрията?

Провеждането на енергийни одити през четири години може да се окаже доста скъпо за предприятията. Необходима е по-голяма либерализация по отношение на експертите, които могат да извършват тази дейност.

Право на участие трябва да имат представители на самите дружества, много от които разполагат със собствени енергийни отдели или енергийни специалисти. Акцентът трябва да е върху вътрешните кадри, които могат да бъдат обучени сами да извършват обследванията, за да се спестят средства и предприятията да се възползват от този опит в бъдеще.

Как ще отговорят фирмите в бранша на новите изисквания за енергийна ефективност на промишленото оборудване, които влизат в сила от тази година?

За да има ефективна политика в областта на енергийната ефективност, трябва да има реална цена на електроенергията. В противен случай обричаме другите източници на енергия, например газификацията, на застой. Оперативните програми ще бъдат основен източник на финансиране и през новия програмен период 2014-2020 г.

Схемите за закупуване на енергоспестяващо оборудване ще продължат да функционират, заедно със схемите за финансиране на иновации. Фирмите трябва активно да акумулират средства, да имат по-улеснен достъп до кредитиране. Важно е да има балансирано развитие по веригата. Навсякъде, където са налични възможности в сектора - от мините, през производителите, преноса и разпределението до консуматорите - пазарът трябва да се отваря, да се търси либерализация и да се създават условия за конкуренция.

ЕКСКЛУЗИВНО


Top