Директивата за екодизайн дефинира устойчиво производство на продуктите

ВЕИ енергетикaСтандартиСп. Енерджи ревю - брой 1, 2010

Създаването и въвеждането в действие на Директивата относно изискванията за екологичен дизайн на енергоемките продукти е отговор на един от най-сериозните фактори, влияещи върху околната среда, а именно консумацията на енергия. Документът последователно въвежда мерки, с които дефинира условията и критериите за конкретните характеристики на производство на продуктите, консумиращи енергия (EuP). Това дава възможност за тяхното по-бързо и ефикасно подобряване, както и осигуряване на устойчиво производство.

ПОДОБНИ СТАТИИ

Директива 2005/32/ЕС е част от законовата рамка на ЕС от 11 август 2005 г., а две години по-късно е въведена в местните законодателства на страните-членки на Съюза. Документът е основен елемент в политиката на ЕС за подобряване на енергийните характеристики на продуктите. Тя е и ключов елемент в стратегията на Съюза за достигане на екологичните изисквания, заложени в Протокола от Киото и претърпява няколко изменения през годините с въвеждането на Директива 2008/28/ЕО от 11 март 2008 и 2009/125/ЕC от 21 октомври 2009.

Според директивата, много продукти, свързани с енергопотреблението, имат значителен потенциал за подобрение с оглед намаляване на въздействията за околната среда и постигане на икономия на енергия посредством по-добри конструктивни характеристики. Върху продуктите, свързани с енергопотреблението, които съответстват на изискванията за екодизайн, даден в мерките по прилагането към настоящата директива, следва да е нанесена маркировката „CE” и да бъде придружена от декларация за съответствие, за да могат да се пуснат на вътрешния пазар и да се движат свободно.

През 2008 година Европейската комисия приема работен план за следващите три години (2009-2011), състоящ се от примерен списък с продукти, които се определят като приоритетни по отношение на приемането на мерки относно тяхното производство. Според него, на база отчетените резултати е съставен списък от 57 продуктови групи, които не са били обхванати през предходния период. При проучването е разгледано основното въздействие върху околната среда на тези групи - първична консумация на енергия в етап на използване, за да бъдат набелязани тези, които предоставят най-големи възможности за намаляване на емисиите на парниковите газове. В резултат на това 25 продуктови групи получават приоритет „А”, а 9 - приоритет „В”. Продуктовите групи от приоритет „А” са подложени на повторна оценка на база критериите по член 15 от директивата за екодизайн, а именно:

- продуктовата група да съставлява значителна част от обема на продажбите и търговията в рамките на общността - т.е. повече от 200 000 единици на година. Тук са обхванати продукти, предназначени за бита, за сектора на услугите и за промишлеността;

- продуктовата група да има значително въздействие върху околната среда в общността, дължащо се на енергоемките продукти през жизнения им цикъл - тук се имат предвид следните аспекти: висока първична консумация на енергия (например > 1000 PJ/година), свързани с производството емисии и образуване на отпадъци;

- продуктовата група показва значителен потенциал за усъвършенстване по отношение на въздействието си върху околната среда, без това да води до прекомерни разходи - има се предвид потенциалът по отношение на енергоспестяване по време на използването (например > 20%), както и конструктивни подобрения, намаляване на теглото и обема на продукта, използване на рециклирани материали, намаляване на емисиите, увеличаване на минималния гарантиран експлоатационен живот, осигуряване възможността за надграждане и други.

В крайна сметка, десет групи, счетени за приоритетни от Комисията, отговарят на така посочените критерии. Това са:

- Системи за климатизация и вентилация;

- Електрически уреди за отопление и уреди за отопление с изкопаеми горива;

- Кухненско оборудване;

- Промишлени лабораторни пещи;

- Металорежещи машини;

- Оборудване за мрежи, обработка и съхранение на данни;

- Хладилници и фризери;

- Звукотехническо оборудване и уреди за генериране на изображения;

- Трансформатори;

- Изделия, свързани с потреблението на вода.

Наред с регулярните проучвания, които се провеждат относно възможните изисквания за екодизайна на продуктите, Комисията препоръчва субектите в областта на промишлените отрасли да разработят саморегулаторни мерки. Това би довело до по-бързо изпълнение на целите на политиката и то с цената на по-малко разходи в сравнение със задължителните изисквания.

От своя страна, държавите имат срок до 20 ноември 2010 година, за да приведат в сила мерките, посочени в директивата и не по-късно от 2010 година Комисията следва да извърши преглед на ефективността и прилагането й.Top