Девня Цимент, Силвио Тийде: Прилагаме мерки за по-ниско енергопотребление на всички нива

Енергийна ефективностИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 1, 2020 • 13.02.2020

Силвио Тийде, изпълнителен директор на Девня Цимент и Вулкан Цимент, пред сп. Енерджи ревю

Опишете ползите по отношение на енергийната ефективност, свързани с използването на алтернативни горива в циментопроизводството.

Циментовото производство е енергоемко както по отношение на електроенергия, така и по отношение на пряка употреба на горива в производствения процес. Най-голямо подобрение на енергийната ефективност на тон продукт постигнахме с инвестицията от над 350 млн. лв. в нова линия по сух метод на производство, която беше въведена в експлоатация през 2015 г. Тя замени стария мокър метод и по този начин спести близо 30% от потребяваната преди това енергия. В същото време новата инсталация е носител на най-добрата налична техника в сектора по отношение на оборудване, но и още по-важно по отношение значително намаляване на емисиите изходящи газове, което, от своя страна, ни позволи да започнем да употребяваме алтернативни горива, извлечени от отпадъци.

Ползите от употребата им са свързани пряко със спестяването на природни ресурси – невъзобновяеми енергийни източници (изкопаеми горива), и с намаляване на емисиите парникови газове, и в частност на СО2. А това е и крайната цел на всички мерки за енергийна ефективност – да се потребяват по-малко природни ресурси, да се редуцира парниковият ефект и да се ограничи глобалното затопляне.

 

Разкажете повече за действията, които предприемате за редуциране на енергопотреблението в отделните фази на производствения процес. Въвеждате ли мерки в тази насока и на ниво служител?

Редуцирането на енергопотреблението е основен фокус на всички производства като важен елемент за повишаване на ефективността. В Девня Цимент се прилагат мерки за редуциране на енергопотреблението на всички нива, като се започне от съставяне на годишните бюджети, внимателно планиране на инвестициите, фокус върху енергийната ефективност при избора и доставките на ново оборудване, при внедряването на нови процеси и при протичането на процесите по производство и поддръжка. Новата вълна на дигитализация на работните процеси, която бе инициирана на ниво Група и протича и при нас като част от ХайделбергЦимент Груп, със сигурност ще допринесе за намаляване на енергопотреблението, както тук ключова роля има работата на всеки един служител.

 

По какъв начин се осъществяват енергийният мониторинг и мениджмънт в завода?

В завода се осъществява непрекъснат мониторинг на енергопотреблението както по отношение на електроенергията, така и по отношение на потребените горива. Ежедневно се проследяват резултатите и се координират действията за постигане на поставените цели по отношение на енергията. На всички нива на осъществяване на процесите има установени ключови показатели, свързани с енергопотреблението, които дават пряко отражение върху енергийната ефективност на завода като цяло. Системата ни за управление на енергията е сертифицирана и по международния стандарт ISO 50001 и политиката ни за управление на енергията е неразделна част от останалите политики на помпанията по отношение на здраве и безопасност, качество и екология. Това са много важни етапи от енергийния мениджмънт, но в голяма степен това са рамкови, начални или крайни етапи на управление. Ключови и изключително важни са усилията на нашите инженери, техници и оператори, както и на контрагентите, на които сме възложили осъществяването на части от нашата дейност. Те са моторът на управлението с всички мерки, които предлагат, планират и осъществяват при ежедневната си работа. Някои от тях са малки, но действат с натрупване, някои прерастват в големи проекти за подмяна на оборудване с по-ефективно, за промяна в производствения процес, за въвеждане на нови автоматизирани или експертни системи. Всички идеи се проследяват и се управляват с помощта на нашата вътрешна Програма за непрекъснати подобрения. Задължително се оценяват тяхната ресурсна и енергийна ефективност и рентабилност, комплексно заедно с оценка на влиянието върху здравето и безопасността, върху околната среда и качеството на нашите продукти.

 

Планирате ли инвестирането на още средства в проекти за подобряване на енергийната ефективност? Разкажете за планираните инициативи.

Разбира се, това е непрекъснат процес, в който сме стъпили на стабилна основа. Ще продължим и ще надграждаме нашите постижения както с оптимизиране на съществуващите процеси, така и с внедряването на нови решения. Работим по инвестиции в оборудване и по процесни иновации, които ще дадат дългосрочно отражение върху нашето енергопотребление. Вече споменах за вълната на дигитализация, която е в ход и ще повлиява все повече нашата работа. Ще продължим да следваме стратегията на ХайделбергЦимент Груп, като енергийната и ресурсната ефективност и тяхното управление са залегнали във формулирането на ангажиментите и целите на Групата за устойчиво развитие към 2030 г., които от своя страна са в унисон с целите на ООН. От 2019 г. вече имат съвсем реално измерение за нас и ще продължим с тяхното следване и оценяване и на ниво дейности в България в следващите 10 години. Ще продължим да осъществяваме важна роля в кръговата икономика на България.

 
Top