Дейности по продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй

Ядрена енергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2013

В България към момента са изградени 6 ядрени мощности на площадката на АЕЦ Козлодуй. С решение на МС от 20 декември 2008 г. блокове 1 и 2 са обявени за съоръжения за управление на РАО и са предоставени на Държавно предприятие РАО (ДП РАО). От 26 февруари т. г. същото се случи и с блокове 3 и 4. Към момента в режим работа са блокове 5 и 6. Тяхното оборудване към момента включва: реактор тип WWER-В320, 3000 MW топлинна мощност; 4 главни циркулационни помпи; 4 ПГ, хоризонтален тип с налягане 6.4 MPa; защитна хермооболочка за оборудване I контур; парна турбина K-1000/60-1500-2; генератор ТВВ-1000-2.

В националната енергийна система блок 5 е присъединен към националната енергийна система на 29 ноември 1987-ма, а блок 6 - 5 септември 1991 г. Дейностите и процедурите по продължаване срока на тяхната експлоатация са представени в настоящата статия, представена в програмата на международната конференция на Булатом през 2012 г.

Управление на жизнения цикъл

Определящ документ при изготвяне на графика за дейностите по продължаване срока на експлоатация (ПСЕ) на енергоблокове 5 и 6, са действащите лицензии серия Е№ 03000 и 03001 от 2 октомври 2009 г., чийто срок на действие е до изтичането на предвидения проектен срок на безопасна експлоатация (съответно 2017 г. за 5 блок и2019-та за 6 блок). Съгласно техническата обосновка на безопасността на 5 и 6 блок, предоставена от проектанта на съоръжението, както и с оглед на данните от заводските паспорти на основното оборудване, проектният срок за безопасна експлоатация на енергоблоковете е определен на 30 години.

Времето за безопасна експлоатация на 5 и 6 блок се определя от експлоатационния ресурс на несменяемото основно оборудване. За съществена част от него той е не по-малко от 30 години, а за корпуса на реактора - 40 години. За част от оборудването ресурсът се определя от наработените експлоатационни цикли.

За периода 1999-2008 г. е реализирана Програма за модернизация на блокове 5 и 6 като комплекс от 212 мерки на две фази: фаза 1 (1999-2001 г.) - подготовка и предаване на входни данни; разработване на технически задания, анализи, технически проекти и спецификации за доставка на оборудване за тези мерки, които са приоритетни или необходими за изпълнение на цялата програма; фаза 2 - Основен договор (2001-2008 г.) разработване на работни проекти и анализи на базата на резултатите от фаза 1, производство и доставка на оборудването, монтаж и изпитания, лицензиране и въвеждане в експлоатация.

През 2008 г. в АЕЦ Козлодуй се провежда мисия за последваща проверка на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Целта на проверката е да оцени съответствието на изпълнената Програмата за модернизация на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй според дадените през 1995 г. и 2000 г. от Международната агенция препоръки за модернизация на блоковете с реактори ВВЕР - 1000. Екипът на МААЕ оценява като впечатляващо успешна работата, извършена по Програмата за модернизация на 5 и 6 блок.

Полезни ефекти от реализацията на Програмата за модернизация

Безопасност: подобряване на защитата в дълбочина; намаляване на риска от ядрени инциденти; сеизмична квалификация и преквалификация на КСК; подобряване на радиационната защита.

Надеждност: въвеждане на модерно технологично оборудване; подмяна на остарялото оборудване; подмяната на компоненти с висока степен на откази; оптимизиране на съществуващите системи

Удължаване срока на експлоатация: замяна на старото оборудване с ново, по-съвременно и надеждно; потвърждаване възможността за работа на съществуващото оборудване за подълъг период на експлоатация.

Периодична проверка на безопасността на АЕЦ Козлодуй след 20 години експлоатация

След продължителни дискусии относно общите положения и разликите между проверката на ОАБ и периодичната преоценка на безопасността (ППБ), както и по отношение на приоритетните тенденции в ЕС и МААЕ, е взето решение за провеждане на такава като допълнителна независима дейност след 20 години експлоатация. АЕЦ в експлоатация в много държави са обект както на рутинни, така и на специални проверки на безопасността.

Тези проверки на безопасността по принцип не са всеобхватни и не винаги се взима предвид развитието на стандартите за безопасност и експлоатационните практики, натрупаните ефекти от стареенето на централата, изменения, обратната връзка от експлоатационния опит научни и технологични разработки. Следователно, концепцията за ППБ беше развита като метод, който е в допълнение към съществуващите видове прегледи.

В съответствие с НОБЯЦ 2004 и съгласувано с Българската агенция за ядрено регулиране е избран следният подход. Провеждането на периодичната преоценка на безопасността е реализирано от персонала на АЕЦ Козлодуй (със създаден за целта работен екип) в съответствие с ръководството на МААЕ с цел оценка на текущото състояние на безопасността на централата.

Провеждането на ППБ след 20 г. експлоатация е необходима предпоставка за подновяването на Лицензиите на реакторите през 2009 г. Като необходима предпоставка за прелицензиране на блокове 5 и 6 през 2009 г. е разработена и Програма за управление на ресурса, чиито основни цели са: да обедини всички процеси за управление на ресурса между различните структури, да опише отговорностите и взаимоотношенията в централата; да установи комплекс от организационни технически мерки за управление на ресурса; да изгради система от дейности.

Цели на процедурата по комплексно обследване

• Предлагане на комплекс от организационни, подготовка за ПСЕ на 5 и 6 блок, осигуряване, в съответствие с нормативно-техническите изисквания и проектните документи.

• Обосновка на сроковете и мерките по осигуряване на ресурса на конструкции, системи и компоненти (КСК) от СБ и СВБ на 5 и 6 блок до изтичането на лицензиите през 2017 (2019) г. и в перспектива за дългосрочна експлоатация. Анализ на основните системи, строителни конструкции, комплексно обследване, обхващащо хидротехнически съоръжения и определяне на основните (критични) компоненти, подлежащи на оценка.

• Определяне на най-важните механизми, влияещи на процесите на стареене и деградация на основните (критични) компоненти и уточняване или разработване на методики за контрол и намаляване на ефектите от стареене.

• Разработване на съответните процедури и методики за оценка на остатъчния ресурс на основните конструкции компоненти.

• Оценка на остатъчния ресурс на отделни системи, компоненти и строителни конструкции.

• Обосновка на пакети от мерки за осигуряване на ресурса и за поддържане на квалификацията на КСК от СБ СВБ на 5 и 6 блок, интегрирани в Програма за подготовка на блоковете за ПСЕ.Ключови думи: АЕЦ, ядрени мощности, МААЕ
Top