РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЦПС, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЦПСЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: да направим правилния избор

Едно от основните предизвикателства пред съвременната индустрия, с което трябва да се справим до 2030 г. е увеличаването на производителността с успоредно намаляване на отделените вредни емисии

А в по-кратък план и в контекста на икономическата криза, спестяването на енергия се превърна в един от основните механизми за повишаване на конкурентоспособността, особено за големите компании.

За контролиране енергийните разходи за отопление, вентилация, климатизация и осветление в административните и промишлени сгради е необходимо паралелно с инсталираната единна система за сградна автоматизация (BMS) да се интегрира и система за мониторинг и корекция фактора на мощността която да доведе до 30% намаляване на енергийната консумация.

В промишлени условия особено в случаите на използване на електрически двигатели с над 60% от общото електрическо потребление, автоматичните системи за контрол, енергиен мониторинг и управление на енергията могат да намалят консумацията на електроенергия в обхват от 10% до 20%.

SOCOMEC има над 20-годиншен опит в изграждане на системи за повишаване на енергийната ефективност

SOCOMEC е с 20 годишна репутация на експерт в енергийния мениджмънт, разработвайки мултифункционалните мониторингови системи за измерване DIRIS и COUNTIS, даващи ефективен отговор на хиляди потребители, инсталатори и интегратори, доверили се на тази авнгардна технология, как да повишат енергийната ефективност в поверените им обекти.

Конкретни решения за всяка

стъпка на процеса

Новите измерватели от фамилията Countis Е интегрират електрическата (kWh или kvarh) и други видове консумации (например течности, газове, и т.н.) в общо наблюдение и оценка на база импулсно управление на измервателните процеси. Тези уреди работят в дву- или четири квадрантен режим което дава възможност за многотарифни измервания.

Новите Countis E са MID-сертифицирани и комуникират на база RS485. Те обикновено се поставят в крайните разпределителни табла за НН.

Мултифункционалните измервателни станции от фамилията DIRIS A имат вградени допълнителни функции, спомагащи за оптимизиране на потреблението а именно: мониторинг на мощността (P, Q) и фактора на мощността (FP), наблюдение на средното и номиналното ниво на потребяваната електрическа мощност, измерване на генерираните хармоници, регистриране на претоварвания и анализиране на тенденциите в електропотреблението на конкретния обект. Системите DIRIS A40 вече могат да комуникират директно чрез Ethernet (Modbus TCP) като включват и температурен модул. Тези устройства обикновено се монтират на вратата на разпределителното табло.

За да се подпомогне вземането на решение за оптимизация, измерванията следва да бъдат анализирани от система за мрежови анализ, каквато е DIRIS N, даваща указания за посоката на оптимизация с цел намаляване консумацията на електроенергия.

В допълнение към гореизброените функции на устройствата от фамилията DIRIS А, системата DIRIS N извършва още проверка качеството на енергийните източници (в съответствие със стандарт EN 50160) и осигурява подробен анализ за наличие на хармоници, интерхармоници, спайкове, флуктуации и др. Освен това записва всички събития, възникващи в мрежата (спадове, пренапрежения) и извършва редица тестове като например проверка на сигналите за дистанционно управление, изобразяване на диаграмата на Френел и др.

Като цялостно решение за измерване и обработка на информацията системата DIRIS N включва още и допълнителни модули за събиране и обработка на данни, които се монтират в главното електрическо табло за НН. Събраната и обработена от DIRIS N информация може да се визуализира отдалечено върху дисплея на персонален компютър или на графичния дисплей на DIRIS D600. Входно/изходните модули DIRIS O разширяват допълнително функционалността на системата чрез интегриране на данните от други измервателни източници, като например такива за разход на течности, за активни алармени състояния и др., необходими за цялостния мониторинг на инсталацията.

Всички гореизброени устройства могат да се интегрират в системите за комуникация на база Ethernet или RS485 и отговарят на изискванията на стандарт IEC 61557-12 отнасящ се за устройствата за измерване и мониторинг на електрически величини PMD (Performance Measuring&Monitoring Devices).

UPS и SCP продукти за превключване, контрол и защита на SOCOMEC

SOCOMEC се представлява от DTS в направлението си за UPS още 1995 г., През 2008 г. DTS постигна лидерска позиция в този пазарен сегмент според маркетинговото проучване на IDC за българския пазар. От началото на 2012 г. DTS получи изключителни права за дистрибуцията на SCP-продуктите за превключване, контрол и защита на SOCOMEC, а от началото на 2013 г. и за компонентите за изграждане на соларни паркове, покривни и фасадни фотоволтаични конструкции на същия производител. Тенденцията е тези нови продуктови направления да получат скоро аналогичен пазарен дял като този за UPS.

Разединителите от фамилията SIRCO и SIDERMAT, ръчните и байпасни превключватели от фамилиите COMO и SIRCOVER, АВР от фамилията ATyS, измерителите DIRIS и COUNTIS, мрежовите анализатори DIRIS N, токовите трансформатори, предпазителите и защитите от свръхнапрежение на SOCOMEC са вече добре познати и търсени продукти на българския пазар. Относно компонентите за изграждане на фотоволтаични системи, предвид временните проблеми с изкупуването на енергия от фотоволтаични паркове и очаквания спад в този сегмент, акцент в продуктовите оферти ще бъдат малките покривни и фасадни фотоволтаични инсталации за крайни потребители, както и на мобилните контейнерни конфигурации с модулно надграждане за корпоративни клиенти.

* На всички възникнали въпроси, породени от проблематиката на настоящата статия, ще можем да дадем отговор по време на организирания семинар на фирмите SOCOMEC и DTS на 10.10.2013 г., хотел Holiday Inn, София.

DIRIS & COUNTIS:

Цялостна адаптивна и комуникационна система (Ethernet & RS485)

Новият мрежов анализатор DIRIS N: „системна” конфигурация с модул за събиране и обработка информацията от измервнията и техния анализ, имащ един или повече входно/изходни модули и самостоятелен дисплей.

DIRIS N е снабден със софтуер за конфигуриране и софтуер, позволяващ дистанционен мониторинг с персонален комопютър.

Новите DIRIS A – мултифункционални измервателни станции: нов дизайн, разширени комуникационни функционалности (TCP-IP Ethernet модул, температурен модул).

Новата COUNTIS серия :

Създадена за измерване на електропотреблението, новата COUNTIS серия предлага директно еднофазно или трифазно свързване на консуматори до 100А или по-големи чрез външни токови трансформатори CTs. Устройствата са налични в MID версия (B+D модули).

Цифрови преносни системи ООД София,

Бизнес Център Сердика бул. Акад. Иван Гешов 2E Сграда 1, ет.1, офиси 109 и 110

тел./факс: 02/ 931 03 97; 831 56 78 e-mail: dts@dts.bg, www.dts-ups.comTop