РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ДЕЛФИН ПРОЕКТ ЕКОТЕХНИКА, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ДЕЛФИН ПРОЕКТ ЕКОТЕХНИКАЧастен институт за водни технологии (ЧИВТ) ЕООД е проектантска

консултантска фирма, с основен акцент в развитието на нови научно-приложни разработки във водния сектор и прилагането им в практиката.

В рамките на проект „Практическо доказване на метод за оптимизация на пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ПСОВ) и повишаване на енергийната им ефективност, чрез обследване на ПСОВ – гр. София”, финансиран от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, екипът на „Частен институт за водни технологии” ЕООД проведе в ПСОВ „Кубратово” редица опити и за установяване възможностите за оптимизиране на експлоатационните процеси и повишаване на енергийната ефективност на пречиствателната станция. С помощта на собствена пилотна лаборатория бяха направени допълнителни измервания на място, с цел дефиниране на максималните възможности на конкретната биомаса и извеждане на основни кинетични зависимости. На тази база бе разработена нова инструкция за експлоатация. Очаква се резултатите от прилагането на иновационния метод да доведат до понижаване на разходите за електроенергия и реагенти, както и да подпомогнат постигане на „устойчиви“ резултати на изход, независимо от колебанията на количеството и качеството на отпадъчната вода на вход станция.

Методът за оптимизация на битови и промишлени ПСОВ, заустващи в „чувствителни зони“ (Международен патент № PCT/2014/000042), може да се прилага както при изграждане на нови ПСОВ, така и за оптимизация на вече построени такива. Той подпомага и постигането на „устойчиви“ резултати на изход пречиствателна станция (ненарушаване на изискванията на действащото разрешително за заустване), отчитайки колебанията в количеството и качеството на отпадъчната вода на вход ПСОВ, както и температурните колебания през различните сезони.
Top