РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЦПС, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЦПСЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:

да направим правилния избор

Едно от основните предизвикателства пред съвременна-

та индустрия, с което трябва да се справим до 2030 г. е увеличаването на производителността с успоредно намаляване на отделените вредни емисии.

В по-кратък план и в контекста на икономическата криза, спестяването на енергия се превърна в един от основни-

те механизми за повишаване на конкурентоспособността, особено за големите компании.

За контролиране енергийните разходи за отопление, вен-

тилация, климатизация и осветление в административни-

те и промишлени сгради е необходимо паралелно с инста-

лираната единна система за сградна автоматизация (BMS)

да се интегрира и система за мониторинг и корекция фак-

тора на мощността която да доведе до 30% намаляване на енергийната консумация.

В промишлени условия особено в случаите на използване на електрически двигатели с над 60% от общото електричес-

ко потребление, автоматичните системи за контрол, енер-

гиен мониторинг и управление на енергията могат да нама-

лят консумацията на електроенергия в обхват от 10% до 20%.

SOCOMEC има над 20-годиншен опит

в изграждане на системи за повишаване

на енергийната ефективност

SOCOMEC е с 20 годишна репутация на експерт в енергий-

ния мениджмънт, разработвайки мултифункционалните мониторингови системи за измерване DIRIS и COUNTIS, даващи ефективен отговор на хиляди потребители, инсталатори и интегратори, доверили се на тази авнгард-

на технология, как да повишат енергийната ефективност в поверените им обекти.

Конкретни решения за всяка стъпка на процеса

Новите измерватели от фамилията Countis Е интегрират електрическата (kWh или kvarh) и други видове консумации (например течности, газове, и т.н.) в общо наблюдение и оценка на база импулсно управление на измервателните процеси. Тези уреди работят в дву- или четири квадрантен режим което дава възможност за многотарифни измервания.

Новите Countis E са MID-сертифицирани и комуникират на база RS485. Те обикновено се поставят в крайните разпре-

делителни табла за НН.

Мултифункционалните измервателни станции от фамилия-

та DIRIS A имат вградени допълнителни функции, спомага-

щи за оптимизиране на потреблението а именно: монито-

ринг на мощността (P, Q) и фактора на мощността (FP), наблюдение на средното и номиналното ниво на потребя-

ваната електрическа мощност, измерване на генерирани-

те хармоници, регистриране на претоварвания и анализи-

ране на тенденциите в електропотреблението на конкрет-

ния обект. Системите DIRIS A40 вече могат да комуники-

рат директно чрез Ethernet (Modbus TCP) като включват и температурен модул. Тези устройства обикновено се монтират на вратата на разпределителното табло.

За да се подпомогне вземането на решение за оптимиза-

ция, измерванията следва да бъдат анализирани от систе-

ма за мрежови анализ, каквато е DIRIS N, даваща указания за посоката на оптимизация с цел намаляване консумацията на електроенергия.

В допълнение към гореизброените функции на устройства-

юта от фамилията DIRIS А, системата DIRIS N извършва още проверка качеството на енергийните източници (в съответствие със стандарт EN 50160) и осигурява подробен анализ за наличие на хармоници, интерхармоници, спайкове, флуктуации и др. Освен това записва всички събития, възникващи в мрежата (спадове, пренапрежения) и извършва редица тестове като например проверка на сигналите за дистанционно управление, изобразяване на диаграмата на Френел и др.

Като цялостно решение за измерване и обработка на информацията системата DIRIS N включва още и допълнителни модули за събиране и обработка на данни, които се монтират в главното електрическо табло за НН. Събраната и обработена от DIRIS N информация може да се визуализира отдалечено върху дисплея на персонален компютър или на графичния дисплей на DIRIS D600. Входно/изходните модули DIRIS O разширяват допълнител-

но функционалността на системата чрез интегриране на данните от други измервателни източници, като напри-

мер такива за разход на течности, за активни алармени състояния и др., необходими за цялостния мониторинг на инсталацията.

Всички гореизброени устройства могат да се интегрират в системите за комуникация на база Ethernet или RS485 и отговарят на изискванията на стандарт IEC 61557-12 отнасящ се за устройствата за измерване и мониторинг на електрически величини PMD (Performance Measuring&Moni-

toring Devices).

UPS и SCP продукти за превключване, контрол и защита на SOCOMEC

SOCOMEC се представлява от DTS в направлението си за UPS още 1995 г., През 2008 г. DTS постигна лидерска позиция в този пазарен сегмент според маркетинговото проучване на IDC за българския пазар. От началото на 2012 г. DTS получи изключителни права за дистрибуцията на SCP-продуктите за превключване, контрол и защита на SOCOMEC, а от началото на 2013 г. и за компонентите за изграждане на соларни паркове, покривни и фасадни фото-

волтаични конструкции на същия производител. Тенденция-

та е тези нови продуктови направления да получат скоро аналогичен пазарен дял като този за UPS.

Разединителите от фамилията SIRCO и SIDERMAT, ръчни-

те и байпасни превключватели от фамилиите COMO и SIRCOVER, АВР от фамилията ATyS, измерителите DIRIS и COUNTIS, мрежовите анализатори DIRIS N, токовите тран-

сформатори, предпазителите и защитите от свръхнапре-

жение на SOCOMEC са вече добре познати и търсени про-

дукти на българския пазар. Относно компонентите за изграж-

дане на фотоволтаични системи, предвид временните про-

блеми с изкупуването на енергия от фотоволтаични пар-

кове и очаквания спад в този сегмент, акцент в продукто-

вите оферти ще бъдат малките покривни и фасадни фото-

волтаични инсталации за крайни потребители, както и на мобилните контейнерни конфигурации с модулно надграж-

дане за корпоративни клиенти.

DIRIS & COUNTIS:

Цялостна адаптивна и комуникационна система (Ethernet & RS485)

Новият мрежов анализатор DIRIS N

„системна” конфигурация с модул за събиране и обработка информацията от измервнията и техния анализ, имащ един или повече входно/изходни модули и самостоятелен дисплей.

DIRIS N е снабден със софтуер за конфигуриране и софтуер, позволяващ дистанционен мониторинг с персонален комопютър.

Новите DIRIS A

мултифункционални измервателни станции: нов дизайн, разширени комуникационни функционалности (TCP-IP Ethernet модул, температурен модул).

Новата COUNTIS серия :

Създадена за измерване на електропотреблението, новата COUNTIS серия предлага директно еднофазно или трифазно свързване на кон-

суматори до 100А или по-големи чрез външни токови трансформа-

тори CTs. Устройствата са налични в MID версия (B+D модули).Top