Диверсификацията е единственият път за развитие пред газовия сектор

Газ, Нефт, ВъглищаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 5, 2013

Димитър Гогов, изпълнителен директор на Булгаргаз, пред сп. Енерджи ревю

Представете накратко ролята на Булгаргаз в газовия сектор на България.

Булгаргаз притежава лицензия за обществена доставка на природен газ и съгласно Закона за енергетиката предоставя услуга от обществен интерес в условията на либерализиран енергиен пазар.

Дружеството ни осъществява около 90% от доставката на природен газ за страната. На този етап тези количества се осигуряват от един външен доставчик и от местен добив. Цената, на която Булгаргаз реализира продажбата на природен газ, се регулира всяко тримесечие от ДКЕВР.

До началото на 2013 г. дружеството ни беше единственият доставчик на българския пазар на природен газ, като от т. г. вече има и друг търговец, който осигурява доставките за нуждите на газоразпределителните дружества.

Какви са актуалните проблеми пред сектора? С какво са свързани те и какви са стъпките към тяхното разрешаване?

Финансово-икономическата криза доведе да стагнация в сектора - намалени обеми на продаваните количества природен газ, свиване на пазара, трудности при събиране на вземанията за доставен и незаплатен природен газ от потребителите, нарушени парични потоци.

От друга страна, ценовата регулация, благодарение на която за един продължителен период бе задържана цената на природния газ, въпреки трайната тенденция за покачване цените на горивата на световните пазари.

Всичко това се правеше с цел да няма финансови сътресения за българския бизнес, но това се отрази крайно негативно върху дружеството ни, което последните няколко години работи на загуба от дейността доставка на природен газ.

Стъпките, които биха могли да се предприемат за подобряване на условията, при които работим, са преди всичко законодателни мерки, свързани с подобряване на икономическата среда, както и облекчен ред за събиране на възникналите задължения за доставен и незаплатен природен газ.

Кои според Вас са водещите предизвикателства пред компаниите от газовия сектор?

Краткият отговор на този въпрос е: диверсификацията на доставките на природен газ, развитието на газовия пазар и конкуренцията на пазара.

Видимо от всичко казано по-горе, дружеството упражнява лицензионната дейност в една конкурентна среда, за което допринасят и други търговци на газ, реализиращи количества на същия пазар.

Бъдещите проекти за диверсификация на пазара на природен газ ще променят значително както източниците му, така и трасетата, по които ще се извършва неговият пренос.

Всички тези действия ще способстват както за развитие на пазара, така и за повишаване степента на сигурност на доставките на газ. Тези две предпоставки ще способстват и за повишаване на конкуренцията на пазара.

Кои са актуалните технологични тенденции в бранша?

Предвид рязкото намаляване на запасите от въглеродни горива в световен мащаб през последните десетилетия и свързания с това по-труден добив, браншът се изправя пред задачата да постигне сигурност на доставките в новите условия.

Логичният път за развитие в тези нови условия е диверсификацията, която през последните години търпи бързо развитие в две направления: диверсификация на източниците и на трасетата за доставка. Тези два подхода взаимно се допълват, като всяко от тях е сериозно предизвикателство, изискващо нови специфични действия.

Диверсификацията на източниците предполага повишена активност на търговските взаимоотношения с нетрадиционни за съответния регион производители и разнообразяване на формите за доставка на газ, а именно популяризиране на CNG и LNG, които намират своето приложение за широк спектър потребители.

Диверсификацията на трасетата преди всичко се проявява в инициирането на ред международни проекти за изграждане на нови, включително трансконтинентални и междусистемни газопроводи за свързване на газопроводните мрежи на съседни страни.

Такива примери, имащи отношение към развитието на инфраструктурата на нашия регион, са Северен поток, NABBUCO, TAP, TANAP, Южен поток, както и проектите за свързаност на българската газопреносна мрежа с тези на Румъния, Гърция, Турция и Сърбия.

Каква е актуалната действаща законова рамка в страната? Доколко тя улеснява работата Ви?

Закон за енергетиката и действащата към него подзаконова рамка, която в момента се адаптира към Закона. Тези норми поставят точна рамка и регламентират ясно и прозрачно дейността на дружеството. Нормите са адаптирани към европейското законодателство, като силно се надявам това да позволи развитието и разширението на пазара, както и да насърчи конкуренцията в този бранш.

Какви са основните приоритети за развитие на Булгаргаз?

Съвсем накратко това са: диверсификацията на източниците на закупувания от дружеството природен газ, включване на дружеството в проекти, насочени към търсенето и добива на природен газ в страната и чужбина.

Така посочените приоритети ще способстват за продължаване по-нататъшната либерализация на пазара на природен газ и повишаване на конкуренцията между отделните търговци. За нас е много важно и полагаме сериозни усилия да излезем на външния пазар и да доставяме регулярно газ на клиенти извън страната.

Това ще спомогне за разнообразяване на търговското ни портфолио и минимизиране на "риска" от извършването само на лицензионната дейност "Обществена доставка на природен газ".


Top